Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

- Formar professionals amb coneixements científics que siguen capaços de comprendre, interpretar i analitzar el comportament addictiu en drogodependències amb les destreses i habilitats per a avaluar i intervenir.

- Conèixer els diferents mecanismes d'acció específics de les diferents drogues que s'estudien i relacionar-los amb les teories neurobiològiques, genètiques i socials.

- Conèixer i aplicar diferents tractament, farmacològics i/o psicològics i saber què mesurades de reinserció social prendre en aquests malalts. Per tant també haurà de saber els recursos assistencials, públics i privats que s'ofereixen per a aquests casos.

- Distingir entre els trastorns de personalitat i els trastorns addictius i comprendre les diferències i semblances en la denominada patologia dual.

- Ser capaç d'identificar que moment pot considerar l'existència d'una urgència toxicològica i conèixer els mecanismes d'aquesta situació en drogodependències

- Haurà de ser capaç de proposar mesures de promoció de la salut i prevenció integral dels trastorns addictius, sempre tenint en compte les bases experimentals i científiques en l'origen d'aquesta malaltia.

- Ser capaç de dissenyar experiments, tant en les fases preclínica com a clíniques i utilitzar els procediments i tècniques adequades.

- Ser capaç de realitzar la cerca i gestió de la informació a través de diferents fonts documentals especialitzades.

- Saber comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Conèixer les diferents problemàtiques pròpies de l'àmbit de la intervenció psicològica, farmacològica i social, així com els recursos necessaris per a la seua avaluació.

- Ser capaç de descriure amb claredat els objectius proposats i aconseguits en el treball. Saber relacionar els estudis cursats amb les activitats professionals.