Logo de la Universitat de València Logo Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats Logo del portal

Estructura

Per a l'assoliment dels objectius proposats, el pla d'estudi s'ha estructurat en forma de matèries, dins de les quals estan incloses una relació d'assignatures que tenen per objectiu que l'alumne arribe a assolir les competències establides en el títol. S'inclouen tant matèries obligatòries com optatives. Les matèries optatives configuren les diferents especialitats incloses en el Màster. Aquesta estructura permet garantir dos tipus de coneixements.

Coneixements genèrics de màrqueting (s'obté després de cursar les matèries obligatòries).

 1. Introducció a l'origen i evolució de la disciplina del màrqueting.
 2. Principis bàsics de l'adreça de màrqueting.
 3. Habilitats directives.
 4. Plantejament i desenvolupament d'investigació de mercats.
 5. Analitzar i entendre el procés de compra del consumidor i les variables que influeixen en ell.
 6. Analitzar i entendre el comportament social i les variables influents.
 7. Estudi del màrqueting mix o màrqueting operatiu a través de les eines de màrqueting:
  • Llançament d'un nou producte o gestionar un ja existent.
  • Determinació de la fixació del preu o realitzar modificacions del mateix.
  • Selecció i gestió dels canals de distribució.
  • Decisions sobre la creativitat i planificació de les eines de comunicació.
  • Desenvolupament de plans i estratègies de màrqueting mitjançant l'ús d'eines de simulació.

Coneixements d'especialització (s'adquireixen cursant una de les cinc matèries optatives).

 1. Especialitat Comunicació (en Universitat de València): comunicació corporativa, comunicació promocional, adreça publicitària, missatge i planificació de mitjans.
 2. Especialitat Distribució (en Universitat de València): gestió de les relacions en el canal, màrqueting en el punt de venda, logística i distribució física, adreça de vendes.
 3. Especialitat investigació de Mercats (en Universitat de València): gestió de projectes d'investigació comercial, estadística avançada, tècniques d'investigació comercial, dissenys d'investigació causal.
 4. Especialitat Màrqueting Internacional (EN UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ): màrqueting internacional, estratègies de fidelització de clients, branding en mercats internacionals, direcció d'empreses internacionals.

L'estructura del pla d'estudis del Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats és la qual s'arreplega en la següent taula. S'ha organitzat en matèries que inclouen diverses assignatures que constitueixen unitats coherents des del punt de vista disciplinar, sent la llengua utilitzada en els processos formatius el castellà.

Màster acadèmic: 60 crèdits
Obligatoris: 34
Optatius. 20
Pràctiques externes (si s'inclouen). no
Treball fi de màster (obligatori): 6
TOTAL: 60

Continguts obligatoris (34 crèdits)

Matèria 1. Desenvolupament d'habilitats socials i directives i entorn operatiu de màrqueting. 15 crèdits.
Habilitats directives i de direcció d'equips (5 crèdits)
Disseny del màrqueting operatiu en el llançament d'un nou producte (10 crèdits)
Matèria 2. Diagnòstic estratègic del mercat en la planificació màrqueting. 10 crèdits.
Tècniques multivariables d'investigació de mercats (5 crèdits)
Anàlisi avançada del consumidor i la competència en el pla de màrqueting (5 crèdits)
Matèria 3. Estratègia, simulació i noves tecnologies. 9 crèdits.
Simulació i noves tecnologies (5 crèdits)
Decisions estratègiques en màrqueting (4 crèdits)
Continguts optatius (20 crèdits)
Matèria 4. Especialitat comunicació. Universitat de València. 20 crèdits.
Comunicació corporativa (5 crèdits)
Comunicació promocional (5 crèdits)
Adreça publicitària (5 crèdits)
Missatge i planificació de mitjans (5 crèdits)
Matèria 5. Especialitat distribució. Universitat València. 20 crèdits.
Gestió de les relacions en el canal (5 crèdits)
Màrqueting en el punt de venda (5 crèdits)
Logística i distribució física (5 crèdits)
Adreça de vendes (5 crèdits)
Matèria 6. Especialitat investigació de mercats. Universitat València. 20 crèdits.
Gestió de projectes d'investigació comercial (5 crèdits)
Estadística avançada (5 crèdits)
Tècniques d'investigació comercial (5 crèdits)
Dissenys d'investigació causal (5 crèdits)
Matèria 7. Especialitat màrqueting internacional. UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ. 20 crèdits.
Adreça d'empreses internacionals (5 crèdits)
Màrqreting internacional (5 crèdits)
Branding en mercats internacionals (5 crèdits)
Estratègies de fidelització de clients (5 crèdits)
 
Continguts obligatoris (6 crèdits)
Matèria 9. Treball fi de màster. 6 crèdits.

 Per a l'obtenció del títol del Màster l'alumne ha de superar en total 60 crèdits ECTS, que comprenen:

34 crèdits ECTS obligatoris compost per tres matèries (1, 2 i 3), que s'impartiran en el primer quadrimestre.

20 crèdits ECTS optatius, estructurats en matèries d'especialització (4, 5, 6, 7, i 8), que s'impartiran en el segon quadrimestre.

Treball Fi de Màster: tots els alumnes haurien d'elaborar i defensar un Treball Fi de Màster (matèria 9), amb un valor de 6 crèdits ECTS, que es realitzarà en la fase final del pla d'estudis i que està orientat que l'estudiant demostre l'adquisició de les competències associades al títol.

L'oferta de cinc matèries optatives dóna l'opció a l'estudiant de completar els seus coneixements generals en màrqueting aprofundint en aquella branca que més s'ajuste a les seues preferències professionals i investigadores. El caràcter interuniversitari del màster permet la varietat oferida.

Respecte a las possibilitats de matrícula parcial, existixen dues possibilitats:
1ª    L'estudiant matricula tota l'obligatorietat (34 crèdits) i finalitza al febrer. L'especialitat i el TFM els cursen a l'any següent.
2ª    L'estudiant matricula l'obligatorietat, menys les assignatures obligatòries 40099-Habilitats directives i 42048-Simulació i noves tecnologies, en el seu lloc poden matricular dues optatives de l'especialitat per la qual accedeix al master. El següent curs matricularia les dos obligatoris pendents més la resta d'optatives i el TFM.

Finalment, si bé en el pla d'estudis del Màster no es contempla la realització de pràctiques, l'alumne que ho desitge, podrà acollir-se al sistema de pràctiques voluntàries oferit des de les diferents Universitats participants, si bé, aquestes no estaran incloses en el pla d'estudis, ni computaran a l'efecte d'obtenció del títol.