Logo de la Universitat de València Logo Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats Logo del portal

Els espais posats a la disposició d'els/les estudiants del Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats per al desenvolupament dels seus estudis comprenen tant les aules docents com altres espais destinats a la realització de treballs en grup, a l'estudi i al lliure accés a Internet. Així mateix, es compta amb altres espais i recursos aptes per a reunions i/o impartició de conferències i seminaris. Aquests espais es distribueixen entre l'edifici de la Facultat d’Economia, l'Aulari Sud i l'Aulari Oest, tots ells situats en el mateix Campus de Tarongers.

La UVEG disposa de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) (http:www.uv.es/upd) que, a través de diversos programes, impulsa accions sinèrgiques entre diferents àrees i serveis de la Universitat que afecten, directa o indirectament, a aspectes d'accessibilitat, l'assessorament psicoeducativo i acadèmic, la valoració de necessitats, l'equiparació d'oportunitats, etc. de les persones amb discapacitat que pertanyen a la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS).

Totes les aules informàtiques de la Facultat d’Economia disposen de recursos de programari i maquinari necessari. Aquests recursos estan actualitzats, ja que la Facultat d’Economia té una dotació pressupostària anual que es dedica a la renovació d'aquests.

a) Recursos en l'Aulari SUD

 • Totes les aules disposen de connexions elèctriques per a la recàrrega d'ordinadors.
 • 48 Aules Docents dotades d'ordinador per al professor amb la pantalla integrada en la taula, teclat i ratolí sense fil, vídeo projector i pantalla amb comandament elèctric.
 • 9 Aules Informàtiques dotades d'ordinadors per a els/les estudiants i per a el/la professor/a, vídeo projector i pantalla amb comandament elèctric.
 • 6 Aules Duals (Docents i Informàtiques), dotades d'ordinadors i pantalles integrades en la taula per a els/les estudiants i per a el/la professor/a, vídeo projector i pantalla amb comandament elèctric.
 • 2 Aules d'Idiomes (Audiovisuals), dotades de TV fixa i vídeo.
 • 15 d'aquestes Aules disposen de mobiliari mòbil.
 • Les Aules situades en la 5a planta estan dotades de vídeo projectors d'alta lluminositat.
 • L'Aula 101 està dotada d'una pantalla gegant de projecció, 2 vídeos projectors i pantalla amb comandament elèctric.
 • 3 baguls informàtics dotats de 24 portàtils cadascun d'ells.
 • Xarxa wifi en totes les Aules.
 • Descripció de les aules en la web: www.uv.es/ungetaro (veure: àrea d'espais)
 • Altres recursos per a la docència:
 • 5 Armaris TV + Vídeo 
 • Retroprojectors portàtils, projectors portàtils de megafonia.
 • Radiocassets (Idiomes)
 • Micròfons portàtils.


ESPAIS PER A TREBALLS EN GRUP

 • 5 Salas d'Estudi en la Primera Planta.
 • 5 Salas d'Estudi en la Tercera Planta.
 • 5 Zones d'estudi en la Cinquena Planta.
 • Aula d'informàtica de Lliure Accés per a ús individual i per a treballs en grup en la Planta Baixa, dotada amb:
 • 79 equips.
 • 1 equip per a invidents.
 • 20 equips per a grups.
 • Zona per a estudiants amb connectivitat per a portàtils.
 • Xarxa wifi en tot l'edifici de l'Aulari Sud.


b) Recursos en l'Aulari OEST

8 Aules Docents (1 Aula en la Planta Baixa i 7 en la Tercera Planta) dotades d'ordinador per a el/la professor/a amb la pantalla integrada en la taula, teclat i ratolí sense fil, vídeo projector i pantalla amb comandament elèctric.
Totes les Aules estan dotades cada amb 30 ordinadors portàtils.
Totes les Aules estan electrificades per a la recàrrega d'ordinadors.
Les aules en les quals s'imparteix la docència del Màster (siguen de l'aulari Sud o de l'aulari Oest) són assignades per la Facultat d’Economia, tenint sempre en compta el nombre de matrícula d'estudiants previst, i la necessitat o no de recursos informàtics per als alumnes en les assignatures a cursar (informació que ofereix el professor responsable de l'assignatura a la direcció del Màster, i que la direcció del Màster comunica a l'òrgan encarregat abans que es duga a terme aquesta assignació d'aules) amb el propòsit que s'ajuste a les necessitats del Màster.

c) Recursos en la Facultat d´Economia

Espais en l'Hall per a treball en grup: Existeixen 16 llocs dotats amb recursos informàtics i lliure accés a Internet. A més es disposa de les següents sales per a Seminaris i Conferències:

Sala de Graus (Planta Baixa)

 • Sala Multifuncional.
 • Mobiliari mòbil, infraestructura de xarxa per a 50 ordinadors portàtils, vídeo projector i pantalla tàctil, megafonia.
 • Capacitat màxima 110 assistents.

Sala E04 (Entreplanta)

 • Sala de Reunions, amb infraestructura de xarxa, ordinador portàtil, vídeo projector i pantalla tàctil, megafonia i micròfons per a els/les assistents a la reunió.
 • Capacitat màxima 22 assistents.

Sala de Juntes (Primera Planta)

 • Sala Multifuncional, amb infraestructura de xarxa, ordinador portàtil, vídeo projector i pantalla tàctil, megafonia i micròfons per a els/les assistents a la reunió.
 • Capacitat màxima 60 assistents.

Sala Ignasi Vilallonga Villalba (Primera Planta)

 • Sala de Conferències, Seminaris, Exposició de Treballs i Concursos d'Habilitació. Infraestructura de xarxa, ordinador portàtil, vídeo projector i pantalla tàctil, megafonia
 • Capacitat màxima 56 assistents.

Sala Manuel Sánchez Ayuso (Primera Planta)

 • Sala de Conferències, Seminaris, Exposició de Treballs i Concursos d'Habilitació. Infraestructura de xarxa, ordinador portàtil, vídeo projector i pantalla tàctil, megafonia.
 • Capacitat màxima 92 assistents.

Sala Tots i Totes (Tercera Planta)

 • Sala per al personal de la Facultat d’Economia, dotada d'infraestructura de xarxa, 4 ordinadors, televisió i mobiliari per a reunions.
 • Capacitat màxima 15 assistents.

SALA 3P18 (Tercera Planta)

 • Sala de Reunions, amb infraestructura de xarxa, ordinador portàtil, vídeo projector i pantalla tàctil.
 • Capacitat màxima 15 assistents.

Aula Màsters 5P07A (Cinquena Planta)

 • Aules Docents dotades amb 30 ordinadors, infraestructura de xarxa, taules electrificades, vídeo projector, megafonia i equipament multimèdia.
 • Capacitat màxima 30 assistents.

Aula Màsters 5P07B (Cinquena Planta)

 • Aules Docents dotades amb 30 ordinadors, infraestructura de xarxa, taules electrificades, vídeo projector, megafonia i equipament multimèdia.Capacitat màxima 30 assistents.

També hi ha aules departamentals i sales d'informàtica a la disposició dels estudiants de Màster o doctorat. Tots els departaments amb docència en el Màster tenen una aula departamental on es realitzen seminaris sessions de treball. Hi ha xarxa wifi en tot l'edifici.

ESPAIS I RECURSOS PROPIS DEL CENTRE PER A la ATENCIÓ I GESTIÓ DEL POSTGRAU, ELS INTERCANVIS INTERNACIONALS I LES PRÀCTIQUES EN EMPRESES

Oficina de Relacions Internacionals

 • Atenció i gestió de convenis i intercanvis internacionals.

Oficina de Postgrau

 • Atenció i gestió dels màsters oficials impartits en la Facultat.

   Oficina dels Vicedeganats de la Facultat.

 • Atenció i gestió de convenis i contractes amb empreses per a la realització de pràctiques en empreses

 

d) Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians

La Universitat de València disposa d'un Servei de Biblioteques i Documentació encarregat de gestionar totes les biblioteques i recursos bibliogràfics (impresos i electrònics) amb els quals compta la institución.la Biblioteca de CC. Socials “Gregori Maians” situada al Campus del Tarongers, dóna servei principalment als estudiants, professors i personal d'administració i serveis d'aquest campus. Disposa de 18.514 m2 i 1244 llocs de lectura.

La Biblioteca disposa d'unes importants col·leccions de material bibliogràfic especialitzat en CC. Socials i jurídiques i d'accés a recursos electrònics com a Bases de dades, revistes electròniques i e-libros.el edifici compta amb 94 ordinadors per a utilització d'usuaris, instal·lacions de presa de xarxa elèctrica i electrònica en les taules d'estudi (400 accessos), xarxa sense fil i en breu es prestaran portàtils als alumnes.Per a facilitar l'estudi durant l'època d'exàmens s'habiliten horaris especials d'obertura de la Biblioteca, obrint-se durant les 24 h.

Les aules de lliure accés i de treball en grup o individual esmentats en els apartats a, b, c i d, així com els recursos electrònics, bibliogràfics i materials, en general, són utilitzats pels estudiants conforme a les seues necessitats per a fer front a les exigències de les diferents matèries de Màster. A més, l'existència de xarxa sense fil en totes les zones esmentades i la disponibilitat de l'Aula Virtual com a recurs docent oferit per la Universitat de València afavoreix la comunicació i interacció amb els alumnes/as, així com l'intercanvi de recursos docents i materials que el professorat vinculat al Màster utilitza amb assiduïtat.

 

Finançament i manteniment de recursos materials per a la docència

La Universitat de València disposa d'una sèrie de programes per a la renovació i ampliació dels materials i instal·lacions docents i de suport a la docència. D'una banda, anualment es fa la convocatòria del Programa de millora i confort docent, dirigit a la renovació i/o incorporació d'elements a les aules. Per una altra, també es fa una convocatòria per a Laboratoris docents, tant per a la reposició de material com per a la creació de nous espais. El Servei d'Informàtica de la Universitat de València disposa també d'un programa de renovació d'equips informàtics a les aules informàtiques de tots els centres, de manera que –per fases– tot el material és substituït periòdicament. A més, la Facultat d’Economia dedica una partida del seu pressupost a la reparació i renovació de material docent. Altres centres com la Biblioteca disposen també de les seues pròpies convocatòries i mecanismes per a la conservació de les instal·lacions i la compra de nous materials.

 

Recursos del Servei d'Informàtica de la Universitat de València (SIUV)

El SIUV és el servei responsable, entre altres funcions, del manteniment de la xarxa interna de la Universitat de València, tant dels punts d'accés cablejat i la connexió dels laboratoris informàtics dels diferents departaments, com de  la xarxa Wi-Fi mitjançant la qual els/les estudiants del grau podran connectar-se a la  hora que desitgen estant en pràcticament qualsevol dependència de la Universitat de València (per descomptat a les aules, i a les sales de lectura, estudi i treball).

A més, el Servei d'Informàtica és el responsable del manteniment de l'Aula Virtual, la plataforma d'ensenyament-aprenentatge on-line de la Universitat de València. Aquesta plataforma d'e-learning ofereix espais de grup virtuals com a suport als grups de docència presencial. La plataforma és una aplicació web de fàcil accés; per a obtindre-la és necessari dirigir-se a l'adreça http://aulavirtual.uv.es i validar-se amb el compte de la Universitat que es proporciona a tots els/les estudiants del grau. Els usuaris i les usuàries disposen d'un manual d'ús aplicat i de l'ajuda de l'aplicació, i la plataforma permet gestionar el lliurament d'activitats, realitzar qüestionaris, compartir documents, crear fòrums de discussió, realitzar notificacions per correu electrònic o disposar de calendaris propis i de grups, entre altres opcions. Finalment, el Servei d'Informàtica també gestiona el sistema de comunicació síncrona Adobe Connect per al suport a les activitats docents a distància i per al programa de tutories electròniques.

El SIUV és el responsable de proporcionar a cada estudiant un usuari i adreça de correu, així com la connexió VPN que permet l'accés a tots els serveis de la universitat. Així mateix, el Suport Informàtic a l'Alumnat (SIA) és oferit pel SIUV des de les tres biblioteques de campus de la UV i a través de la web.

 

ALTRES INSTAL·LACIONS Al SERVEI DE L'ALUMNAT

S'inclouen en aquest apartat diversos espais comuns que, sense estar lligats directament amb la formació acadèmica dels alumnes contribueixen a la seua integració en la Universitat i al seu desenvolupament personal, tals com:

 • Club de Borsa. Des del curs 2001-2002, la Facultat d'Economia compta amb un Parquet Universitari/Club de Borsa amb dades borsàries en temps real. D'aquesta forma s'han completat les dades històriques borsàries i financers que estudiants i professors/as tenien a la seua disposició en sis bases de dades en xarxa que el Servei d'Informació Bibliogràfica de Ciencies Socials 'Gregori Maians' mantenen operatives. El Club de Borsa disposa d'un servidor amb 6 pantalles, que a través del programari financer de l'empresa Invesnet, mostra els diferents índexs nacionals i internacionals, les cotitzacions en temps real d'accions, opcions i futurs, etc. D'aquesta manera, a més de contribuir a la difusió de la cultura financera i borsària entre els nostres estudiants i completar la formació que els mateixos reben a les nostres aules, la Facultat d'Economia espera que aquesta Sala de Borsa també contribuïsca al naixement de nous clubs d'inversió que després s'inscriguen en el Registre de la Borsa de València i que aquesta àrea, a la qual la Borsa de Valors de la nostra Comunitat ha prestat sempre tanta atenció, es potencie encara més si cap.
 • Locals situats en l'Aulari Sud destinats a les Associacions Estudiants i a les Assemblea de Representants d'Estudiants (ADR).
 • Instal·lacions esportives integrades al campus universitari. Els/les estudiants també poden utilitzar les instal·lacions esportives situades al Campus de Blasco Ibáñez. El Servei d'Esports atén dues grans àrees, d'una banda, les activitats esportives (col·lectives o individuals) i d'altra banda l'àrea de Competicions.
 • Centres d'autoaprenentatge de la llengua (Centre d'Autoaprenentatge de la Llengua Valenciana). L'autoaprenentatge és una manera d'adquirir coneixements en la qual la relació professor/a-alumne/a no és directa. L'alumne/a aprén al seu ritme i d'acord amb l'horari que més li convé segons les seues necessitats i els seus interessos i en el moment en què el considere oportú. Actualment la Universitat de València disposa de quatre espais físics on es pot adquirir una formació lingüística completa en valencià.
 • Centre d'Idiomes. En la societat actual s'ha fet necessari conéixer més d'un idioma. Aquesta situació es fa especialment palesa per a els/les estudiants i titulats/as universitaris/as que pretenguen accedir a tot el necessari per a aconseguir una formació de qualitat i mantindre's al dia en les seues disciplines. Per això, la Universitat de València va decidir a la fi de 1998 la creació d'un centre per a l'ensenyament d'idiomes. Es pretén amb aquest Centre, donar servei per a l'ensenyament d'idiomes a tots els col·lectius pertanyents a la Universitat. En 2018 s'ha situat el Centre en el Campus de Tarongers.
 • Delegació del Servei de Prevenció al nostre Campus. El seu objectiu és garantir l'adequada protecció de la seguretat i la salut. Assessora i assisteix a tota la comunitat universitària a fi de fomentar una cultura preventiva.
 • Gabinet de Salut del Campus de Tarongers. El seu objectiu és garantir a tot el personal la vigilància periòdica de l'el seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball.
 • Col·legis Majors. La Universitat de València disposa d'un Col·legi Major propi: El Col·legi Major Rector Peset situat en el centre històric de la ciutat. Al Campus de Tarongers recentment s'ha edificat la Residència Universitària Damià Bonet.
 • Locals comuns, cafeteria i menjador per a tot el personal (alumnes, PDI o PAS que requerisquen d'aquests serveis).
 • Tenda Universitària. En la “Tenda de la Universitat” es poden adquirir d'una forma ràpida i còmoda tots els productes i publicacions corporatius.
 • Locals de la Nau Gran de la Universitat de València.
 • Oficina de Campus del Banc de Santander.
 •  Local del OPAL: servei de la Universitat de Valéncia que té com a objectiu la inserció professional dels seus estudiants i titulats, actuant com un pont entre la formació i l'ocupació. En aquest sentit, el OPAL ofereix serveis de   suport i de   informació la millora de l'ocupabilitat i la inserció laboral de graduats. Així, entre les seues activitats es compten les següents:  Orientació professional i Assessorament Laboral; Foment d'Iniciatives de  Emprenedoria; Guia Multimèdia sobre eixides professionals per àrees acadèmiques, i  els estudis i anàlisis de la inserció professional i l'ocupabilitat dels titulats/as de la Universitat (http://www.fundacio.es/opal/index.asp?pagina=156 ).


Inexistència de barreres arquitectòniques i adequació de les infraestructures

El Certificat d'Accessibilitat Universal de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) acredita que la Universitat de València ha implantat un Sistema de gestió de l'Accessibilitat que aposta per la millora contínua.

L'obtenció d'aquest certificat té lloc en el marc del programa Campus Sostenible de la Universitat de València, amb el finançament del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport mitjançant el programa d'Accessibilitat Universal i Integració del VLC/CAMPUS. València Internacional Campus of Excellence.

La certificació d'Accessibilitat Universal de AENOR- entitat líder en certificació- garanteix a totes les persones, amb independència de la seua edat o discapacitat, que els entorns i serveis de les organitzacions són accessibles i així es mantenen en el temps. En aquesta actuació liderada per la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat, que gestiona la Fundació General de la Universitat de València, han participat diferents serveis de la institució acadèmica:

 • Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat
 • Unitat Tècnica
 • Servei Tècnic i de Manteniment
 • Servei de Prevenció i Medi ambient
 • Servei de Contractació Administrativa
 • Servei de Biblioteques i Documentació
 • VLC/CAMPUS- València, Internacional Campus of Excellence