Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació que es proposa està orientat a afavorir la comprensió per part de l'estudiant dels continguts específics de les assignatures de cada mòdul així com a la realització del Treball Fi de Màster, ja que només amb la redacció d'aquest últim es veuran plenament complerts els objectius formatius del Màster en Pensament Filosòfic Contemporani.

 • 1. Avaluació de les assignatures: S'avaluaran a partir de la participació a classe i d'un text escrit, que podrà ser de dos tipus: un assaig en el qual es desenvolupe un tema raonablement vinculat amb el contingut de l'assignatura o una memòria dels temes explicats a classe. Les dues opcions podran donar lloc a la màxima qualificació. En tot cas, l'estudiant acordarà amb el docent la tasca que farà per tal d'èsser avaluat.
   
 • 1.1. Normes per a la redacció d'un assaig: Un assaig consisteix en la redacció d'un text en el qual l'autor fa una proposta relativament original i la fonamenta o defensa amb cert grau de detall. Els assajos han de mantenir alguna connexió amb el temari de l'assignatura, però convé que tant la seva temàtica com la seva metodologia estiguen orientades a la redacció del Treball Fi de Màster. Per a això, l'estudiant comptarà amb el consell del tutor de TFM i amb la col·laboració dels professors de les assignatures de què es tracte.

Els assaigs tindran una extensió no inferior a 3.000 ni superior a 4.500 paraules. Els treballs hauran de complir les condicions formals d'un treball acadèmic pel que fa a la correcció gramatical, el rigor de l'expressió, el sistema de cites i la bibliografia.

Pot substituir-se la redacció d'un assaig per la presentació en classe d'un tema acordat amb el professor de l'assignatura i la redacció posterior d'un text breu (1500-2000 paraules)

 • 1.2. Normes per a la redacció d'una memòria: Una memòria consisteix en la redacció d'un text en el qual es reflecteix la temàtica i el fil argumentatiu desplegat en una assignatura. Una memòria no pot consistir en un mer llistat d'idees juxtaposades ni en un guió o esquema, sinó que ha de redactar-se de manera acabada i coherent, amb la finalitat que s'aprecien les connexions conceptuals entre els assumptes que es mencionen en ella. Les memòries han de tenir una extensió no inferior a 3.500 ni superior a 5.000 paraules.

A més, hauran de complir les condicions formals d'un treball acadèmic pel que fa a la correcció gramatical, el rigor de l'expressió, el sistema de cites i la bibliografia.

 • 2. El Seminari d'Investigació: inclourà dos seminaris de quatre dies de durada impartits per professors convidats. L'assistència a eixos seminaris és obligatòria.

Com a part de l'avaluació de l'assignatura, cadascú dels professors externs demanarà la redacció d'un petit assaig, resposta a una pregunta o similars (entre 2.000 i 2.500 paraules) sobre els continguts impartits.

 • 3. Terminis de lliurament d'assaigs i memòries:
  • 3.1. Assignatures del primer quadrimestre: 1ª convocatòria: fins el 24 de febrer; 2ª convocatòria: fins el 8 de juny.
  • 3.2. Assignatures del segon quadrimestre: 1ª convocatòria: fins al 29 de juny; 2ª convocatòria: fins el 4 de setembre