Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Guia del Treball Fi de Màster

Elecció de tema i assignació de director

 • El Treball Fi de Màster (TFM) té assignats 15 crèdits i es realitzarà sota la direcció d'un tutor. És tasca de l'estudiant contactar amb un professor del màster i proposar-li, en funció dels interessos que tots dos puguen compartir, possibles temes de TFM.
 • Tot professor que accepte dirigir el TFM d'un estudiant haurà de signar-li a aquest l'imprés d'inscripció del TFM. Cap professor podrà dirigir més de tres TFM (ni signar per tant, més de tres impresos d'inscripció).
 • Una vegada emplenats, l'imprés d'inscripció del TFM serà remès per l'estudiant a la CCA del màster abans del 10 de novembre. Per a açò podrá, o bé lliurar-los en la Secretaria del Màster (Secretaria del Departament de Filosofia, planta baixa, edifici annex), o bé escanejar-los i enviar-los per correu electrònic a la següent adreça: lorenzo.fontestad@uv.es.
 • Si algun estudiant matriculat en el TFM no ha enviat la sol·licitud d'inscripció degudament emplenada abans del 10 de novembre, la CCA actuarà d'ofici i li assignarà un tutor.

Supervisió del Treball Fi de Màster i pla de treball

 • Després de l'assignació de tutors, cada estudiant contactarà amb el seu tutor per concertar una primera cita.
 • En la primera cita amb el tutor s'establirà sota la seua supervisió un pla de treball en el qual el tutor orientarà a l'estudiant sobre la periodicitat de les reunions que tots dos mantindran, el nombre de versions preliminars del TFM que corregirà, la data límit per a lliurar-li la versió definitiva del mateix o qualssevol altres qüestions que resulten rellevants per a planificar l'elaboració d'un TFM i supervisar el treball de l'estudiant.


Format del Treball Fi de Màster

 • El treball tindrà unitat temàtica i respondrà a una elaboració raonada i crítica. La claredat expositiva, el rigor en l'argumentació i l'originalitat seran factors centrals en l'avaluació del treball. El treball no podrà consistir en un simple resum de les obres consultades per a la seua realització i haurà de complir les condicions formals d'un treball acadèmic pel que fa a la correcció ortogràfica i gramatical.
 • PORTADA, RESUM I ÍNDEX. El TFM contindrà una portada inicial, un resum del treball de 150 a 200 paraules i un índex de continguts. En la portada del TFM (model preceptiu en format word) ha de constar la següent informació:
  • Escut de la Universitat de València
  • Denominació del Màster cursat
  • Títol del TFM
  • Nom i cognom de l'autor
  • Nom i cognom del tutor o tutors del TFM
  • Facultat de Filosofia i CCEE
  • Mes i any
 • ESTRUCTURA. El TFM haurà de tenir la següent estructura:
  • Introducció
  • Estat de la qüestió
  • Exposició i desenvolupament
  • Conclusions
  • Bibliografia
 • Per a la realització del TFM caldrà que es consulten les bases de dades d'Humanitats subscrites per la Universitat de València. L'estructura del TFM podrà ser modificada amb el vistiplau del tutor si el tema ho requerira.
 • CAPÍTOLS I SECCIONS. Si es requereix distingir seccions dins d'un capítol, aquestes es numeraran correlativament indicant el capítol al que pertanyen: 1.1, 1.2, 1.3,…, en el cas del capítol 1; 2.1, 2.2,…, en el del capítol 2; etc.
 • EXTENSIÓ. L'extensió d'un TFM es situarà entre les 22.000 i les 28.000 paraules, sumant el text principal i les notes. Le referèncias bibliogràfiques no entren dins d'aquest còmput i no s'estableix límit algun al respecte.
 • INTERLINEAT, MARGES I FONTS. El TFM es presentarà a espai i mig i imprés a dues cares. Els màrgens de pàgina seran els següents: superior i inferior 2’5 cm; dret i esquerre 3 cm. El tipus de lletra aconsellat en el text principal és Times New Roman 12. En el cas de les notes i la bibliografia el interlineat serà d'un espai i el tipus de lletra aconsellat Times New Roman 11.
 • NUMERACIÓ DE PÀGINES. La numeració de les pàgines haurà de començar en la primera pàgina de text, deixant sense numerar la portada, el resumen i l'índex. A fi que la pàgina amb el número 1 (la primera del text del TFM) quede en la part dreta, es deixarà alguna pàgina en blanc si fóra necessari. També és convenient deixar una pàgina en blanc en iniciar un capítol nou si així s'assegura que la seua primera pàgina queda en la part dreta.
 • NOTES, CITES I BIBLIOGRAFIA. És preferible que les notes s'incloguen a peu de pàgina, en lloc de al final del document. El sistema de cites i la bibliografia haurà d'atenir-se a algun dels sistemes estandaritzats. En concret, les dues maneres de citar més esteses són autor-obra i autor-data, tal com les classifica la guia per a autors de la revista Diánoia. Poden seguir-se, en qualsevol cas, les directrius per a autors d'altres revistes, com  ara Análisis Filosófico, Crítica, Daimon, Theoria, Teorema i similars, que són variants d'alguns dels dos models anteriors.

Dipòsit del Treball Fi de Màster

 • Segons la normativa de la Universitat de València, el Treball Fi de Màster haurà de dipositar-se mitjançant la plataforma ENTREU, detallem el procedimient.
 • L'estudiant haurà de pujar a l'esmentada plataforma els següents documents en pdf: (a) el Treball Fi de Màster, (b) el formulari de dipòsit de TFM, emplenat en tots els seus apartats, incluent la signatura amb el vistiplau del tutor, i (c) un resum de 150 a 200 paraules l'anunci del treball en la pàgina web del Màster.
 • Posteriorment, dins del termini de dipòsit, lliurarà en la Secretaria del Departament de Filosofia: (a) tres exemplars impresos del TFM; (b) un document signat on es declare la autoria original del treball; i (c) un exemplar del document acreditatiu de la presentació del TFM mitjançant la plataforma ENTREU que es genera al finalitzar eixe procés.
 • Ja podeu consultar les dates de dipòsit i defensa del TFM.

Defensa i avaluació del Treball Fi de Màster

 • L'avaluació del TFM serà responsabilitat d'un dels tribunals de TFM formats per la CCA a aquest efecte i es realitzarà després de la presentació i defensa del TFM en sessió pública, segons indica la Normativa de Desenvolupament de Treballs Fi de Màster de la Universitat de València. 
 • La defensa pública tindrà una durada aproximada de 60 minuts. L'autor del TFM farà una presentació inicial de 15 minuts, aproximadament; a continuació, cada membre del tribunal realitzarà una intervenció d'uns 10 minuts en la qual suscitarà les qüestions que estime pertinents relatives al treball presentat, observacions a les quals l'autor del treball tindrà ocasió de respondre.
 • El tutor d'un TFM assistirà a la seua defensa i el president del tribunal li cedirà la paraula perquè expose les seues impressions sobre el treball quan concloguen les intervencions de l'estudiant i dels membres del tribunal. Després de la seua intervenció es donarà per conclòs l'acte públic i el tribunal es retirarà a deliberar en privat.
 • Si ho jutjara oportú, el tutor o tutora enviarà al President del Tribunal avaluador amb caràcter previ a la defensa pública del TFM un informe sobre el mateix. L'enviament d'aquest informe serà preceptiu quan el tutor no puga assistir a l'acte de defensa.
 • El TFM podrà obtenir una qualificació màxima de 10 punts, amb opció a Matrícula d'Honor. Per a la qualificació del TFM es valoraran els següents aspectes:
  • Rigor en l'expressió, exposició i argumentació
  • Comprensió de la temàtica
  • Capacitat crítica
  • Originalitat de les conclusions
  • Coneixement i utilització de fonts, bibliografia i recursos bibliogràfics
  • Haurà d'acreditar-se la consulta d'alguns articles en un idioma estranger
  • Presentació i defensa en l'acte de lectura
 • Aproximadament el 20% de la nota final dependrà de la presentació i defensa pública del TFM per part de l'estudiant i el 80% restant dependrà del treball dipositat tenint presents els aspectes esmentats en el punt anterior.
 • Si el tribunal considera que un TFM avaluat amb una nota igual o superior a 9 ha de ser considerat com a candidat a matrícula d'honor, haurà de fer-ho constar en l'acta d'avaluació.
 • El tribunal avaluador no li comunicarà directament a l'estudiant la qualificació obtinguda després de la defensa pública de la seua TFM. Les actes d'avaluació degudament emplenades seran remeses a la CCA del Màster, que serà l'encarregada de comunicar-los als estudiants en un termini de temps breu les qualificacions obtingudes.