Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

El Màster Universitari en Tècniques de gestió del Medi Ambient i del Territori és un màster oficial?
Sí. El Màster està acreditat per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (*ANECA) i és oficial, produint plens efectes tant a Espanya com fora d'aquesta. Habilita, per tant, per a l'accés a doctorat en el conjunt de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Qui pot cursar el Màster?
La temàtica que planteja aquest Màster té un caràcter clarament interdisciplinari i pretén proveir a la societat d'un nou perfil d'especialistes en gestió territorial i mediambiental, el bagatge teòric de la qual/pràctic els permeti resoldre amb solvència els problemes que se'ls puguin plantejar.
Per això va dirigit a qualsevol persona que compti amb un Grau o llicenciatura universitària en les següents àrees: Geografia, Ciències Biològiques, Ciències Ambientals, Arquitectura, Enginyeries, Eco-*nomía, Sociologia, Turisme i uns altres amb perfil afí.

Quins són els requisits d'accés i la documentació necessària?
La informació necessària sobre requisits i procés d'admissió està disponible aquí: https://www.uv.es/uvweb/master-tecnicas-gestion-medi-ambient-territori/es/admision-matricula/admision-al-master/requisitos-generales-1285903884184.html

Quin és el calendari i procediment per a realitzar la sol·licitud d'admissió?
Existeixen dues fases per a presentar les sol·licituds d'admissió: febrer a juny i juliol a setembre. La preinscripció en el Màster és totalment on-line a través de la plataforma creada a aquest efecte per la Universitat de *València. En finalitzar cada fase, es publica la relació d'estudiants admesos i s'activa la matrícula, que és possible realitzar també en línia. Pot trobar les dates concretes i el procediment en aquest enllaç:
https://www.uv.es/uvweb/master-tecnicas-gestion-medi-ambient-territori/es/admision-matricula/admision-al-master/solicitud-admision/instrucciones-1285903884205.html#1

És necessari haver finalitzat els estudis de grau o llicenciatura per a sol·licitar l'admissió?

L'estudiant que finalitze els estudis d'accés al màster en el present curs acadèmic 2018-2019, podrà preinscriure's, encara que en el moment de presentació de la seva sol·licitud no hagi finalitzat aquests estudis. 
La no acreditació de la condició de titulat/a i/o, si fos el cas, dels requisits específics d'idiomes abans de les 23.59 h. del 30 de setembre, comportarà l'anul·lació d'ofici de la matrícula. Per a acreditar el compliment d'aquests requisits s'haurà d'annexar a la sol·licitud els documents acreditatius pertinents des de “El meu Lloc Personal” de la Seu Electrònica.

El Màster permet accedir directament a un Programa de Doctorat?
Si. El Màster permet sol·licitar directament l'admissió al programa de Doctorat "Geografia i Història del Mediterrani Occidental des de la Prehistòria a l'Edat Moderna” de la Universitat de València, on els egressats del màster tenen preferència. També permet accedir a altres doctorats de la Universitat de València o d'universitats dels països de l'Espai Europeu d'Educació Superior

Quin preu té el Màster?
En tractar-se d'un Màster oficial, el preu ve fixat anualment pel Govern de la Generalitat Valenciana. En el curs 2018-2019, el preu és de 39,27€ per crèdit. Això significa un total de 2.356,20 €. En el cas d'estudiants el títol dels quals provingui d'un país aliè a l'Espai Europeu d'Educació Superior s'haurà de pagar una taxa de €154 en concepte de gestió d'expedient. Aquesta taxa es paga una sola vegada.

Existeixen beques i ajudes?
Existeix informació sobre ajudes a l'estudi en postgrau en la següent pàgina:
https://www.uv.es/uvweb/estudiants-uv/es/becas-ayudas-postgrado/ministerio-educacion-1285852911640.html
La Universitat de València convoca anualment beques i ajudes per a la realització de màster dirigides a estudiants de països prioritaris de la cooperació: beques completes Luis Vives, beques de matrícula Luisa Cardona, i beques de residència en residències universitàries. En la següent direcció pot trobar informació d'aquestes i altres ajudes:
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/becas-ayudas/universidad-valencia/becas-lluis-vives-1285978856967.html
La relació de països que els seus nacionals poden acollir-se a aquestes últimes està aquí: 
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relaciones-internacionales/cooperacion/programas-propios-becas/informacion-general-1285875927649.html

Puc cursar el màster a distància o en règim *semi-presencial?
No. El màster és presencial. El període lectiu és d'octubre a juliol. Les classes s'imparteixen d'octubre a març, tots dos inclosos. Posteriorment es realitzen les pràctiques en empreses i el Treball Fi de Màster, sota la direcció d'un tutor. És possible defensar el Treball de Fi de Màster on-line si així ho sol·licita l'alumne.

En quin idioma s'imparteixen les classes? 
Les classes s'imparteixen en espanyol (castellà). En el cas dels alumnes estrangers no hispanoparlants, la comissió acadèmica pot requerir durant el procés d'admissió la realització d'una entrevista personal o per Skype per a verificar el correcte seguiment de les classes per part de l'estudiant.

En quines empreses es realitzen les pràctiques?
Les pràctiques es realitzen en empreses i administracions lligades a la gestió mediambiental i territorial. En aquesta secció de la pàgina web pot trobar enllaços a algunes de les empreses que han ofert pràctiques en els últims anys.

Quin calendari i horari té el màster?
Les classes són de dilluns a dijous de 16 a 20 hores d'octubre a març, tots dos inclusivament. Els seminaris s'imparteixen els divendres a la tarda. A partir d'abril fins a juny es realitzen les pràctiques i el Treball Fi de Màster. En la següent secció de la web trobarà informació sobre l'horari del pròxim curs.

Allotjament
La Universitat compta amb un Servei d'Estudiants que dóna suport als nostres alumnes en tots els àmbits. 
La Universitat de València posa a la disposició dels estudiants la seva infraestructura de Col·legis Majors i Residències Universitàries.