Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Organització de les Pràctiques Externes (PE)

Les Pràctiques Externes (PE) es planifiquen anualment, donant-li a l'estudiant l'oportunitat d'integrar-se en una empresa relacionada amb l'àmbit professional del màster per un total de 120 hores. La Universitat de València disposa d'un model integrat de gestió de les PE a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT; aquesta s'encarrega de satisfer les demandes de l'estudiant i les necessitats de les seues titulacions i de les empreses.

Les empreses i entitats que habitualment col·laboren amb el màster estan situades en l'entorn geogràfic de la Universitat de València, principalment a València capital i voltants. Encara que també es disposen d'ofertes en altres poblacions de la província, resta de l'estat espanyol i en països de la Unió Europea o fins i tot, Llatinoamèrica.

Per a planificar les pràctiques es compta amb dos tutors: el tutor-empresa i el tutor-acadèmic. Les funcions del primer són: assignar tasques a els/les estudiants, controlar la seua execució, i emetre un informe sobre el progrés/finalització de la pràctica. En el cas del tutor-acadèmic, les seues principals funcions són: contactar amb el tutor d'empresa, supervisar les tasques desenvolupades per l'estudiant, i avaluar la seua activitat.

Les pràctiques es realitzen en sectors i centres afins a la titulació. La política de selecció dels mateixos contempla que siguen representatius de la pluralitat de camps que abasta el títol, la diversitat geogràfica de procedència dels alumnes/as i la qualitat del programa d'activitats programat en cadascun d'ells.

 

Es diferencies dues TIPOLOGIES D'OFERTES de PE: i) en relació a la gestió del medi ambient; i ii) en relació a la gestió del territori.

Àmbits temàtics on realitzar les PE relacionades amb la gestió ambiental:

 • Cartografia geomorfològica.
 • Cartografia de riscos.
 • Cartografia ambiental.
 • Ordenació i gestió d'espais d'interés natural.
 • Plans d'emergències i gestió de riscos.
 • Plans d'avaluació d'impacte ambiental i avaluació ambiental estratègica.
 • Plans d'inventari d'usos de sòl i recursos naturals.
 • Plans d'estudis aplicats de climatologia.
 • Plans de restauració de sistemes naturals.
 • Plans d'avaluació i disseny d'estratègies de sostenibilitat
 • Plans d'estudis i auditories en general.
 • Plans de teledetecció ambiental.
 • Plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).
 • SIG aplicat a projectes mediambientals.
 • Teledetecció ambiental.
 • Etc.

Àmbits temàtics on realitzar les PE relacionades amb la gestió territorial:

 • Plans d'ordenació del territori.
 • Planificació i gestió urbana.
 • Política de sòl.
 • Polítiques de mobilitat transporte i logística.
 • Diseny de plans de participació (obligats en els processos de planificació i gestió territorial).
 • SIG aplicat a projectes d'ordenació territorial i urbanisme.
 • Tècniques d'análisis del paisatge i patrimoni.
 • Tècniques de diagnòstic.
 • Planificació de la mobilitat o geomarketing.
 • Etc.

 

Procediment d'ELECCIÓ I ASSIGNACIÓ de les PE:

Cada curs ADEIT fa una oferta de PE per al màster, amb places de perfils variats i diferents horaris i períodes de realització. El llistat es penja a l'aula virtual o Moodle, i els/les estudiants tenen entre 5 i 10 dies per a enviar al coordinador de pràctiques un llistat de cinc places, amb un ordre de preferència i un escrit en el qual s'exposen  els motius de l'elecció i/o priorització.

El coordinador assigna les places sol·licitades i en els casos en què hi ha coincidència entre diversos alumnes, parla amb ells per a intentar ajustar el seu perfil a les places sol·licitades. En aquest procés cal tindre en compte que l'estudiant compleix amb els requisits que poguera demandar l'empresa o entitat, en particular, els relatius al coneixement de determinats idiomes com el valencià (per al que se sol·licita per part de la CCA evidenciar un B1 com a mínim, i/o demostrar haver realitzat l'Educació Secundària Obligatòria i/o el Batxillerat en aquest idioma).

En última instància, l'assignació es resol segons l'expedient acadèmic obtingut durant la realització del màster.

 

Hi ha TRES PERÍODES per a la REALITZACIÓ de les PE (aproximats, depenen del calendari acadèmic de la Universitat de València, festivitats locals, etc.):

 1. 01 de març a 15 de maig.
 2. 01 d'abril a 15 de juny (data límit per a ser avaluat en primera convocatòria).
 3. 01 de maig a 14 juliol (data límit per a ser avaluat en segona convocatòria).

 

REALITZACIÓ de les PE:

En una reunió informativa els alumnes/as reben informació sobre l'especificitat del mòdul, aspectes administratius, assignació d'un tutor acadèmic, etc. En aquesta reunió inicial es presenta a més el calendari d'activitats complementàries que organitzen i acompanyen la matèria de PE.

El tutor/a acadèmic estableix les tutories periòdiques amb els alumnes/as (si bé aquestes també poden ser a demanda), on aquests han de donar compte de l'evolució de la pràctica. De la mateixa manera, el tutor/a acadèmic està en constant relació amb el tutor/a de l'empresa o institució per a garantir el correcte desenvolupament de la pràctica, i compliment dels compromisos formatius i competències que ha d'adquirir l'alumne/a.  També el /la tutor/a acadèmic és l'encarregat d'avaluar el treball realitzat per el/la estudiant, tenint en compte el seguiment de les pràctiques, les activitats complementàries, i les memòries i informes resultants del procés d'aprenentatge.

Les PE mai han de començar-se abans que els estudiants reben l'Acord de PE, document que assegura que estàs puguen desenvolupar-se conforme l'ordenació normativa (i legal) d'ADEIT i de la Universitat de València. Aquest Acord de PE és entregat per ADEIT via mail, i simultàniament, als estudiants i als tutors acadèmics. Si a més l'Acord de PE porta estipulada una bossa econòmica, el mateix ha de ser signat per totes les parts interessades. El procés de signatura és, des de fa temps, mitjançant signatura electrònica o digital. Si no disposeu d'ella haureu d'obtindre la vostra com més prompte millor. Es pot obtindre, entre altres llocs, a l'ajuntament on estigueu empadronat/a. Només en aqueix moment s'han d'iniciar les PE.

Durant la primera setmana d'incorporació al lloc de pràctiques, els/les estudiants deuen obligatòriament confeccionar, en col·laboració amb el tutor-empresa, un calendari o cronograma aproximat de tasques a realitzar durant les 120 hores de duració de les PE. Aquest calendari ha de signar-se per totes dues parts (tutor-empresa i estudiant), i remetre's al tutor acadèmic.

Les 120 hores de duració de les PE poden organitzar-se com a millor convinguen a les parts interessades, això és, a l'estudiant i a l'entitat que ho acull. Es poden concentrar en el temps, o bé es poden dilatar. Igualment, el/la estudiant i el tutor-empresa acordaran si les pràctiques es realitzen en horari de demà, de vesprada, o de matí i vesprada. En tot cas, l'estudiant ha de ser conscient que per a la seua avaluació ha d'entregar una memòria o informe final, abans de les dates límit establides per a això (bé en primera convocatòria, o bé en segona convocatòria).

 

Procés d'AVALUACIÓ de les PE:

Per a l'avaluació se segueix el que s'estableix en la memòria de verificació de la titulació i en la guia docent de l'assignatura. Luego, la qualificació es basa en:

 1. La memòria de les pràctiques realitzades, redactada i presentada per el/la estudiant, dins del termini i en la forma escaient (40 %).
 2. Informe del /la tutor/a de l'empresa (40 %).
 3. Seguiment de les pràctiques pel /la tutor/a acadèmic –tutories individuals o grupals, presencials o telemàtiques– (10 %).
 4. Realització, en el seu cas, d'activitats complementàries (cursos per a millorar l'ocupabilitat, tallers sobre experiències professionals, etc.) (10 %). En cas de no realitzar-se activitats complementàries pel motiu que fora (suspensió de les sessions presencials per COVID19 o similar, i impossibilitat de virtualizarlas), el % passarà a la memòria de pràctiques realitzada per l'estudiant.

La memòria de les PE s'elabora conforme un guió específic que recull tots els apartats i continguts que han d'explicar-se i integrar la memòria com a document d'avaluació per al tutor-acadèmic. Per a això, se segueix l'estipulat en la Guia de PE de la Facultat de Geografia i Història, atés que el màster s'emmarca en aquesta Facultat. Dels continguts d'aquesta Guia de PE, els que permeten elaborar la memòria es recullen a partir de la pàgina 12 del PDF.

La memòria, atenent doncs a aquesta Guia, està conformada per un total de set apartat més annexos (si n'hi haguera). Els quatre primers són fonamentalment descriptius (de l'A al D), si bé els tres següents són els més determinants (de l'E al G). Per a completar bé aquests tres apartats s'ha de consultar la Guia Docent de l'assignatura de PE del màster.

En l'apartat E cal fer una reflexió sobre les assignatures i els coneixements que més han servit a l'estudiant  per a dur a terme la s pràcticas amb èxit. També es poden incloure les mancances que s'hagueren  detectat en la formació i que haurien dificultat la realització de la s pràcticas de cap manera.

L'apartat F cal emplenar-lo a partir de la Guia Docent de l'assignatura de PE, ja que en ella figuren les competències i habilitats genèriques que es poden desenvolupar durant la realització de les PE. Òbviament de tot el conjunt, cal seleccionar només aquelles competències-habilitats que es poden aplicar de manera específica a cada pràctica.

Els annexos comprenen tots aquells documents que il·lustren el desenvolupament de la pràctica. Inclouran necessàriament l'horari acordat amb l'empresa i un resum de les hores dedicades a cadascuna de les activitats realitzades. També poden incloure exemples del treball realitzat (mapes, informes, material docent, estudis econòmics, etc.), però sempre després de demanar permís a l'empresa o institució per a utilitzar el material.

A més també s'hauran d'incloure en la memòria qualsevol informe sobre les activitats complementàries que s'hagueren pogut realitzar durant el curs.

Per a la realització de la memòria es recomana elaborar una recopilació diària o setmanal de les tasques realitzades, les decisions preses, les capacitats desenvolupades, les responsabilitats assumides, les fonts d'informació consultades, les interaccions amb altres departaments de l'entitat d'acolliment, la visita a instal·lacions o equipaments que poguera requerir la tasca en realització, etc. Aquest “diari” es pot incloure igualment en els annexos.

Per part seua, l'informe del /la tutor/a de l'empresa es basa en una enquesta en línia que des d'ADEIT es mana a aquest/a dies abans que l'estudiant finalitza oficialment les seues pràctiques. Amb ella es recull informació quantitativa sobre competències de l'estudiant tutoritzat com, per exemple, comunicació oral i escrita, resolució de problemes, creativitat, capacitat d'anàlisi crítica, habilitats socials, capacitat d'aprendre de manera autònoma, treball en equip, etc.

Finalment, quant a les activitats complementàries, segons els cursos podem diferenciar propostes entorn de: i) assistència i participació en les sessions de presentació de les PE per part d'ADEIT; ii) la realització de reflexions personals sobre l'aportació personal a realitzar a l'entitat en la qual es realitzaran les pràctiques (a partir de les assignatures seguides i competències adquirides en el màster); iii) la participació en roleplayers sobre la postulació a ofertes laborals en l'àmbit del sector mediambiental, i la seua revisió i valoració per part de professionals de Recursos Humans; iv) l'assistència i participació a tallers sobre processos d'inserció laboral, per part d'UVEmpleo; v) la interacció en els Fòrums d'Ocupació organitzats per la Facultat de Geografia e Historia; vi) l'assistència i intervenció en els diversos seminaris d'experiències professionals que s'organitzen (presencials i/o virtuals); vii) la participació en programes d'ocupabilitat de l'àrea d'UVEmpleo, com els de mentorización Shadowing, PROMOU-TE, RUTA 5.0; etc.; viii) o en programes d'emprenedoria organitzats per l'àrea d'UVEmprén, com per exemple, UVEmprén-Rural; ix) la valoració de les activitats complementàries realitzades, a manera de revisió crítica i autoavaluació; etc.

 

Possibilitat de realitzar AUTOPRACTICUM:

Aquells alumnes que ho estimen convenient poden proposar una empresa o institució per a realitzar les practiques siguiendo la normativa d'ADEIT. Per a ello, haurà de presentar-se la corresponent sol·licitud a l'ADEIT havent de comptar, com a requisit previ, amb el V isto Bueno (VB) de la CCA del màster. Perquè la CCA valore la proposta, primer ha d'entregar-se la sol·licitud d'autopracticum al coordinador/a de les PE. Per a això, ha d'emplenar-se el formulari oportú, especificant en ell les dades corresponents. El formulari a emplenar el facilita el mateix coordinador de PE del màster. Les dates per a realitzar l'autopracticum solen ser les mateixes que els períodes oferits per defecte per a les PE (recordar els tres que s'apuntaven abans). No obstant això, es poden valorar peticions fora d'aqueixos períodes.

Dins d'aquesta modalitat de PE es pot plantejar la sol·licitud de realitzar les pràctiques curriculars a l'estranger. No obstant això, tota pràctica realitzada fora d'Espanya requerirà obligatòriament presentar a la CCA no sols el formulari anterior, sinó a més una proposta detallada de la labor a desenvolupar en l'empresa o entitat, i una assegurança d'Accidents si les pràctiques són en la Unió Europeu, o un seguro d'Assistència Sanitària, Accidents i Responsabilitat Civil en el cas que siguen en un altre país del món. El cost d'aquesta assegurança(s) corre sempre a compte del propi estudiant. Per a més informació podeu consultar l'apartat sobre assegurances d'ADEIT.

La Universitat de València disposa de diverses convocatòries per a realitzar PE a Europa, seguint el Programa ERAMUS Pràctiques.

 

CONVALIDACIÓ de les PE per reconeixement d'experiència professional:

Podrà demanar-se la convalidació de l'experiència professional prèvia per la matèria de PE, segons el procediment establit per a això pel Servei de Postgrau de la Universitat de València. Està petició de reconeixement es farà prèviament a la matrícula i serà informada positiva o negativament per la CCA del màster (encara que es podrien admetre també reconeixements posteriors a la matriculació, però sempre abans de l'inici dels períodes que ofereix el màster per a realitzar les PE).

Per a obtindre l'informe positiu de la CCA del màster serà necessari presentar: i) la següent instància (a través del registre electrònic de la Universitat de València); ii) el full de serveis o vida laboral; iii) acreditar una experiència professional mínima de sis mesos en un lloc de treball o acció vinculada professionalment amb els continguts del màster (això és, certificat de l'empresa o entitat, signat i segellat pel director o responsable d'aquesta, fent constar l'antiguitat en el lloc, categoria professional i una descripció detallada del treball realitzat), i iv) una memòria explicativa en la qual  qui sol·licita l'exempció justificarà per què considera que se li ha de concedir (ha de ser original, personalitzada i estar signada per l'interessat).

En relació a l'experiència professional mínima de sis mesos cal tindre en compte que: i) se acceptarà l'acumulació de contractes en una mateixa empresa del sector fins a aconseguir els sis mesos; i ii) se acceptaran treballs realitzats en qualsevol país de la UE sota les mateixes condicions.

Els estudiants que sol·liciten el reconeixement, hauran d'abonar la taxa corresponent establida pel Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana, és a dir, el 25 % dels crèdits reconeguts. En cas de ser acceptat elr econocimiento, la resolució s'inclourà en l'expedient de l'estudiant, mitjançant la nota de “apte”. Aquesta nota no computarà a l'efecte de baremació de l'expedient.

De no ser acceptada la convalidació per la CCA del màster, el/la sol·licitant haurà de seguir el procediment ordinario d'elecció de pràctica. Per això convé sol·licitar la convalidació al més prompte possible.

 

Possibilitat de realitzar PE EXTRACURRICULARS:

És possible ampliar l'experiència adquirida durant les PE curriculars (les que formen part del Pla d'Estudis del màster) amb PE extracurriculars (que de realitzar-se, apareixeran reflectides igualment en el títol acadèmic). Per a això, han de complir-se diversos requisits:

 • Estar matriculat en el màster (és igual si és en primera matricula o successives).
 • L'empresa o entitat d'acolliment ha d'estar interessada (especialment si no és el període que ella proposa d'inici).
 • Comptar amb un percentatge superior al 50%  de crèdits superats (del total del m áster).
 • Tindre el TFM superat o disposar d'un informe d'avanç positiu per part del tutor/a de TFM.
 • Disposar de l'autorització del Director/a del màster, d'acord amb un model a emplenar.

També és possible que el/la interessat/a a fer PE extracurriculars aporte l'entitat o l'empresa en la qual realitzar aquest tipus de pràctiques, mitjançant un model d'autopràcticum (sempre que siga una empresa en la qual es desenvolupen activitats relacionades amb els continguts del màster). Per defecte, el tutor-acadèmic assignat a la pràctica extracurricular serà el coordinador de la matèria de PE en el màster.

Cada estudiant disposa, per cada curs que estiga matriculat en el màster, d'un total de 900 hores per a realitzar PE extracurriculares. El curs acadèmic finalhissa sempre el 30 de setembre. No obstant això no s'admeten, per qüestions de gestió per part d'ADEIT, propostes de PE extracurriculars que: i) arriben a ADEIT (departament encarregat de la gestió de totes les pràctiques externes de la Universitat de València) després del 14 de juliol; i ii) duren únicament el mes de setembre, això és, des de l'1 fins al 30 d'aquest mes.

Lògicament, les 900 hores són un màxim, i no necessàriament s'han de realitzar totes elles en una mateixa entitat o empresa. L'estudiant té total llibertat per a triar la quantitat d'hores a realitzar i la seua distribució en empreses o entitats diverses. Però lògicament, no es poden simultanejar diferents PE extracurriculars. Tampoc es poden simultanejar les pràctiques curriculars i les extracurriculars. Per a realitzar les extracurriculars s'ha d'haver cursat prèviament les curriculars.

 

Informació d'interés que has de conéixer: