Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Elecció i realització

En el pla d'estudis del Màster en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori s'especifica que el Treball Fi de Màster (TFM) és obligatori, i es computa amb 6 ECTS. Consisteix en la realització d'un treball relacionat amb els continguts teòrics o pràctics impartits en el màster.

Tenint en compte les característiques d'aquest mòdul i el Reglament Regulador dels TFM de la Universitat de València (UV), aquests han de comptar almenys amb un tutor/al fet que supervise la tasca de l'alumnat.

Per a tutoritzar els TFM serà necessària la condició de Doctor/a, excepte en els casos en què així ho autoritze la Comissió d'Estudis de Postgrau.

Si el TFM es realitza en una institució, organisme o empresa diferent de la UV s'haurà de nomenar un cotutor/a extern. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor/a acadèmic en la definició del contingut del TFM i el seu desenvolupament.

El tema del treball es podrà establir mitjançant dos procediments:

 1. Els estudiants poden proposar un tema acordat amb un professor, que actua de tutor/a. Per a això, cal emplenar aquest formulari i entregar-lo on s'indica en aquest.
 2. Els professors proposen un llistat de temes entre els quals trien els estudiants, fent una proposta prioritzada de tres temes. La Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) aprova la proposta de temes proporcionada pels professors.

La coordinació del TFM adjudica els TFM considerant les peticions realitzades per els/les estudiants. Per part seua, la CCA aprova finalment l'assignació i el llistat de tutors/as. En determinats casos i prèvia acceptació de la CCA, el tutor pot ser alié al màster (professionals o tutors de Pràctiques Externes –PE); en aquest cas, fa falta un cotutor/a professor del màster. En qualsevol cas, la CCA organitza i garanteix l'assignació del tema i tutor/a per a tot l'estudiantat matriculat.

En el mòdul, els/les estudiants han de demostrar que han adquirit suficients coneixements teoricopràctics per a abordar l'estudi d'un tema i presentar els resultats de manera correcta. L'avaluació es realitza mitjançant la defensa del TFM davant un tribunal de tres professors doctores, en un acte públic. S'elabora un treball escrit i es procedeix a una defensa oral.

Aquest tribunal avaluarà i qualificarà el TFM en acte públic. Per a això el/la estudiant prepararà una presentació de 15-20 minuts, després de la que haurà de respondre a comentaris o preguntes que puguen realitzar els membres del tribunal per un temps màxim addicional d'altres 30 minuts.

Entre les competència generals que es desenvolupen amb el treball, cal destacar:

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorn nous o poc coneguts dins de context més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Es capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis, des d'una perspectiva de gènere.
 • Saber comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenta) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Capacitat d'interrelacionar les hipòtesis i plantejaments inicials amb la recollida d'informació, i l'elaboració del discurs i de noves hipòtesis.

Els criteris d'avaluació seran els següents:

 • Capacitat de plantejar un problema, de recollir i tractar la informació, i de construir una argumentació lògica.
 • Rigor i claredat de la hipòtesi plantejada i dels resultats obtinguts.
 • Domini de les tècniques incloses en el màster, necessàries per al treball concret.
 • Qualitat de l'exposició escrita.
 • Qualitat de l'exposició oral.
 • Capacitat de resposta a les observacions dels membres del tribunal.

L'avaluació del treball atendrà els següents percentatges:

 • Informe del tutor: 20%
 • Treball presentat: 60%
 • Exposició i defensa del treball, inclosa les respostes a les observacions del tribunal: 20%

Les línies d'investigació sobre les quals es poden proposar TFM són, per exemple:

 • Cartografia ambiental
 • Teledetecció
 • Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Geomorfologia litoral
 • Geomorfologia fluvial
 • Climatologia mediterrània
 • Hidrologia de crescudes mediterrànies
 • Processos d'erosió i generació d'escolament en vessants
 • Biogeografia
 • Riscos naturals i antròpics
 • Acció antròpica
 • Restauració de sistemes naturals
 • Paisatge natural i cultural
 • Canvi global
 • Paleoambient
 • Desenvolupament sostenible
 • Planificació i ordenació del territori
 • Població
 • Espais rurals (despoblació, despoblament, desenvolupament rural, etc.).
 • Turisme i territori
 • Evaluació de polítiques públiques
 • Polítiques de desenvolupament territorial sostenible
 • Territori i patrimoni
 • Mobilitat sostenible
 • Análisi de xarxes i serveis
 • Sistems urbans
 • Planificació territoria de servicis i equipamients
 • Sistemes productius locals i difusió d'innovacions
 • Desenvolupament local i regional