Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori Logo del portal

Objectiu del màster

Formar, des d'una perspectiva interdisciplinària, especialistes en gestió territorial i mediambiental, el bagatge teòric-pràctic els permeta resoldre amb solvència els problemes que se'ls puguen plantejar.

Objectius bàsics:

 1. Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 2. Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 3. Integrar coneixements per a enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 4. Aconseguir les habilitats d'aprenentatge per a continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.

Objectius generals:

 1. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 2. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 3. Saber comunicar conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 4. Capacitat de percebre i gestionar els problemes ambientals que afecten el territori considerant les diferents perspectives dels actors implicats.
 5. Capacitat d'organització, planificació i gestió de la informació ambiental i territorial.
 6. Identificar els fonaments i el marc legal de l'ordenació del territori, de les metodologies i instruments de la planificació, i dels models de desenvolupament territorial.
 7. Manejar tècniques d'anàlisis i representació cartogràfica mediambiental i territorial.
 8. Manejar tècniques d'anàlisi quantitativa.
 9. Manejar Sistemes d'Informació Geogràfica aplicats als problemes mediambientals i territorials.
 10. Manejar tècniques de teledetecció espacial.
 11. Aprendre a utilitzar les tècniques qualitatives de recopilació de la informació: disseny i explotació d'enquestes i entrevistes personals, observació i treball de camp.

Objectius específics:

 1. Conéixer i aplicar les teories, enfocaments i tècniques de concertació i participació sociocomunitaria.
 2. Realitzar la planificació territorial: anàlisi, diagnòstic i propostes.
 3. Abordar el disseny, execució, seguiment i avaluació de projectes territorials i estudis d'impacte i auditories ambientals.
 4. Interpretar el medi físic d'una manera integrada, interrelacionant els seus components a partir del treball de camp i maneig d'elements cartogràfics i presa de dades.
 5. Analitzar i caracteritzar els processos naturals i de degradació, i avaluar les possibilitats de restauració mediambiental.
 6. Aprendre a elaborar catàlegs de paisatge i estudis d'integració paisatgística.
 7. Identificar i caracteritzar riscos mediambientals, la seua prevenció, predicció i gestió.
 8. Interrelacionar les hipòtesis i plantejaments inicials amb la recollida d'informació, i l'elaboració del discurs i de noves hipòtesis.