Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Teledetecció Logo del portal

L'accés i l'admissió són dos qüestions diferents. Tens accés a realizar un màster si compleixes amb les condicions que la legislació vigent imposa per a poder cursar aquest nivel d'estudis universitaris. Però pots tindre accés i no ser admés, ja que l'admissió requereix que compleixes una sèrie de requisits específics que estan definits en el propi disseny del Màster.

L'òrgan encarregat de realitzar l'admissió d'estudiants és la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster.

Accés

Per accedir als estudis de postgrau cal reunir algun dels requisits següents:

  • Estar en possessió d'un títol espanyol de grau o altres títols expressament declarats equivalents.
  • Estar en possessió del títol espanyol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic.
  • Estar en possessió d'un títol estranger homologat a un títol dels enumerats als apartats anteriors.
  • Estar en possessió d'un títol estranger homologat a un grau académic espanyol oficial de llicenciat, diplomat o màster.

Els titulats en sistemes educatius estrangers podran accedir als estudis de postgrau sense necessitat de l'homologació dels seus títols, amb la comprovació prèvia que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponentes títols espanyols de Grau i que faculten en el país expedidor el títol per a l'accés a estudis de Postgrau. Una volta superats els ensenyaments de postgrau corresponents, els títols de màster o de doctor obtinguts tindran plena validesa oficial. A aquest efecte, s'haurà de tramitar la sol·licitud al rector de la Universitat de València.

Admissions

L'admissió es fa de forma personalitzada, tenint en compte el currículum i l'expedient acadèmic de la persona qui sol·licita l'admissió al màster. En l'avaluació dels currículum es tindrà en compte tant la trajectòria acadèmica con la professional.

Els criteris de selecció que s'aplicaran són els següents: 

  • Afinitat dels estudis cursats amb el màster
  • Mitja de l'expedient acàdemic
  • Formació complementària en temes afins
  • Coneixements de l'anglès
  • Experiència laboral prèvia en àmbits relacionats amb els continguts del màster

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la CCA del màster s'encarregarà de cercar els servicis de suport i assessorament adequats, els quals avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Perfil d'ingrés recomanat

Per a l'aprofitament dels continguts del màster és necessari tenir formació en ciències. Si tens dubtes, posa't en contacte amb els responsables del màster.

Preinscripcions

El primer pas en el procés d'admissió al Màster Oficial de Teledetecció és la preinscripció en el mateix. Açò es fa de forma telemàtica.

La resolució de les admissions per part de la CAA del màster es realitza en tres fases. En finalitzar cadascuna d'elles, el Servei de Postgrau publica la llista de sol·licitants admesos, exclosos i en llista d'espera.

Atenció: Estudiants pendents del títol

Aquells estudiants qui estiguen decidits a realitzar el màster, però en la data en què es tanca la preinscripció estinguen pendents de la qualificació del Treball de Fi de Grau o anàleg, han de fer també la preinscripció en les dates assenyalades per la Universitat de València. 

Aquests estudiants hauran d'assenyalar en l'aplicació de preinscripció aquesta circumstància, fent constar quines assignatures tenen pendents mitjançant declaració jurada.