University of Valencia logo Logo del portal

  • Facultat de Farmàcia

Curs 2019-2020

-Plaçes d'Ajudant, Professorat Ajudant Doctor i Professorat Associat-

(Aquesta Comissió,única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents universitaris o professorat contractat amb caràcter indefinit, que hauran d'estar en possessió del grau de doctor en el cas de concursos a places corresponents a figures contractuals per a les que s'exigisca aquest requisit. En cap cas no poden formar part d'una comissió més de dues o dos membres del mateix departament o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments d'alguna de les persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran els seus suplents).

D'aquests membres:

  1. TRES membres i llurs suplents proposats per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present cus acadèmic.
  2. DOS membres i llurs suplents, per a cada concurs, designats pel consell de departament a què està adscrita l'àrea de coneixement a què correspon la plaça convocada, entre el professorat d'aquesta o àrees afins.

 

.

 

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy