Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

Curs 2021-2022

-Plaçes d'Ajudant, Professorat Ajudant Doctor i Professorat Associat-

(Aquesta Comissió,única per Centre, estarà formada per cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents, personal funcionari dels cossos docents universitaris o professorat contractat amb caràcter indefinit, que hauran d'estar en possessió del grau de doctor en el cas de concursos a places corresponents a figures contractuals per a les que s'exigisca aquest requisit. En cap cas no poden formar part d'una comissió més de dues o dos membres del mateix departament o de la mateixa àrea de coneixement. Per tal de fer efectiva aquesta darrera norma, quan es tracte de seleccionar personal dels departaments d'alguna de les persones designades a proposta de la Junta de Centre, actuaran els seus suplents).

D'aquests membres:

  1. TRES membres i llurs suplents proposats per la Junta de Centre que actuaran en tots els concursos durant el present cus acadèmic.
  2. DOS membres i llurs suplents, per a cada concurs, designats pel consell de departament a què està adscrita l'àrea de coneixement a què correspon la plaça convocada, entre el professorat d'aquesta o àrees afins.

 

.