Logo de la Universdad de Valencia Logo Secretaría General Logo del portal

Referencia Normativa Documento(s)
ACGUV 207/2022

Barems dels sistemes selectius del processos d'estabilització de l'Oferta Pública Extraordinària d'Ocupació de PAS de 2022. (CG 29-IX-2022).

ACGUV 14/2022

Reglament de teletreball del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 1-II-2022).

ACGUV 11/2021

Reglament de selecció del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 2-II-2021. Modificat CG 29-IV-2022).

ACGUV 152/2019

Barems per a la provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 151/2019

Acord per a l'aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos, llicències i reduccions de jornada. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 131/2016

Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València. (CG 31-V-2016).

ACGUV 28/2016

Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 9-III-2016)

ACGUV 307/2015

Protocol per a l'acolliment de dones víctimes de violència de gènere (personal d'administració i serveis d'universitats públiques espanyoles). (CG 18-XII-2015).

ACGUV 167/2014

Reglamento de usos lingüísticos de la Universitat de València. (CG 30-IX-2014)

ACGUV 18/2013

Acuerdo de Consejo de Gobierno 18/2013 sobre los complementos retributivos a la prestación económica de seguridad social por la situación de incapacidad temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 302/2012

Reglamento de jornada y horario de trabajo del personal de administración y servicios de la Universitat de València. (CG 21-XII-2012. Modificado CG 2-IV-2019. Modificado CG 17-XII-2019).

ACGUV 184/2012

Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 30-VII-2012)

ACGUV 205/2009

Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificado CG 28-III-2017)

ACGUV 211/2007

Normativa sobre formación y funcionamiento de las bolsas de trabajo de las diversas escalas y categorías profesionales de PAS. (CG 19-XII-2007. Modificada CG 29-IV-2008. Modificada CG 29-IX-2015. Modificada CG 19-XII-2017. Modificada CG 2-IV-2019. Modificada CG 17-XII-2019. Modificada CG 9-III-2021. Modificada CG 9-XI-2021. Modificada 29-IV-2022).

ACGUV 54/2004

Acord pres per la mesa negociadora en febrer de 2004 sobre condicions de treball. (Ratificat C.G.30-III-2004). (Derogat l'apartat 5 i la totalitat de l'annex I. CG 21/XII/2012). (Modificat CG 26-IV-2016). (Derogat de l’Annex II:els criteris generals, punt I, Punt II apartat a), Punt III apartats 1.a.b;1.a.c i 1.a.d. Tot l’Annex III (ACGUV 11/2021).

ACGUV 120/1999

Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)

ACGUV 289/1997

Proposta d'actuació per a la millora de l'ús del valencià a la Universitat de València. (J.G. 21-X-1997)

ACGUV 55/1994

Normativa sobre el control d'assistència al treball. (J.G.15-III-1994. Prorrogada en J.G. del 8-V-1995, fins que s'aprove el nou procediment)

ACGUV 275/1991

Barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball en la Universitat de València. (J.G. 22-X-1991, per a sustitució del barem aprovat en Junta de Govern de 27-XI-1988. Interpretació de l'apartat de coneixements de valencià, AJGUV 1998/214 de 21-VII-1998)

RUV_9363/2022

Declaración como inhábil del mes de agosto de 2022

+ info

Resolución de 2 de junio de 2022, del Rectorado de la Universitat de València, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2022, a los efectos del cómputo de plazos, tanto para la resolución de concursos de plazas docentes, convocadas por esta universidad, como para la de las reclamaciones y recursos en vía administrativa, y de todos los procesos administrativos sujetos a plazos convocados por esta universidad, excluidos la presentación de solicitudes de participación en los concursos de plazas docentes, y los procedimientos de contratación administrativa al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público.

-info
RUV_22-4-2022

Resolución del Vicerectorado de Sostenibilidad, Cooperación y Vida Saludable en relación con el uso de la mascarilla como medida de protección en las instalaciones de la Universitat de València