University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
RD 145/2024

Reial Decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2024.

RCV 2023/11712

Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

ACGUV 198/2023

Reglament de creació i gestió de borses de treball del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 197/2023

Reglament de la direcció pública professional de la Universitat de València. (CG 11-VII-2023).

ACGUV 207/2022

Barems dels sistemes selectius del processos d'estabilització de l'Oferta Pública Extraordinària d'Ocupació de PAS de 2022. (CG 29-IX-2022).

ACGUV 14/2022

Reglament de teletreball del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 1-II-2022. Modificat CG 5-IV-2023).

ACGUV 11/2021

Reglament de selecció del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de València. (CG 2-II-2021. Modificat CG 29-IV-2022. Modificat CG 11-VII-2023).

ACGUV 152/2019

Barems per a la provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 151/2019

Acord per a l'aplicació del Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell, en matèria de permisos, llicències i reduccions de jornada. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 156/2018

Language tests equivalence table. (CG 10-VII-2018. Modified 23-VII-2021. Modified CG 8-VI-2023. Modified CG 2-VII-2024).

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 131/2016

Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València. (CG 31-V-2016).

ACGUV 28/2016

Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 9-III-2016)

ACGUV 307/2015

Protocol per a l'acolliment de dones víctimes de violència de gènere (personal d'administració i serveis d'universitats públiques espanyoles). (CG 18-XII-2015).

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València (Regulations on language use). (CG 30-IX-2014. Modified CG 8-VI-2023)

ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 302/2012

Reglament de jornada i horari de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 21/XII/2012. Modificat CG 2-IV-2019. Modificat CG 17-XII-2019).

ACGUV 184/2012

Reglament de composició i funcionament de les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball de la plantilla de personal d'administració i serveis de la Universitat de València. (CG 30-VII-2012)

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

ACGUV 54/2004

Acord pres per la mesa negociadora en febrer de 2004 sobre condicions de treball. (Ratificat C.G.30-III-2004). (Derogat l'apartat 5 i la totalitat de l'annex I. CG 21/XII/2012). (Modificat CG 26-IV-2016). (Derogat de l’Annex II:els criteris generals, punt I, Punt II apartat a), Punt III apartats 1.a.b;1.a.c i 1.a.d. Tot l’Annex III (ACGUV 11/2021).

ACGUV 120/1999

Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)

ACGUV 289/1997

Proposta d'actuació per a la millora de l'ús del valencià a la Universitat de València. (J.G. 21-X-1997)

ACGUV 55/1994

Normativa sobre el control d'assistència al treball. (J.G.15-III-1994. Prorrogada en J.G. del 8-V-1995, fins que s'aprove el nou procediment)

ACGUV 275/1991

Barem general d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball en la Universitat de València. (J.G. 22-X-1991, per a sustitució del barem aprovat en Junta de Govern de 27-XI-1988. Interpretació de l'apartat de coneixements de valencià, AJGUV 1998/214 de 21-VII-1998)

IUV 2/2024

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre la flexibilització del règim de teletreball durant el mes d'agost de 2024.

IUV 4/2023

Flexibilització del règim de teletreball durant el mes d'agost de 2023

+ info

La instrucció modifica el reglament de teletreball atenent les especials circumstàncies del període estival d’atenció reduïda als usuaris i usuàries i el tancament d’edificis.

-info
IUV 3/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre interconnexió i desviament de telefonades del personal d'administració i serveis que desenvolupe jornades en règim de teletreball.

IUV 1/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre comunicats mèdics d'incapacitat temporal i prestacions per naixement i cura de menor.

+ info

Aquesta instrucció fixa les normes per a la gestió dels comunicats mèdics d’Incapacitat Temporal (IT) i les prestacions per naixement i cura de menor (NICM) del personal de la UV adscrit al Règim General de la Seguretat Social, amb excepció del PDI funcionari de carrera que estiguera adscrit a aquest règim.

-info
RUV 7137/2023

Resolució del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d’agost de 2023.

+ info

La resolució declara inhàbil el mes d’agost de 2023, als efectes que, a continuació, s’assenyalen: 1. Còmput de terminis, tant per a la resolució de concursos de places docents, convocades per aquesta universitat, com per a la de les reclamacions i recursos en via administrativa. 2. Còmput de tots els processos administratius subjectes a terminis, convocats per aquesta universitat. En els dos casos descrits, els terminis s’interrompran el dia 1 d’agost de 2023 i el seu còmput es reprendrà l’1 de setembre del mateix any.

-info
RUV_22-4-2022

Resolució del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable en relació amb l'ús de la mascareta com a mesura de protecció a les instal·lacions de la Universitat de València