University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
RD 678/2023

Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l'acreditació estatal per a l'accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d'accés a places d'aquests cossos.

RCV 2023/11712

Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

DCV 83/2023

Decret 83/2023 del Consell sobre règim i retribucions del personal docent i investigador.

+ info

DECRET 83/2023, de 2 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Consell, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

-info
ACSUV 350/2002

Acord per a l´assignació de punts pel desenvolupament de càrrecs acadèmics propis de la Universitat de València als efectes de l´article 25 del Decret 174/2002 del Govern Valencià. (ACSUV 2002/350. 23-X-2002)

ACGUV 106/2024

Criteris de reducció de la docència per al curs acadèmic 2024-2025. (CG 23-IV-2024).

ACGUV 76/2024

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València per al curs 2024-2025. (CG 12-III-2024).

ACGUV 21/2024

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València. (CG 20-II-2024. Modificat CG 28-V-2024).

ACGUV 42/2024

Calendari acadèmic de la Universitat de València per al curs 2024-2025. (CG 20-II-2024).

ACGUV 289/2023

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments de grau i màster per al curs 2024-2025. (CG 9-XI-2023)

ACGUV 135/2023

Reglament de selecció i contractació de professorat substitut a la Universitat de València. (CG 8-VI-2023. Modificat CG 12-III-2024).

ACGUV 39/2023

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs 2023-2024. Criteris de reducció de la docència. (CG 7-III-2023)

ACGUV 38/2023

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València per al curs 2023-2024. (CG 7-III-2023).

ACGUV 45/2023

Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València. (CG 7-III-2023).

ACGUV 12/2023

Calendari acadèmic de la Universitat de València per al curs 2023-2024. (CG 15-II-2023).

ACGUV 234/2022

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments de grau i màster per al curs 2023-2024.

ACGUV 199/2022

Modificació dels criteris per a l'adscripció i convocatòria de places destinades a l'estabilització de personal investigador del programa Ramón y Cajal i altres programes d'nvestigació d'excel·lència amb el certificat I3.

ACGUV 123/2021

Reglament per a la creació del Registre de Grups Consolidats d'Innovació Docent. (CG 1-VI-2021).

ACGUV 62/2020

Criteris acadèmics d'adaptació del format presencial al format no presencial de la docència i l'avaluació en la Universitat de València com a conseqüència de la COVID-19. (CG 28-IV-2020).

ACGUV 230/2019

Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de València. (CG 17-XII-2019).

ACGUV 229/2019

Manual per a l'avaluació de l'activitat docent del Professorat de la Universitat de València (Programa Docentia). (CG 17-XII-2019).

ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 86/2019

Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (CG 16-IV-2019. Modificat CG 19-XII-2023). - Acord del Consell Social de la Universitat de València per establir la llista de càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València que poden donar dret a l'obtenció de punts als efectes de percepció del component retributiu per mèrits de dedicació a la gestió universitària, segons proposta del Consell de Govern continguda en el "Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (ACSUV 2019/323. 26-IX-2019)

ACGUV 58/2019

Reglament de professorat honorari de la Universitat de València. (CG 2-IV-2019).

ACGUV 156/2018

Language tests equivalence table. (CG 10-VII-2018. Modified 23-VII-2021. Modified CG 8-VI-2023. Modified CG 2-VII-2024).

ACGUV 80/2017

Reglament de dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017.Correcció d'errades CG 30-V-2017. Modificat CG 29-V-2018. Modificat CG 11-VII-2023).

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 131/2016

Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València. (CG 31-V-2016).

ACGUV 114/2016

Reglament de Selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. (CG 31-V-2016).

ACGUV 28/2016

Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 9-III-2016)

ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 72/2015

Criteris d'ordenació de la tutorització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i pràctiques externes.(CG 28-IV-2015).

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València (Regulations on language use). (CG 30-IX-2014. Modified CG 8-VI-2023)

ACGUV 128/2013

Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)

ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià (Plan to increase the use of Catalan in teaching). (CG 26-VI-2012. Amended CG 22-XII-2016)

ACGUV 127/2012

Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 54/2011

Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)

ACGUV 44/2010

Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)

ACGUV 247/2009

Reglament per a l'estabilització del professors associats a temps parcial. (CG 22-XII-2009. Modificat CG 1-II-2011. Modificat CG 2-IV-2019. Modificat 7-III-2023).

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

ACGUV 43/2005

Reglament de l'oferta del curs acadèmic de la Universitat de València. (CG 2-III-2005)

ACGUV 54/2004

Acord pres per la mesa negociadora en febrer de 2004 sobre condicions de treball. (Ratificat C.G.30-III-2004). (Derogat l'apartat 5 i la totalitat de l'annex I. CG 21/XII/2012). (Modificat CG 26-IV-2016). (Derogat de l’Annex II:els criteris generals, punt I, Punt II apartat a), Punt III apartats 1.a.b;1.a.c i 1.a.d. Tot l’Annex III (ACGUV 11/2021).

ACGUV 21/2003

Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del Personal Docent i Investigador de la Universitat de València. (CG 4-III-2003).

+ info

Modificat 24-VI-2003. Modificats els articles 2, 4.1 i 5 en el CG 19-XII-2003. Modificats els articles 5 i 9 en el CG 30-I-2007. Modificat l'article 2.3. S'afig la disposició addicional sisena i setena en el CG 29-IV-2008. Modificat CG 17-II-2009 l'article 8.2.b) i l'article 10 apartat 2. Modificat el capítol II en Consell de Govern de 21-XII-2010. Modificat CG 29-XI-2011. Modificat CG 29-XI-2016. Modificat CG 31-X-2017. Modificat CG 17-XII-2019.Modificat CG 13-XII-2021).

-info
ACGUV 206/1999

Criteris per a la creació d'àrees pròpies. (JG 21-VII-1999)

ACGUV 120/1999

Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)

ACGUV 298/1993

Normativa per a la tramitació de la venia docendi a la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)

ACGUV 190/1991

Criteris per canvi de dedicació a temps parcial. (JG 23-VII-1991. Modificat JG 19-XII-1991)

IUV 1/2023

Instrucció de la Gerència de la Universitat de València sobre comunicats mèdics d'incapacitat temporal i prestacions per naixement i cura de menor.

+ info

Aquesta instrucció fixa les normes per a la gestió dels comunicats mèdics d’Incapacitat Temporal (IT) i les prestacions per naixement i cura de menor (NICM) del personal de la UV adscrit al Règim General de la Seguretat Social, amb excepció del PDI funcionari de carrera que estiguera adscrit a aquest règim.

-info
IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit

RUV_22-4-2022

Resolució del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable en relació amb l'ús de la mascareta com a mesura de protecció a les instal·lacions de la Universitat de València

IVr Ordenació Acadèmica 1/2022

Instrucció del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat referent al cessament dels càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica en cas de llicència.

ACGUV 45/2023

Reglament del professorat emèrit de la Universitat de València.