University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Reference Rules File(s)
ACSUV 350/2002

Acord per a l´assignació de punts pel desenvolupament de càrrecs acadèmics propis de la Universitat de València als efectes de l´article 25 del Decret 174/2002 del Govern Valencià. (ACSUV 2002/350. 23-X-2002)

ACGUV 123/2021

Reglament per a la creació del Registre de Grups Consolidats d'Innovació Docent. (CG 1-VI-2021).

ACGUV 43/2021

Calendari acadèmic per al curs acadèmic 2021-2022. (CG 9-III-2021).

ACGUV 31/2021

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2021/2022. Criteris de reducció de docència. (CG 9-III-2021).

ACGUV 30/2021

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València, aplicables per al curs 2021/2022. (CG 9-III-2021).

ACGUV 166/2020

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs 2021-2022 (Guidelines to course offering for the academic year 2021-2022). (CG 3-XI-2020)

ACGUV 65/2020

Criteris per atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2020/2021. Criteris de reducció de la docència. (CG 12-V-2020).

ACGUV 62/2020

Criteris acadèmics d'adaptació del format presencial al format no presencial de la docència i l'avaluació en la Universitat de València com a conseqüència de la COVID-19. (CG 28-IV-2020).

ACGUV 37/2020

Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables per al curs 2020/2021. (CG 10-III-2020).

ACGUV 5/2020

Calendari acadèmic de la Universitat de València corresponent al curs 2020-2021. (CG 4-II-2020).

ACGUV 230/2019

Reglament del procediment d'avaluació de l'activitat docent del professorat de la Universitat de València. (CG 17-XII-2019).

ACGUV 229/2019

Manual per a l'avaluació de l'activitat docent del Professorat de la Universitat de València (Programa Docentia). (CG 17-XII-2019).

ACGUV 216/2019

Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de màster per al curs acadèmic 2020-2021 (Guidelines to course offering for the academic year 2020-2021). (CG 5-XI-2019).

ACGUV 138/2019

Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València. (CG 20-VI-2019).

ACGUV 86/2019

Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de València. (CG 16-IV-2019).

ACGUV 58/2019

Reglament de professorat honorari de la Universitat de València. (CG 2-IV-2019).

ACGUV 80/2017

Reglament de dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. (CG 26-IV-2017.Correcció d'errades CG 30-V-2017. Modificat CG 29-V-2018).

ACGUV 285/2016

Reglament regulador del procediment selectiu de professorat contractat doctor amb caràcter interí. (CG 29-XI-2016).

ACGUV 132/2016

Acord per a l'aplicació, al personal de la Universitat de València, de l'adaptació progressiva a la jornada de treball ordinària, per a la seua reincorporació al servei efectiu, a la finalització de tractaments de radioteràpia i quimioteràpia. (CG 31-V-2016).

ACGUV 131/2016

Reglament sobre assistència jurídica dels empleats públics al servei de la Universitat de València. (CG 31-V-2016).

ACGUV 114/2016

Reglament de Selecció de personal investigador doctor de caràcter indefinit. (CG 31-V-2016).

ACGUV 28/2016

Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València. (CG 9-III-2016)

ACGUV 200/2015

Reglament regulador dels procediments per al canvi d'àrea de coneixement i canvi de centre d'adscripció del personal docent i investigador de la Universitat de València (CG 29-IX-2015)

ACGUV 72/2015

Criteris d'ordenació de la tutorització de treballs de fi de grau, treballs de fi de màster i pràctiques externes.(CG 28-IV-2015).

ACGUV 167/2014

Reglament d'usos lingüístics de la Universitat de València (Regulations on language use). (CG 30-IX-2014)

ACGUV 128/2013

Protocol de coordinació en matèria de permisos, llicències, vacances i canvis de situació administrativa del personal amb plaça vinculada i del professorat associat de ciències de la salut. (CG 25-VI-2013)

ACGUV 40/2013

Reglament de mesures per a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat a la Universitat de València (Estudi General). (CG 28-III-2013. Modificat CG 31-III-2014)

ACGUV 18/2013

Acord del Consell de Govern de la Universitat de València, sobre els complements retributius a la prestació econòmica de seguretat social per la situació d'incapacitat temporal. (CG 5-II-2013)

ACGUV 129/2012

Pla d'increment de la docència en valencià (Plan to increase the use of Catalan in teaching). (CG 26-VI-2012. Amended CG 22-XII-2016)

ACGUV 127/2012

Procediment i criteris generals per a la pròrroga dels contractes del professorat associat a temps parcial. (CG 26-VI-2012)

ACGUV 54/2011

Document de plantilla del personal docent i investigador. (CG 1-III-2011. Modificat CG 26-VI-2012)

ACGUV 44/2010

Reglament per al reconeixement de complements salarials al professorat contractat doctor, col·laborador i ajudant doctor de la Universitat de València per mèrits docents i investigadors. (CG 16-II-2010)

ACGUV 247/2009

Reglament per a l'estabilització del professors associats a temps parcial. (CG 22-XII-2009. Modificat CG 1-II-2011. Modificat CG 2-IV-2019)

ACGUV 205/2009

Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat de València. (CG 1-XII-2009. Modificat CG 28-III-2017)

ACGUV 43/2005

Reglament de l'oferta del curs acadèmic de la Universitat de València. (CG 2-III-2005)

ACGUV 54/2004

Acord pres per la mesa negociadora en febrer de 2004 sobre condicions de treball. (Ratificat C.G.30-III-2004). (Derogat l'apartat 5 i la totalitat de l'annex I. CG 21/XII/2012). (Modificat CG 26-IV-2016). (Derogat de l’Annex II:els criteris generals, punt I, Punt II apartat a), Punt III apartats 1.a.b;1.a.c i 1.a.d. Tot l’Annex III (ACGUV 11/2021).

ACGUV 114/2003

Reglament de selecció del personal docent i investigador de la Universitat de València (Regulations for teaching and research staff recruitment). (CG 27-V-2003)

+ info

Amended CG 19-XII-2003. Corrections CG 27-I-2004. Amended CG 26-IV-2005. Amended CG 6-III-2007. Amended CG 19-VI-2007. Amended CG 23-XII-2008. Amended CG 17-II-2009. Amended CG 6-V-2009. Amended CG 1-XII-2009. Amended CG 9-VI-2010. Amended CG 19-IV-2011. Amended CG 29-IV-2013. Amended CG 24-VI-2014. Amended CG 3-III-2015. Amended CG 18-XII-2015. Amended CG 26-IV-2017. Amended CG 24-IV-2018. Amended CG 2-IV-2019.

-info
ACGUV 21/2003

Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del PDI de la UVEG. (CG 4-III-2003).

+ info

Modificat 24-VI-2003. Modificats els articles 2, 4.1 i 5 en el CG 19-XII-2003. Modificats els articles 5 i 9 en el CG 30-I-2007. Modificat l'article 2.3. S'afig la disposició addicional sisena i setena en el CG 29-IV-2008. Modificat CG 17-II-2009 l'article 8.2.b) i l'article 10 apartat 2. Modificat el capítol II en Consell de Govern de 21-XII-2010. Modificat CG 29-XI-2011. Modificat CG 29-XI-2016. Modificat CG 31-X-2017. Modificat CG 17-XII-2019).

-info
ACGUV 206/1999

Criteris per a la creació d'àrees pròpies. (JG 21-VII-1999)

ACGUV 120/1999

Llicència retribuida per al personal de la Universitat de València per als casos d'adopció de menors a l'estranger. (J.G. 5-V-1999)

ACGUV 298/1993

Normativa per a la tramitació de la venia docendi a la Universitat de València. (JG 26-VII-1993)

ACGUV 190/1991

Criteris per canvi de dedicació a temps parcial. (JG 23-VII-1991. Modificat JG 19-XII-1991)

IUV 1402/2014

Instruccions sobre matriculació del professorat en titulacions impartides en el mateix centre en què està adscrit