University of Valencia logo Logo Office of the General Secretary Logo del portal

Governing Bodies

Reference Rules File(s)
DCV 128/2004

Decree 128/2004, of 30 July, of the Consell de la Generalitat (DOGV 2004/8213), amended by Decree 45/2013, of 28 March, of the Consell (DOGV 2013/6994) for the approval of the Statutes of the University of Valencia)

ACGUV 26/2019

Reglament de la Universitat de València per a la realització de reunions i l'adopció d'acords a distància per part d'òrgans col·legiats de la Universitat de València (Estudi General). (CG 18-II-2019). Modificat CG 1-VI-2021).

+ info

Aquest Reglament ha estat modificat provisionalment per les resolucions que figuren al marge mentre hi haja recomanacions de les autoritats sanitàries per la pandèmia.

-info
ACGUV 306/2000

Delegació de competències de la Junta de Govern en el rector per acordar actes de tràmit en els procediments de recursos. (JG 27-X-2000)

ACUV 17/2004

Reglament d'organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges. (Claustre 9-XI-2004)

ACUV 14/2004

Reglament del Consell de Govern. (Claustre 9-XI-2004. Modificat en el Claustre 14-VII-2005. Modificat en el Claustre de 14-I-2010. Modificat en el Claustre de 20-II-2020. Modificat en el Claustre de 22-VII-2021)

ACUV 15/2004

Reglament de règim intern del Claustre. (Claustre 9-XI-2004. Modificat Claustre 14-I-2010. Modificat Claustre 5-II-2015. Modificat Claustre 22-VII-2021).

ACGUV 144/2020

Reglament de coordinació entre centres de cada Campus. (CG 6-X-2020).

 

Electoral Procedures

Reference Rules File(s)
ACGUV 80/2005

Equiparació a efectes electorals del personal investigador en formació contractat i del personal contractat a l'empar del programa "Juan de la Cierva". (CG 26-IV-2005)

ACGUV 79/2005

Delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la Universitat de la competència d'adscripcions censals (CG 26-IV-2005. Modificat en CG 24-VI-2008. Modificat en CG 26-XI-2008. Modificat en CG 26-III-2009. Modificat en CG 26-I-2010. Modificat en CG 29-XI-2010. Modificat en CG 1-II-2012). Deroga la "Delegació del Consell de Govern en la Junta Electoral de la Universitat de la competència d'adscripcions censals" (JG 10-IV-2001)

ACUV 4/2014

Reglament electoral general de la Universitat de València. (Claustre 22-V-2014. Modificat Claustre 22-VII-2021).