Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La convocatòria DRAC Formació Avançada concedeix ajudes a l’estudiantat de doctorat i màster oficial universitari que participa en activitats organitzades per les universitats que integren la Xarxa Vives com ara cursos, seminaris o estades de recerca. Els imports concedits serveixen per a cobrir part de les despeses de matrícula, desplaçament i allotjament. Aquestes ajudes, que formen part del programa de mobilitat DRAC, pretenen fomentar la mobilitat acadèmica del col·lectiu d’estudiants entre les universitats de la Xarxa Vives.

 

Convocatòria 2023


Persones beneficiàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València que curse estudis oficials de màster o de doctorat.


Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud s'ha de presentar abans de l'inici de l'activitat i dins el termini que li corresponga segons les dates de realització. Els tres terminis de presentació de sol·licituds són:

 • Primer termini: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 15 de maig de 2023, ambdós inclosos, inclusivament, per a activitats previstes dins d’aquest període.
 • Segon termini: des del 16 de maig de 2023 fins al 15 de setembre de 2023, ambdós inclosos, inclusivament, per a activitats previstes dins d’aquest període.
 • Tercer termini: des del 16 de setembre de 2023 fins al 15 de gener de 2024, ambdós inclosos, inclusivament, per a activitats previstes dins d’aquest període.

Excepcionalment, si no s’ha demanat l’ajuda per no estar publicada aquesta convocatòria, es pot sol·licitar per a activitats realitzades compreses, únicament, entre el l’1 de febrer de 2023 i la data de publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV, i sempre dins el primer termini de presentació de sol·licituds.


Requisits de les activitats

Les activitats han de complir els requisits següents:

 • Han d’estar organitzades per les universitats que integren la Xarxa Vives o per la Xarxa directament.
 • Han d’implicar un desplaçament superior a 50 quilòmetres entre la universitat de procedència i la de destinació.
 • Han de realitzar-se fora de la comarca de residència habitual de la persona sol·licitant (queden excloses les activitats no presencials).


Dotació econòmica

D’una banda, un màxim de 420 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció, que en cap cas inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, es fixa l’import màxim per a les despeses de desplaçament, d’acord amb el quadre de mobilitat inclòs en la convocatòria.


Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Sol·licitud de l’ajuda

3. Concessió de les ajudes

4. Justificació i pagament

 • Certificat d’assistència a l’activitat expedit per l’entitat organitzadora.
 • Informe econòmic en imprès normalitzat facilitat pel Sedi.
 • Factures o rebuts de les despeses de desplaçament, allotjament i matrícula en el curs o activitat.

Els terminis per a la presentació de la documentació justificativa són els següents:

 • Per a les ajudes presentades en el primer termini: 15 de setembre de 2023, inclòs.
 • Per a les ajudes presentades en el segon termini: 15 de gener de 2024, inclòs.
 • Per a les ajudes presentades en el tercer termini: 15 de maig de 2024, inclòs.

El pagament es farà una vegada s’haja comprovat que la documentació justificativa és correcta.

 

Hi teniu dubtes?

Recomanem llegir les bases completes de la resolució de la convocatòria. A més a més, en cas que necessiteu fer-nos alguna consulta podeu escriure’ns a ajudesdrac@uv.es.