Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

El Comitè de Seguretat i Salut és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos.

Es constituirà un Comitè de Seguretat i Salut a totes les empreses o centres de treball que tinguen 50 o més treballadors. El Comitè el formaran els delegats de prevenció, d'una banda, i l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra. En les reunions del Comitè de Seguretat i Salut participaran, amb veu però sense vot, els delegats sindicals i els responsables tècnics de la prevenció a l'empresa que no estiguen inclosos en la composició a què es refereix el paràgraf anterior. En les mateixes condicions podran participar-hi treballadors de l'empresa amb una especial qualificació o informació respecte de qüestions concretes que es debaten en aquest òrgan, i tècnics en prevenció aliens a l'empresa, sempre que ho sol·licite alguna de les parts representades en el Comitè.

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·licite alguna de les parts representades. El Comitè adoptarà les seues pròpies normes de funcionament.