Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Salut Laboral

La salut laboral té com a finalitat evitar que es puga alterar la integritat psicofísica dels treballadors, intenta millorar les condicions de treball i s’ocupa de tot el que fa referència a la salut i al benestar en el món del treball.

Objectius

Prevenir, guarir o minimitzar qualsevol condició que, relacionada amb el treball, puga significar la deterioració de la salut dels treballadors i de les treballadores.

La Universitat de València vol garantir a tot el seu personal, a través de tres gabinets, la vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscs inherents al treball.

Confidencialitat

Es respecta sempre el dret a la intimitat i a la dignitat de la persona i la confidencialitat de tota la informació relacionada amb l’estat de salut de qualsevol persona.

L’accés a la informació mèdica es limita al personal mèdic i a les autoritats sanitàries que duguen a terme la vigilància de la salut.

Concepte de vigilància de Salut

Es pot definir com la utilització d’una sèrie de tècniques i dades de salut (enquestes, exploracions físiques, biològiques…) de manera periòdica, amb l’objectiu de detectar canvis en l’estat d’un individu o d’un col·lectiu.

Vigilància de la Salut

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), defineix la salut com l'estat de benestar físic, psíquic i social, i no només l'absència d’afeccions i malalties. Parlem de salut laboral quan s'estudien les interaccions entre treball i salut, tant les positives que afavoreixen el desenvolupament personal, com les negatives que poden ocasionar mal, cansament, estrès ...

La salut laboral té com a finalitat evitar que es puga alterar la integritat psicofísica dels treballadors, intenta millorar les condicions de treball i s’ocupa de tot el que fa referència a la salut i al benestar en el món del treball. 

Informació sobre la grip A (H1N1) en:

Ministerio de Sanidad y Política Social. 

Programes:

Programa de desenvolupament del Pla de Prevenció de Riscos Laborals

Programa d'Assistència Sanitària