Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

L'actuació en matèria d’higiene a la Universitat de València és complexa perquè hi ha molts centres de treball de característiques ben diferenciades, des de centres amb pocs riscs laborals, com ara les facultats de ciències socials, fins a vertaders tallers, com ara els centres tecnològics, passant per laboratoris de radiacions ionitzants, de biologia i de medicina (riscs biològics).

Què és la higiene industrial?

És una tècnica, de caràcter no mèdic, per previndre malalties professionals.

Què és una malaltia professional?

La que es contrau pel treball realitzat per compte d'altre.

Tipus de contaminants

Químics
Tota porció de matèria inert de naturalesa orgànica i inorgànica, natural o sintètica, que durant la fabricació, el maneig, el transport, l’emmagatzemament o l'ús es pot incorporar al treball en forma de gasos o vapors, pols o fibres, fum o boira, i que causa efectes perjudicials per a la salut de les persones que hi entren en contacte.

Físics
Són estats d’energia que en entrar en contacte amb el cos humà poden produir dany. Els més comuns són:

 • Tèrmics
 • Pressió
 • Vibracions
 • Soroll
 • Il·luminació
 • Radiació ionitzant i no ionitzant

Biològics
Matèria viva amb capacitat de reproducció, com ara virus, bacteris o protozous, que pot causar infeccions.

Actuacions en matèria d'higiene

 • Identificació de contaminants.
 • Mesurament
  • Directe: al lloc de treball propi.
  • Indirecte: presa de mostres per analitzar-les al laboratori.
  • Avaluació: Es comparen els resultats dels mesuraments amb uns criteris establerts.
 • Mesures de correcció
 • Actuació sobre el focus contaminant: impedir les emissions.
 • Actuació sobre el medi de difusió: evitar la propagació.
 • Actuació sobre l’individu: protegir el treballador.