Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Què és l'ergonomia?

És el conjunt de tècniques i coneixements de diverses ciències, que tracta l'adaptació i la millora de les condicions de treball a la persona, tant en el seu aspecte físic com en el psíquic.

Quina és la finalitat de l'ergonomia?

Aconseguir l'harmonia entre la persona i les seues condicions de treball.

Quins són els seus objectius?

Augmentar l'eficàcia i el benestar en el treball.

Què estudia l'ergonomia?

L'entorn del lloc de treball: equipament, mobiliari, espai, postures de treball adoptades…

Condicions ambientals: temperatura, soroll, humitat, il·luminació…

Càrrega física i mental.

Contingut i organització del treball: horari, procés de treball, formació i informació.

Què és la psicosociologia?

Mitjançant l'aplicació de la psicologia i la sociologia s'estudien els factors de natura psicosocial i organitzativa existents en el treball, que poden repercutir en la salut del treballador i generar estrès.

Què és l'estrès?

L'estrès és un desequilibri substancial percebut entre la demanda i la capacitat de resposta de l'individu amb condicions en què el fracàs davant aquesta demanda té importants conseqüències.

Els estressors són les variables o causes que contribueixen a l'aparició de l'estrès:

  • Sobrecàrrega de treball (en volum i complexitat)
  • Infracàrrega de treball
  • Infrautilització de capacitats i habilitats
  • Repetitivitat
  • Ambigüitat i conflicte de rol
  • Responsabilitat
  • Inseguretat laboral (tipus de contracte)
  • Control excessiu

 Declaració Institucional

La Llei de prevenció de riscs laborals contempla el riscs psicosocial com un dels riscs dels llocs de treball que més afecta la salud de les organitzacions.

S’entén per factor psicosocial el conjunt d’exigències i característiques del treball i la seva organització que, al confluir amb les capacitats, necesitats i espectatives del treballador incidisquen negativament en la salut d’aquest.

En l'actual context de transformacions polítiques, socials, econòmiques i culturals, la prevenció o, en el seu cas l'erradicació de conductes que lesionen o degraden l'ambient o clima laboral de la Universitat, i que generen situacions discriminatòries, intimidatòries o vexatòries passen per garantir almenys dos principis:

Tota empleada o empleat públic té dret a rebre en tot moment un tracte respectuós amb la seua dignitat, tan com professional, com quant a persona, i a gaudir d’un conjunt de previsions que li permeten fer efectiu el principi d’igualtat d’oportunitats.

En conseqüència, el Comité de Seguretat i Salut Laboral de la Universitat de València es compromet a defensar el dret a un ambient laboral de qualitat, tant en quant al dret a un ambient, entron o clima, lliure d’açament o assetjament, intimidació o discriminació, en qualsevol de les seues modalitats, com en quant al dret a un ambient laboral que facilite la igualtat d’oportunitats i de tracte.

 

Actuacions CRUE

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) és una Associació sense ànim de lucre d'àmbit estatal, constituída al desembre de 1994, formada per les Universitats públiques i privades espanyoles que s'associen a tenor de la Llei 191/64, del 24 de desembre, i normes complementàries del Decret 1440/65, del 20 de maig.

La C.R.U.E., tal com reflecteix el Preàmbul dels seus Estatuts, dintre del màxim respecte a l'autonomia universitària i en el marc dels principis emanats de la Constitució Espanyola i dels continguts en la Carta Magna de la Universitat, promou la reflexió sobre les finalitats i problemes universitaris, orientant els seus plantejaments amb criteris que van més enllà dels interessos de sectors o grups particulars. Es pretén que sigui un curs àgil, efectiu i representatiu de les Institucions espanyoles que faciliti la cooperació mútua i amb altres Conferències de Rectors europees.

Documentació completa (.pdf)