Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

Definició

En prevenció de riscos laborals, denominem factors psicosocials a aquells factors de risc per a la salut que s'originen en l'organització del treball i que poden general respostes de tipus fisiològic, emocional (ansietat, depressió, apatia, etc.), cognitiu (restricció de l'habilitat per a la concentració o la presa de decisions, etc) i conductual (abús de substàncies, violència, etc) i que poden ser precursores de malaltia en certes circumstàncies d'intensitat, freqüència i durada.

Els «riscos psicosocials en el treball» s'han definit per l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball com «aquells aspectes del disseny, organització i adreça del treball i del seu entorn social que poden causar danys psíquics, socials o físics en la salut dels treballadors».

Els riscos psicosocials en l'àmbit laboral poden provocar problemes cognitius, emocionals i conductuals que poden derivar en problemes de salut física i mental, que és ocasionat o afavorit per les condicions en les quals es desenvolupa l'activitat laboral.

Freqüentment els factors de risc psicosocial en el treball actuen durant llargs períodes de temps, ja siga de forma contínua o intermitent.   Els  factors de risc psicosocial estan interrelacionats potenciant-se o minimitzant-se els seus efectes sobre la salut en funció del nivell de risc per a la salut en el qual se situen.

Les conclusions de la segona edició de la seua Enquesta Europea d'Empreses sobre Riscos Nous i Emergents (ESENER2) posen  de manifest que els factors de riscos relacionats amb els trastorns psicosocials i musculoesquelètics són els més estesos en els centres de treball d'Europa.

 

Factors de risc psicosocial

Seguint l'assenyalat en la Campanya Europea 2014-15  “Treballs saludables: gestionem l'estrès” de l'Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball,  unes condicions de treball que poden provocar riscos psicosocials són les següents:

 • Càrrega de treball excessiva o pressió de temps
 • Demandes contradictòries
 • Falta de claredat respecte a les funcions del treballador
 • Comunicació ineficaç
 • Mala gestió dels canvis en el si de l'organització
 • Mancada de suport per part de la direcció o els companys de treball
 • Desavinences en les relacions interpersonals
 • Assetjament, agressió i violència
 • Dificultats a l'hora de combinar els compromisos laborals i personals.

 

Conseqüències

Com ja hem assenyalat, l'entorn de treball psicosocial pot tenir conseqüències sobre la salut física, psíquica i social dels treballadors.

Els treballadors que pateixen estrès laboral poden arribar a desenvolupar problemes de salut. Els efectes negatius sobre el treballador individual, repercuteixen, al seu torn, en l'organització i en la societat.

Per al treballador individual, els efectes negatius poden ser, entre uns altres:

 • Irritabilitat, descoratjament, ansietat, esgotament, depressió.
 • Dificultats de concentració, dificultats per a prendre decisions,dificultats per a aprendre noves coses.
 • Adopció d'hàbits nerviosos, agressivitat, violència.

A nivell de l'organització, entre els efectes negatius s'inclouen els següents:

 • Disminució del rendiment
 • Augmente de l'absentisme;
 • Augment del presentisme
 • Augment d'accidents i lesions.

A nivell social, entre els efectes negatius s'inclouen els següents:

 • Augment de costos dels serveis sanitaris
 • Disminució de l'eficiència serveis sanitaris

 

Gestió dels risc psicosocials

L'avaluació de riscos psicosocials se segueix considerant com la millor forma de combatre'ls.

L'avaluació de riscos és un pas necessari per a detectar, prevenir i/o corregir les possibles situacions problemàtiques relacionades amb els riscos psicosocials. Es tracta normalment d'una avaluació multifactorial, que té en compte aspectes de la tasca, l'organització del treball, l'ambient, l'acompliment, etc.

Els riscos psicosocials han de ser avaluats i gestionats.

Un dels eixos principals de la gestió de riscos psicosocials és la participació dels treballadors en tot el procés. És necessari sensibilitzar, informar a la plantilla i aconseguir la seua participació per a una adequada gestió dels riscos psicosocials. La clau és aconseguir un enfocament participatiu en el qual empresaris, directius i treballadors s'involucren en la gestió dels  riscos psicosocials.

 

Enllaços

Agencia europea per a la seguretat i la salud en el treball
INSS
Portal de riscos psicosocials del INSHT