Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

En aquest apartat pot consultar els següents protocols aprovats en Consell de Govern relacionats amb factors de risc psicosocial i/o salut mental.

1. Protocol d'actuació davant factors de risc psicosocial en l'àmbit de la Universitat de València.

Amb finalitat preventiva, aquest Protocol es va aprovar en el Consell de Govern del 9 de març de 2016, mantenint-se vigent a data d'avui.

La seva aprovació permet desenvolupar i implementar un programa sistemàtic d' actuació adreçat a aconseguir entorns de treball més saludables centrant-se en la millora de les condicions organitzacionals i psicosocials, que involucren tota la institució amb una perspectiva d' integració i participació en la millora contínua de les condicions psicosocials.

2. Protocol d'actuació per a la gestió de situacions comunicades en relació amb possibles problemes de salut mental en treballadors i treballadores que comporten, per motius raonables, un risc per a la seguretat i salut.

Tal com indica el títol d'aquest protocol, aprovat en Consell de Govern en data 29 de setembre de 2022, és d'aplicació davant possibles problemes de salut mental en treballadors i treballadores, quan aquests suposen un risc raonable per a la seua seguretat i salut o la de terceres persones.

L'establiment d'aquest protocol ha sigut orientat a coordinar una actuació que garantisca la seguretat i salut per al personal de la Universitat de València amb vinculació laboral o funcionarial.

3. Protocol de Gestió d'Incidències en persones amb potencials problemes de salut.

Aquest protocol aprovat en el Consell de Govern del 29 de setembre de 2022 té com a objecte proporcionar unes pautes d'actuació coordinades davant incidències que requereixen una actuació de caràcter urgent i involucren persones que puguen tenir problemes de salut mental, i que s'esdevinguen tant a les instal·lacions de la Universitat de València com en mitjans de comunicació utilitzats amb finalitats pròpies de l'activitat universitària i millorar les competències que permetisquen afrontar adequadament aquest tipus d' incidències.

El seu àmbit d'aplicació inclou tant el personal amb vinculació laboral o funcionarial com l'estudiantat de la Universitat de València.

Si ho desitja, pot consultar a continuació una versió esquematitzada d’aquest.