Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

El RD 486/1997 de 14 d'abril de 1997 (BOE de 23 d'abril de 1997), en el seu annex VI i la RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008 (BOE de 10 de setembre de 2008), de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007 de 8 de octubre, disposen que a qualsevol lloc de treball ha d’haver-hi una farmaciola, on hi haurà el següent material de primers auxilis:

 • Desinfectants i antisèptics autoritzats
 • Sèrum fisiològic
 • Gases estèrils
 • Cotó hidròfil.
 • Benes
 • Esparadrap
 • Apòsits adhesius (tiretes)
 • Tisores
 • Pinces
 • Guants no reutilitzables

Aquest material haurà de ser periòdicament revisat i se sol·licitaran, al gabinet de salut corresponent, els elements que falten, pel seu ús o per la seua caducitat.

Recomanacions

 • L'alcohol, considerat com a substància irritant, no és aconsellable com a antisèptic.