Logo de la Universitat de València Logo Servei de Prevenció i Medi Ambient Logo del portal

El RD 486/1997 de 14 d'abril de 1997 (BOE de 23 d'abril de 1997), en el seu annex VI disposa que a qualsevol lloc de treball ha d’haver-hi una farmaciola on hi haurà el següent material de primers auxilis:

 • Desinfectants i antisèptics autoritzats (alcohol i/o aigua oxigenada i/o mercurocrom)
 • Gases estèrils
 • Cotó hidròfil.
 • Benes
 • Esparadrap
 • Apòsits adhesius (tiretes)
 • Tisores
 • Pinces
 • Guants no reutilitzables

Aquest material haurà de ser periòdicament revisat i se sol·licitaran, al gabinet de salut corresponent, els elements que falten, pel seu ús o per la seua caducitat.

Recomanacions

 • L'alcohol, considerat com a substància irritant, no és aconsellable com a antisèptic.
 • El mercurocrom se substitueix per Betadine.