University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

És missió del Servei de Recursos Humans PDI la tramitació dels processos de selecció del professorat, la gestió dels expedients de la vida administrativa del PDI de la Universitat, l'organització de l'oferta acadèmica i de la docència i l'elaboració i el control de la plantilla pressupostària del PDI.