University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Desenvolupa les tasques encaminades a avaluar la situació dels departaments de la Universitat mitjançant l'anàlisi dels recursos docents i la seua càrrega lectiva, des d'una perspectiva estructural i conjuntural, per tal de facilitar la presa de decisions estratègiques al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat.

S'encarrega del manteniment de la relació de llocs de treball de la plantilla de PDI i la seua informatització. Li correspon també l'elaboració del pressupost del PDI i el seguiment del nivell d'execució, la gestió i execució del procés de desenvolupament de la carrera docent del professorat (promoció) i la revisió de la plantilla, la gestió de les reduccions de docència i la dotació de places conjunturals.

Finalment, serveix de suport al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat en el procés d'elaboració i aprovació de l'oferta de curs acadèmic (en avant OCA), en la tramitació dels expedients de creació i modificació de departaments i en el seguiment i gestió del pla d'ordenació docent (en avant POD).

La Secció s'estructura en dues unitats, mitjançant les quals es canalitzen les seues atribucions: la Unitat de Gestió d'Organització Acadèmica i la Unitat de Gestió de Plantilla i Control Pressupostari.

 Unitat de Gestió d'Organització Acadèmica

Tramita els expedients relatius a:

- Seguiment i coordinació del procés d'elaboració de l'OCA i la seua execució.

- Supervisió, coordinació i arxiu del POD de tots els departaments. Revisió dels desequilibris de POD.

- Informes de viabilitat per a la implantació i modificacions de les titulacions de grau i postgrau.

- Autoritzacions de docència del personal investigador en formació (predoctoral i postdoctoral).

- Expedició de certificats de docència oficial.

- Concessió de Venia Docendi al professorat de centres adscrits.

- Suport administratiu de la Comissió de Professorat i de la Subcomissió Permanent. Expedició de certificats com a membre de la Comissió de Professorat.

- Suport administratiu del Consell de Govern en les matèries relatives a professorat i organització acadèmica i de la docència.

 Unitat de Gestió de Plantilla i Control Pressupostari

Tramita els expedients relatius a:

- Manteniment i actualització de la plantilla pressupostària del PDI, així com la seua ocupació.  

- Manteniment de la plantilla de càrrecs acadèmics de la Universitat.

- Manteniment de la relació de llocs de treball del PDI

- Preparació del pressupost de personal PDI i seguiment de la seua execució.

- Seguiment periòdic de la situació de recursos docents amb què compten els departaments.

 -Gestió de les reduccions de docència i càlcul de la capacitat docent de la plantilla de professorat.

- Preparació i seguiment del procés de promoció i revisió de la plantilla (vacants).

- Manteniment de la plantilla conjuntural.

- Canvis d'àrea de coneixement i de centre.