University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Desenvolupa les tasques necessàries per a la convocatòria del processos selectius del PDI, donant suport tècnic i administratiu en el desenrotllament dels mateixos. Intervé en tots el procediments relacionats amb la preparació d’aquestes convocatòries, com ara l’aprovació/modificació de barems, nomenament de comissions de selecció i elaboració dels informes d’impacte de gènere de les convocatòries. Es responsable de la instrucció de les reclamacions i recursos administratius interposats contra les propostes de provisió de places donant suport tècnic-jurídic a la Comissió de Reclamacions i a la Comissió de Recursos, òrgans competents per a aprovar, respectivament, les propostes de resolució de les reclamacions que afecten a places dels cossos docents universitaris i dels recursos relatius a places de professorat contractat.  També dona suport tècnic-jurídic a la Comissió Tècnica de Barems.

Per a la realització de les esmentades funcions la Secció compta amb la Unitat de Concursos. 

Unitat de Concursos

Tramita els expedients relatius a:

- Selecció de PDI funcionari: Nomenament de les comissions de selecció, publicació de les convocatòries, recepció d'instàncies, publicació de les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses, recepció i revisió de les actes trameses pels centres i de la documentació presentada per les persones seleccionades. Publicació dels nomenaments en els diaris oficials.

-  Selecció de PDI permanent laboral. Nomenament de les comissions de selecció, publicació de les convocatòries, recepció d'instàncies, publicació de les llistes provisionals i definitives de persones admeses i excloses, recepció i revisió de les actes trameses pels centres.

- Selecció de professorat associat i de professorat substitut. Nomenament de les comissions de selecció, publicació de les convocatòries, recepció i revisió de les actes trameses pels centres 

- Contractació directa, per via d’urgència, de professorat substitut. Gestió de les borses de contractació de professorat substitut i convocatòria de concursos urgents.

-  Instrucció de reclamacions i recursos administratius, Instrucció de les reclamacions administratives presentades contra propostes de provisió de places de professorat funcionari i dels recursos administratius interposats contra les propostes de provisió de places de professorat contractat laboral.

-  Comissions de serveis per a participar en comissions de selecció d’altres universitats.