Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

BASES DEL XXIX PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA “ESTUDI GENERAL” 2023

La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira convoquen el XXIX Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera amb la finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l’abast del públic general, i de l’estudiantat preuniversitari en particular, els avanços científics i tecnològics, i també la divulgació d’aspectes interessants de les diverses branques del saber.

1. OBJECTE I DESTINATARIS

1.1 Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià o en qualsevol altra varietat d’aquesta llengua, en castellà, en anglès o en francès amb una extensió entre 250.000 i 300.000 caràcters (espais inclosos). Els materials addicionals al text hauran de ser originals, lliures de drets o contenir el corresponent permís de reproducció.

1.2 Queden excloses d’aquesta convocatòria les persones que hagen estat guardonades en edicions anteriors.

1.3 Queden exclosos d’aquesta convocatòria els següents textos:

• Treballs de fi de grau

• Treballs de fi de màster

• Tesis doctorals

• Articles científics

 

2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

2.1 Les obres es presentaran preferentment mitjançant la seu electrònica de la Universitat de València (http://webges.uv.es/uvEntreuWeb). També es podran presentar en paper al Registre General de la Universitat de València (Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València), dirigides a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València. En aquest últim cas, s’hi ha d’adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General” 2023», el títol corresponent, el nom de la persona autora, la seua adreça, telèfon i el seu correu electrònic. Les obres també poden presentar-se sota pseudònim, en aquest cas s’hi haurà d’adjuntar la plica corresponent. Així mateix, les obres es podran presentar en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2.2 Les obres participants han de ser originals i inèdites i seran avaluades pel jurat de manera anònima, per la qual cosa no hauran de contenir, ni en el text ni en les imatges, cap referència a la seua autoria.

 

3. TERMINIS

3.1 El termini de presentació d’originals es tancarà el 15 de setembre de 2023.

3.2 Una vegada tancat el termini esmentat de presentació d’originals, es publicarà la relació dels títols de les obres presentades en el tauler oficial de la Universitat de València (https://tauler.uv.es/) i en la web de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (www.uv.es/cdciencia), per un termini de 10 dies per a possibles reclamacions, que es formularan per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es. En transcórrer aquest termini, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.

3.3 Els originals no guardonats que s’hagen presentat en format imprès es podran recollir a partir de l’11 de desembre de 2023 a la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València (carrer del Serpis, 29, Edifici Beatriu Civera, 46022 València).

 

4. DOTACIÓ ECONÒMICA

4.1 L’import del Premi «Estudi General» és de 12.000 €. El premi comporta, sense cap altra contraprestació, la publicació de l’obra guardonada en una tirada d’almenys 2.000 exemplars en valencià i, en el seu cas, de 2.000 en castellà que es venguen i s’entendran com a pagament dels drets d’autoria, i s’aplicaran les retencions legalment establertes.

4.2 Aquest premi és compatible amb qualsevol altra subvenció, ajuda, ingrés o premi.

4.3 La tramitació i instrucció d’aquest procediment es durà a terme per la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València.

4.4 L’import del premi s’imputarà al capítol IV del pressupost de la Universitat de València, orgànica 6750800000 de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació.
 

5. JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ

5.1 El jurat estarà format per Rosa M. Donat Beneito, vicerectora d’Innovació i Transferència i que el presidirà; Carolina Moreno, directora de la col·lecció «Sense Fronteres»; José Ramón Alonso, guardonat en la 28a edició d’aquest premi; Anabel Forte, investigadora del Departament d’Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València; i Juan Nácher, investigador del Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València.

5.2 Si un membre del jurat detectara alguna causa d’abstenció, haurà de declinar incorporar-s’hi, sense perjudici de les responsabilitats derivades, en cas contrari.

5.3 A l’objecte d’una ponderació objectiva dels treballs, el jurat atendrà els següents criteris:

• Interès científic i coherència: fins a 3 punts

• Creativitat i originalitat: fins a 3 punts

• Claredat expositiva i estructura del text: fins a 3 punts

• Correcte ús de la sintaxi i normes ortogràfiques: fins a 1 punt

5.4 El procediment de concessió del premi serà el de concurrència competitiva. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada i cap obra ha aconseguit una puntuació mínima de 8 punts, el premi podrà no ser adjudicat. L’import del premi no serà fraccionat en cap cas. La resolució del premi serà publicada en el Tauler d’Anuncis de la Universitat de València.

 

6. LLIURAMENT

El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis “Ciutat d’Alzira”, la nit del 10 de novembre de 2023, en el qual les persones guanyadores, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

 

7. PUBLICACIÓ

Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomanara el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.

 

8. DRETS I OBLIGACIONS

8.1 La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra de les presents bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

8.2 La persona guanyadora es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís.

 

9. RESOLUCIÓ

9.1 La resolució del premi correspon a la rectora de la Universitat de València. Aquesta es realitzarà en el termini màxim de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria.

9.2 Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació.

9.3 La concessió d’aquests premis s’ajustarà a allò previst en aquestes bases i supletòriament serà aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

10. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

10.1 Responsable de les dades:

Universitat de València

CIF: Q46180001D

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

lopd@uv.es

10.2 Finalitat i base jurídica del tractament. En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en el premi de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de General de Subvencions.

10.3 Procedència de les dades. La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.

10.4 Destinataris de les dades personals. En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el premi, s’informa que se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:

• A entitats financeres per al pagament de l’import del premi concedit.

• Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.

• Publicació de les persones beneficiades, import i objecte del premi en el portal de transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d’allò establert en l’article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i de l’article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana.

• A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment d’allò establert en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

10.5 Termini de conservació de les dades. Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els següents criteris:

▪ Pel que fa a les persones no guardonades, les dades es conservaran durant els períodes previstos a la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.

▪ Pel que fa a les persones guardonades, les dades es conservaran durant tot el període vinculat a la gestió del premi, i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió del premi.

10.6 Drets. Les persones que proporcionen les dades tenen dret a sol·licitar al responsable l’accés a les seues dades personals, i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es remès des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud adreçat a la Delegació de Protecció de Dades de la Universitat de València.

10.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

10.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Les polítiques de privacitat de la Universitat de València es poden consultar al web <http://links.uv.es/qBf2qd6>.