Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Cultura Científica i de la Innovació - Càtedra de Divulgació de la Ciència Logo del portal

fotografia il·lustrativa general

La Universitat de València i l'Ajuntament d'Alzira han convocat el XXII Premi Europeu de Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera. El guardó té la finalitat d'estimular la creació i la difusió d'obres que posen a l'abast del públic els avanços científics i tecnològics i també la divulgació de les diverses branques del coneixement. El termini de presentació d'originals clou el 16 de setembre de 2016 i el premi és de 12.000€.

BASES

Descarregar bases en format pdf

1. Poden optar a aquest premi els assajos de difusió popular del coneixement científic i tecnològic escrits en valencià, o en qualsevol altra varietat d'aquesta llengua, castellà, anglès o francès amb una extensió entre 100 i 200 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. S'hi ha d'adjuntar una còpia en suport informàtic. Cal fer constar en la portada la llegenda «Opta al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General 2016», el títol corresponent, el nom de l’autor o l’autora, la seua adreça, el telèfon i l’adreça electrònica. Les obres participants han de ser originals i inèdites.

2. Els originals, mecanografiats i perfectament llegibles, s’han de presentar en cinc exemplars. Les obres també es poden presentar amb pseudònim; en aquest cas, caldrà d’adjuntar-hi la plica corresponent.

3. El termini de presentació d’originals es tancarà el 16 de setembre de 2016. Les obres s'han de trametre al Registre de la Universitat de València, adreçats a la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València). Així mateix, es poden presentar en qualsevol registre oficial dels previstos en l’article 83.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Una vegada tancat el termini esmentat de presentació d’originals, es publicaran les llistes de les obres presentades en la web de la Càtedra de Divulgació Científica (www.valencia.edu/cdciencia), per un termini de 10 dies per a possibles reclamacions, que es formularan per correu electrònic a l’adreça cdciencia@uv.es. Transcorregut aquest termini, i resoltes aquestes, es publicaran les llistes definitives.

4. L'import del Premi Estudi General és de 12.000 €, que s'entendran com a pagament dels drets d’autoria dels 2.000 primers exemplars en valencià i, si és el cas, dels 2.000 primers exemplars en castellà que es venguen, i s’hi aplicaran les retencions legalment establertes.

5. El jurat està format per Pilar Campins, vicerectora d’Investigació i Política Científica; Fernando Sapiña, director de la col·lecció «Sense Fronteres»; Pedro Gómez Romero, guardonat en la 21a edició d’aquest premi; Beatriz Gallardo, investigadora del Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació; i María José Lorente, investigadora del Departament de Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física. Si un membre del jurat detecta alguna causa d’abstenció, haurà de declinar de formar-ne part, sense perjudici de les responsabilitats derivades, en cas contrari. Per a una ponderació objectiva dels treballs, el jurat atendrà els criteris següents:

            - Interès científic i coherència: fins a 3 punts

            - Creativitat i originalitat: fins a 3 punts

            - Claredat expositiva i estructura del text: fins a 3 punts

            - Correcte ús de la sintaxi i normes ortogràfiques: fins a 1 punt

6. El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada, que serà la guanyadora. Amb tot, si el jurat creu que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser publicada, el premi podrà no ser adjudicat. L'import del premi no serà fraccionat en cap cas.

7. Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València coeditaran el llibre guardonat, en versió valenciana, en la col·lecció «Sense Fronteres». Així mateix, les editorials esmentades tindran una opció preferent, durant un termini màxim d’un mes, per a decidir la publicació de les obres no guardonades, si així ho recomana el jurat. El Servei de Publicacions de la Universitat de València tindrà l’opció preferent per a la publicació en altres llengües i en promourà la traducció.

8. El títol de l’obra guanyadora es farà públic el dia 11 de novembre de 2016. El guardó serà atorgat el mateix dia del lliurament de la resta de premis «Ciutat d’Alzira», la nit de l’11 de novembre de 2016, en el transcurs d'un sopar literari en el qual els guanyadors, a més del premi en metàl·lic, rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira.

9. Els originals no guardonats es podran recollir, a partir del dia 1 de desembre de 2016, en la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València. Les despeses de missatgeria que puga causar la devolució de les obres aniran a càrrec de l'autor o l’autora que ho sol·licite. Així mateix, l'organització declina tota responsabilitat en cas que, accidentalment, se n'extravie alguna còpia. Transcorregut un termini màxim d’un mes es procedirà a la destrucció dels originals no reclamats.

10. El guanyador o la guanyadora es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració per aquest compromís.

11. La presentació dels originals comporta l'acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.

12. Contra la resolució del jurat es pot interposar un recurs d’alçada davant el Rectorat de la Universitat de València en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seua notificació o publicació.

13. La concessió d’aquests premis s’ajustarà a allò que estableixen aquestes bases i supletòriament hi seran aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Llista d'enllaços: