Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Obert el procediment d’avaluació del professorat de la Universitat de València

  • 13 d’octubre de 2021
Imatge d'una aula de Universitat

Aquesta setmana s’inicia el procediment d’avaluació del professorat de la Universitat de València, d'acord amb el ‘Manual per a l’Avaluació de l’activitat docent del professorat’ (Programa DOCENTIA) aprovat per Acord del Consell de Govern ACGUV 229/2019 de 17 de desembre. Aquest procediment té com a principal objectiu contribuir a la millora de la docència a la Universitat.

Tot el professorat haurà d'avaluar-se cada cinc anys. Així doncs, en aquesta convocatòria haurà d'avaluar-se el professorat en actiu que haja complert a 31 de desembre de 2021 el cinquè any des de la seua incorporació a la Universitat de València com a PDI contractat o funcionari, o que tinga a eixa data una antiguitat que siga múltiple de cinc anys. Aquest professorat rebrà una comunicació de la Unitat de Qualitat on s’indique l’inici del procediment. També ha d'avaluar-se aquell professorat que vaja a sol·licitar al mes de desembre de 2021 per primera vegada el reconeixement del component específic per mèrits docents del RD 1086/1989 (quinquenni) per tenir mèrits docents addicionals computables. A més, podrà sol·licitar l’avaluació per un període inferior a cinc anys el professorat que es trobe en un procés d’acreditació, selecció o promoció, a l’únic efecte d’obtenir un certificat informatiu. 

Des del 13 d'octubre fins al 15 de novembre de 2021 el professorat que ha d’avaluar-se podrà accedir a l’aplicació SysDocentia per a revisar i completar la informació procedent de les bases de dades. A més a més, haurà de fer un autoinforme en el qual valorarà de forma global les dimensions de la seua activitat docent i farà una reflexió enfocada a la millora. Aquest autoinforme és requisit indispensable per a poder fer l’avaluació del nivell avançat.

Podeu trobar més informació en l'anunci publicat al Tauler d'Anuncis de la Universitat de València i la web de la Unitat de Qualitat.

Llista d'enllaços: