Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

Assegurar la qualitat de les titulacions universitàries és un dels elements essencials de l'EEES. Per a assolir-lo, resulta imprescindible, d'una banda, establir un Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ), que facilite la revisió, el control i la millora, per part de la pròpia institució, dels títols que ofereix. Mitjançant aquest sistema, la universitat recopila i analitza, de forma periòdica, tota la informació pertinent i promou accions de millora, assumint d'aquesta manera el paper protagonista que ha de tenir en aquests processos.

I, d'altra banda, els títols han de sotmetre's a avaluacions externes, que supervisen l'execució efectiva dels ensenyaments i informen a la societat de la qualitat dels mateixos. D'acord amb allò que s'indica en el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, aquesta garantia externa es porta a terme mitjançant tres processos: la verificació, on s'avalua el disseny del pla d'estudis d'un títol nou, el seguiment, a través del qual es va analitzant regularment si la implantació del títol es porta a terme de manera adequada, i la renovació de l'acreditació, etapa en la qual es comprova si el projecte contingut en el pla d'estudis verificat ha estat desenvolupat satisfactòriament.