Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Qualitat Logo del portal

El RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació de les ensenyances universitàries oficials a Espanya, recull en el seu artícle 27 bis que l'acreditació inicial dels títols oficials cal ser renovada periòdicament.

D’acord amb el RD 967/2014, els títols universitaris oficials de Grau de 240 crèdits hauran de renovar la seua acreditació en el termini màxim de sis anys a comptar des de la data de la seua verificació inicial o des de la de la seua última acreditació. En cas que el títol siga de 300 o de 360 crèdits, el termini màxim serà de set i de vuit anys, respectivament.

El procés d'avaluació per a la renovació de l'acreditació té com a principal objectiu comprovar si els resultats del títol son adequats i permeten garantir l'adequada continuïtat de la impartició del mateix fins a la següent renovació de l'acreditación. Aquests resultats se centraran, entre d'altres, en la comprovació de l'adquisició de competències per part dels estudiants i de les estudiantes i en els mecanismes de valoració de l'adquisició de les mateixes que la universitat ha desenvolupat per a cada títol, així com en l'anàlisi de l'evolució dels principals indicadors.

El resultat del procés d'avaluació és un informe en termes favorables o desfavorables (i, en el seu cas, amb propostes de millora) que es remet al Consejo de Universidades als efectes de que puga dictar la resolució que corresponga sobre la renovació de l'acreditació del títol.