Comissió d'Estatuts - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Comissió d'Estatuts

 

D'acord amb l'article 113 dels Estatuts:

COMISSIÓ D'ESTATUTS

https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/ca/comissio-estatuts/reglament-organitzacio-funcionament/reglament-1285877826175.html

 

30 Membres elegits pel claustre:

4 Membres del PAS:

     

FERNANDO GONZALEZ MONTALT
MARI TERE COLLADO MARTINEZ
PACO
GARCIA LOPEZ
CARLOS VICENTE CELDA MUÑOZ - candidatura presentada: 12 de juliol de 2018
https://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/CLAUSTRE_JULIOL_2018/COMISSIOESTATUTS.pdf

‐ Professorat doctor amb vinculació permanent: 14 claustrals.
‐ Professorat no doctor o sense vinculació permanent: 4 claustrals.
‐ Personal investigador en formació: 1 claustral
‐ Estudiants i estudiantes: 7 claustrals.
‐ Personal d'administració i serveis: 4 claustrals

COMPOSICIÓ I REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'ESTATUTS

Aprovat pel Claustre el 9 de novembre de 2004. ACUV 16/2004
Modificat pel Claustre de 14 de gener de 2010. ACUV 1/2010


D'acord amb l'article 113 dels Estatuts de la Universitat de València, es constituirà la comissió d'Estatuts, com una comissió assessora dels òrgans centrals de la Universitat de
caràcter permanent. La composició de la comissió i el seu reglament d'organització i funcionament  han de ser aprovats pel Claustre.
Article 1

La Comissió d’Estatuts estarà formada per 30 membres del Claustre, elegits per aquest entre els representants dels seus diversos sectors en els nombres següents:
a)    
Divuit membres del personal docent i investigador: catorze representants del personal docent i investigador amb el grau de doctor i amb vinculació permanent i quatre representants del personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent.
b)     Un representant del personal investigador en formació.
c)      Set representants dels i les estudiants.
d)     Quatre representants del personal d'administració i serveis.

En la sessió constituent, la Comissió d'Estatuts elegirà, entre els seus membres, el president o la presidenta, que tindrà vot diriment, i el secretari o la secretària i els seus suplents.
Article 2

Les eleccions es realitzaran cada vegada que es renove el Claustre, excepte en el cas dels i les estudiants, l'elecció dels quals serà anual. Així mateix es realitzaran eleccions parcials sempre que calga cobrir vacants.
Article 3
Són funcions de la Comissió d'Estatuts:
a) Dictaminar les propostes de modificació dels Estatuts d’acord amb allò que disposen els articles 244 i 245.
b) Dictaminar preceptivament, bé que sense caràcter vinculant, els Reglaments l’aprovació dels quals siga competència del Claustre o del Consell de Govern i llurs propostes de modificació.
c) Dictaminar sobre qualsevol assumpte que li siga sotmés pel rector o la rectora.

https://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/Comissions/H6.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal