Comissió de Política Lingüística - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Comissió de Política Lingüística

Article xxx dels Estatuts:

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA


 

Claustrals i no claustrals

2 Membres del PAS:

3 Membres


ARANTXA TORRECILLAS MARTINEZ
RAQUEL SIGNES PÉREZ

‐ Professorat doctor amb vinculació permanent: ¿ ?
‐ Professorat no doctor o sense vinculació permanent: ¿ ?
‐ Personal investigador en formació: ¿ ?
‐ Estudiants i estudiantes: ¿ ?
‐ Personal d'administració i serveis: 2

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Aprovat pel Consell de Govern de 19 de juny de 2007. ACGUV 98/2007.

Secció primera: competències
Article 1.
La Comissió de Política Lingüística té caràcter consultiu i assessor dels òrgans centrals de la Universitat de València. La seua funció és assessorar els òrgans centrals mitjançant la formulació de propostes, avaluacions informes encaminats a la consecució dels objectius en matèria de política lingüística previstos pels Estatuts i les altres normatives vigents.
Secció segona: composició
Article 2.

1
) La Comissió de Política Lingüística està formada pel vicerector o la vicerectora amb competències en la matèria, que la presideix, pel director o la directora del Servei de Política Lingüística, que hi actua com a secretari o secretària, i pels membres següents:
a) Els degans i les deganes de les facultats, i els directors i les directores de les escoles, o persones en qui deleguen.
b) Els i les caps del servei d’Informàtica i dels serveis Jurídics, o persones en qui deleguen.
c) El director o directora de la Seu de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana a la Universitat de València.
d) Els directors i les directores dels serveis d’Extensió Universitària, Biblioteques i Documentació, Formació Permanent i Publicacions, o persones en qui deleguen.
e) Cinc estudiants, elegits per l’Assemblea General d’Estudiants amb renovació anual, i
f) Dos representants del PAS, elegits pels PAS claustrals.

2
) A més, podran assistir-­‐hi, amb veu i sense vot:
a) Els   vicerectors   o   vicerectores   amb   competència   en   matèria   de professorat, estudis i ordenació acadèmica, o persones en qui deleguen.
b) El gerent o la gerenta, o persona en qui delegue.
c) El delegat o la delegada del rector per a estudiants, o persona en qui delegue.
d) Els caps d’àrea del Servei de Política Lingüística.
e) Els presidents o les presidentes de les juntes del PDI, PAS i del Comitè d’Empresa.
3
) La presidència convidarà a participar-­‐hi, amb veu i sense vot, els tècnics
amb competència en la matèria que considere adients.

https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Comissions/H22.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal