Consell de Govern - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Consell de Govern

 

D'acord amb l'article 88 dels Estatuts:

CONSELL DE GOVERN

Membres del Consell de Govern

Membres elegits pel claustre: 20

     

PDI DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT
9 Membres
PDI NO DOCTOR O SENSE VINCULACIÓ PERMANENT
2 Membres
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO:
1 Membre
ESTUDIANTS I ESTUDIANTES
5 Membres

PAS
3 Membres


FRANCESC MARI I GRAFIA
GABRI APARÍCIO I PLA
CARLES XAVIER LÓPEZ BENEDÍ + Representant PAS en la FUNDACIÓ GENERAL
                                                  + Representant  PAS en CONSELL SOCIAL

Article 88 dels Estatuts:

El Consell de Govern està format:
1.  Pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, que ho és també del Consell, i el gerent o la gerenta.
2.  Per 15 membres de la pròpia comunitat universitària designats pel rector o la rectora, en què s’han d’incloure necessàriament els vicerectors i les vicerectores.
3. Per 20 membres del Claustre elegits per aquest entre les representacions dels seus diversos sectors en els nombres següents:
a. Nou en representació del professorat doctor amb vinculació permanent.
b. Dos en representació del professorat no doctor o sense vinculació permanent.
c. Un en representació del personal investigador en formació.
d. Tres en representació del personal d’administració i serveis.

e. Cinc en representació dels estudiants i les estudiantes.
4. Per 15 representants dels degans, les deganes, els directors i les directores de centres, instituts universitaris d’investigació i departaments, distribuïts de la forma següent:
a. Onze representants dels degans, les deganes, els directors i les directores d’escola.
b. Tres representants dels directors i les directores de departament.
c. Un representant dels directors i les directores d’instituts universitaris d’investigació.
5.  Per tres membres del Consell Social no pertanyents a la pròpia comunitat universitària.
6.  El mandat dels membres del Consell a què es refereixen els apartats 3 i 4 és de dos anys, tret del mandat dels estudiants i les estudiantes, el qual tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general previst en aquests Estatuts.
7.  Els degans, les deganes, els directors i les directores de centre que no siguen membres del Consell de Govern tenen el dret d’assistir a les reunions, amb veu però sense vot, i han de ser convocats en els mateixos termes que els membres del Consell.https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/ca/consell-govern/composicio-competencies/membres-1285872892455.html

L'actual Consell de Govern està format per:
MEMBRES NATS
Rector/a:
Secretàri/a General:
Gerent/a:
MEMBRES DESIGNATS

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Vicerectorat d'Investigació
Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació
Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
Vicerectorat de Cultura i Esport
Vicerectora d’Estudis i Política Lingüística
Vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat
Vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius
Vicerectora d’Innovació i Transferència
Vicerectorat d'Economia, Infraestructures
Delegat d'Estudiants:
PAS:
PEDRO CABRERA JUAN - President de la Junta de PAS
PAS:
MARIA JOSE MONTEAGUDO SOTO   - Presidenta del Comité d'Empresa
PAS: FUENSANTA DOMÉNECH RODA - Servei d'Informatica
PDI:
PDI:
MEMBRES ELEGITS PEL CLAUSTRE

PDI DOCTOR AMB VINCULACIÓ PERMANENT
9 Membres
PDI NO DOCTOR O SENSE VINCULACIÓ PERMANENT
2 Membres
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO:
1 Membre
PAS
3 Membres
ESTUDIANTS I ESTUDIANTES
5 Membres
REPRESENTANTS DELS DEGANS, LES DEGANES I ELS DIRECTORS I LES DIRECTORES DE CENTRES, INSTITUTS UNIVERSITARIS D'INVESTIGACIÓ I DEPARTAMENTS DEGANS I DEGANES I DIRECTORA
Facultat de Psicologia:
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació:
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació:
Facultat d'Infermeria i Podologia:
Facultat de Medicina i Odontologia:
Facultat de Dret:
Facultat d'Economia:
Facultat de Ciències Socials:
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria:
Facultat de Química:
Facultat de Farmàcia:
INSTITUTS UNIVERSITARIS D'INVESTIGACIÓ
IU Física Corpuscular:
DEPARTAMENTS
Infermeria:
Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració:
Informàtica:
CONSELL SOCIAL
3 Membres

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal