Competències - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Competències

Composició

COMPETÈNCIES DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI

D'acord amb l'article 83 dels Estatuts de la Universitat de València, són competències del Claustre:

a) Defensar la personalitat i els principis de la Universitat de València establerts en el títol preliminar d’aquests Estatuts.
b) Elaborar els Estatuts i les modificacions d’aquests, com també reformular, si s’escau, els textos inicialment aprovats.
c)  Aprovar i modificar els reglaments de la Universitat de València en les matèries que estableixen els Estatuts i, en particular, el Reglament electoral general.
d) Suprimit.
e) Establir els criteris generals que el Consell de Govern ha de tenir presents per emetre informe sobre la creació, modificació i supressió de facultats, escoles i instituts universitaris d’investigació de la Universitat de València, i sobre l’adscripció de centres a aquesta.
f)  Debatre i, si escau, aprovar els objectius generals de la política universitària que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural.
g) Debatre i, si escau, aprovar les línies generals de la proposta de pressupost que el rector o la rectora ha de presentar el segon trimestre de cada any natural, de manera coordinada amb els objectius esmentats en l’apartat f) anterior.
h) Debatre l’informe de gestió que, respecte dels objectius generals aprovats per a un curs acadèmic i un exercici pressupostari i atenent, si escau, els pressuposts aprovats, ha de presentar el rector o la rectora el segon trimestre de cada any natural.
i)  Aprovar, si escau, la gestió del rector o la rectora, una vegada debatut l’informe esmentat en l’apartat h), com també la gestió de la resta d’òrgans de govern de la Universitat.
j)  Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions al Rectorat, d’acord amb allò que disposa l’article 104 d’aquests Estatuts i amb els efectes que s’hi estableixen.
k) Exigir responsabilitats als càrrecs o representants que elegeix i, si escau, revocar-los.
l)  Deliberar i prendre acords sobre qualsevol proposta que li siga presentada i, si escau, traslladar-los als organismes corresponents.
m) Totes aquelles que li reserven aquests Estatuts i altres disposicions aplicables.

Secretaria General ----------->

https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/ca/claustre-universitari/composicio-competencies/competencies-1285872892804.html

 
 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal