Mesa del Claustre - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Mesa del Claustre

 

Reglament de Règim Intern del Claustre

CAPÍTOL PRIMER

LA MESA DEL CLAUSTRE

Membres:

         Mesa suplent

PAS: JOSEP VICENT SALA SISCAR
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

PAS: VACANT
NO HI HA CANDIDATURA - candidatura presentada: 12 de juliol de 2018

https://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/CLAUSTRE_JULIOL_2018/MESADELCLAUSTRE.pdf

CAPÍTOL PRIMER
DE LA MESA DEL CLAUSTRE

Article 1
1. La Mesa és formada pel Rector o la Rectora, que la presideix, i  pelsclaustrals següents:
a) Dos representants del personal docent i investigador amb el grau de doctor i amb vinculació permanent i un del personal docent i investigadorno doctor o sense vinculació permanent.
b) Dos representants dels i les estudiants.
c) Un representant del personal d'administració i serveis.

Un Vicerector o una Vicerectora, designat pel Rector o la Rectora, que l'hi substituirà en cas d'absència, i el Secretari o la Secretària General, que actuarà com a Secretari o Secretària del Claustre, formen part de la Mesa amb veu però sense vot, tret que siguen representants elegits per a la Mesa.
2. Per cadascun dels representants membres de la Mesa s'elegirà el suplent corresponent. El Secretari o la Secretària General designarà entre els membres dela Mesa un suplent que el substituirà en les seues funcions en cas d’absència.

https://www.uv.es/~sgeneral/Reglamentacio/Doc/Sec_general/F1.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal