Junta Electoral - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Junta Electoral

l’article 238 dels Estatuts de la Universitat de València.

JUNTA ELECTORAL


https://www.uv.es/uvweb/junta-electoral/ca/junta-electoral-1285872771403.html

 

Claustrals i no claustrals

1 Membre del PAS:

     


VILA AGUILAR M. JESÚS
Facultat de Geografia i Historia – No claustral

SUPLENT
No hi ha candidatures

En la sessió del claustre del dia 21 de febrer 2019 s'ha triat a la nostra representant:
https://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/CLAUSTRE_FEBRER_2019/Convocatoria.pdf

Continuem sense saber perquè aquesta comissió en aquesta nova sessió de 12 de juliol de 2018 el representant estatutari del PAS no ix a elecció i els altres estaments de PDI i estudiants Si
https://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/CLAUSTRE_JULIOL_2018/JUNTAELECTORAL.pdf

¿ En esta comissió estatutària, no sabem perquè en aquesta sessió desembre de 2017 no s'ha pogut triar els nostres representant hui en la seua primera sessió i composició d'òrgans de representació ?

‐ Professorat doctor amb vinculació permanent: 1 + 1 suplent
‐ Professorat no doctor o sense vinculació permanent: ¿?
‐ Personal investigador en formació: ¿?
‐ Estudiants i estudiantes: 1 + 1 suplent
Personal d'administració i serveis: 1 + 1 suplent

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLAUSTRE UNIVERSITARI
CAPÍTOL TERCER - DE LA JUNTA ELECTORAL
Article 27

l. La Junta Electoral és composta per:
a) Tres membres del personal docent i investigador de la Universitat de València, dos pertanyents al personal docent i investigador amb el grau de doctor i amb vinculació permanent i un al personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent.
b) Dos estudiants.
c) Un membre del personal d'administració i serveis.

2. Per cadascun dels membres de la Junta Electoral, s' elegirà el suplentcorresponent.
3. En la seua sessió constituent, la Junta Electoral elegirà, entre els seus membres, President o
Presidenta i Secretari o Secretària. El President o la Presidenta ha de tindre la condició de
personal docent i investigador doctor ambvinculació permanent. El President o la Presidenta tindrà vot diriment.

https://www.uv.es/uvweb/secretaria-general/ca/claustre-universitari/reglament-regim-intern/reglament-1285873213920.html

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal