Comissió de Professorat - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Comissió de Professorat

Article 113 dels Estatuts:

COMISSIÓ DE PROFESSORAT


https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pdi/ca/comissio-professorat/presentacio-1285903401957.html

 

Claustrals i no claustrals

1 Membres del PAS:

11 Membres


IRENE RUIZ FERNANDEZ

‐ Professorat doctor amb vinculació permanent: 4
‐ Professorat no doctor o sense vinculació permanent: 4
‐ Personal investigador en formació: 1
‐ Estudiants i estudiantes: 1
‐ Personal d'administració i serveis: 1

 


‐ Nre.rep. PDI permanet : 4
‐ Nre.rep. PDI no permanet : 4

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ DE PROFESSORAT

COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Article 1

1. La Comissió de Professorat està formada:
a) Pel vicerector o la vicerectora competent en matèria de professorat o la persona en qui delegue, que la presideix.
b) Pels degans i les deganes, i pels directors i les directores dels centres, o les persones en qui deleguen.
c) Pel director o la directora del Servei de Política Lingüística
d) Per quatre representants del PDI permanent dels centres distribuïts d’acord amb l’annex, elegits pels representants del PDI del Claustre.
e) Per quatre representants del PDI no permanent dels centres distribuïts d’acord amb l’annex, elegits pels representants del PDI del Claustre.
f) Per un o una representant dels becaris d’investigació elegit pels becaris claustrals.
g) Per un o una representant dels estudiants elegit pels estudiants claustrals.
h) Per un o una representant del PAS elegit pels claustrals que representen el PAS.

i) Pel cap o la cap del Servei de Recursos Humans-PDI, que hi actuarà com a secretari o secretària, amb veu i sense vot, tret que siga membre electe.
2. Hi participaran, amb veu i sense vot:
a) Els presidents o les presidentes de la Junta de PDI i del Comitè d’Empresa.
b) Si s’escau, es podrà convidar els departaments o els instituts universitaris d’investigació per tal d’informar sobre temes específics que els afecten.
El president o presidenta de la Comissió convidarà a participar-hi, amb veu i sense vot, els tècnics amb competència en la matèria que considere adients.

https://www.uv.es/comprof/Regl_Com_Prof.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal