Comissió d'Avaluació - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Comissió d'Avaluació

D’acord amb l’article 21 del Reglament de règim intern del Claustre:
En aquesta comissió es proclamen automàticament electes sense necessitat de votació les candidatures del PAS.
https://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/CLAUSTRE21DESEMBRE2017/AvaluacioQualitat.pdf

COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS UNIVERSITARIS

                                         Sessións de la comissió d'avaluació  = 0

 

Claustrals i no claustrals

2 Membres del PAS:

Membres

MERCHE CARRETERO GARCÍA
VICENTE RODRIGUEZ‐MADRIDEJOS ORTEGA


‐ Professorat doctor amb vinculació permanent: ¿ ?
‐ Professorat no doctor o sense vinculació permanent: ¿ ?
‐ Personal investigador en formació: ¿ ?
‐ Estudiants i estudiantes: ¿ ?
‐ Personal d'administració i serveis: 2

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ DELS SERVEIS UNIVERSITARIS:

COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Aprovat per la Junta de Govern el 2 d'abril de 1987

Article 1

La Comissió d'Avaluació del Claustre de la Universitat de València té la Composició i les funcions que estableixen els articles 174 i 175 dels Estatuts de la Universitat i el 39 i 40 del Reglament de Règim Intern del Claustre.
Article 2

2.1.  La  convocatòria  de  la  Comissió  correspon  al  President,  que  haurà  de  fer‐ho  almenys  una  vegada  a  l'any  o  sempre  que  ho  sol.licite  el  10%  dels  seus
membres.

https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Comissions/H2.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal