Comissió d'Investigació - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Comissió d'Investigació

Article 113 dels Estatuts:

COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ


 

Claustrals i no claustrals

1 Membres del PAS:

3 MembresLAURA VICENT CASAÑ - candidatura presentada: 12 de juliol de 2018
https://www.uv.es/sgeneral/Claustre/Doc/CLAUSTRE_JULIOL_2018/COMISSIOINVESTIGACIO.pdf

‐ Professorat doctor amb vinculació permanent: ¿ ?
‐ Professorat no doctor o sense vinculació permanent: ¿ ?
‐ Personal investigador en formació: 1
‐ Estudiants i estudiantes: 1
‐ Personal d'administració i serveis: 1

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ

COMPOSICIÓ I FUNCIONS
Aprovat pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2005. ACGUV 265/2005.

Preàmbul

La Comissió d’Investigació és una de les comissions de caràcter permanent que, d’acord amb els Estatuts de la Universitat de València, ha de constituir-se al si de la Universitat amb la finalitat d’assessorar el Consell de Govern en matèria de recerca.
En aplicació de l’article 113 dels Estatuts, l’objecte del present reglament és, doncs, la regulació del règim d’elecció, convocatòria, funcionament i presa d’acords d’aquest òrgan.
Capítol I Composició i funcions

Article 1

La Comissió d'Investigació de la Universitat de València és un òrgan col·legiat de caràcter
consultiu i assessor del Consell de Govern.
D’acord amb l’article 146 dels Estatuts, la comissió està formada per:
a) El vicerector o vicerectora competent en matèria d’investigació o la persona que
delegue, que la presideix.
b) Per setze representants dels departaments adscrits a les àrees acadèmiques a les quals es refereix l’article 164.3 dels Estatuts, i que figuren com a annex 1 d’aquest
Reglament, distribuïts com s’indica a continuació:
Aprovat pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2005. ACGUV 265/2005.

Aquesta distribució serà objecte de revisió pel Consell de Govern cada quatre anys.
En el cas de departaments amb diferents àrees de coneixement que es troben adscrites a més d’una d’aquestes àrees acadèmiques, el consell de departament podrà triar l’àrea acadèmica en què estarà representat, procurant garantir una adequada alternança en la representació de les diferents àrees.
c) Per dos representants dels instituts d’investigació.
d) Per  un  o  una  representant  del  personal  investigador  en  formació  elegit  pel personal investigador en formació claustral.
e) Per un  o  una  representant dels  estudiants  -de  doctorat- elegit  pels  estudiants claustrals.
Aprovat pel Consell de Govern de 29 de novembre de 2005. ACGUV 265/2005.

f) Per  un  o  una  representant  del  personal  d’administració  i  serveis  elegit  pels claustrals que representen el PAS.

g) El o la cap del Servei d’Investigació que actuarà com a secretari amb veu i sense vot, tret que siga membre electe.
La presidència convidarà a participar amb veu i sense vot els tècnics amb competència en
la matèria que considere adients.

https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Comissions/H1.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal