Logo de la Universitat de València Logo Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga Logo del portal

GIRHA (Grup d’Innovació de Recursos en Història Antiga) es configura, en el si de l’Àrea d’Història Antiga del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, com un grup amb dues línies d’actuació. D’una banda, la incorporació i implicació de l’àrea en tot tipus de actuacions i recursos aplicats a la docència i a la documentació formativa en Història Antiga. El seu camp d’acció es desenvolupa, especialment, mitjançant l’aplicació, ús i experimentació de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC). Per tant, el seu àmbit es projecta en la continua adaptació de la docència en Història Antiga a les noves exigències derivades dels actuals plans educatius i a l'acomodació del professorat a les reformes educatives. D’altra banda, organitza i coordina l’investigació conjunta de l’àrea, dissenyant accions com ara la participació en projectes de R + D, o en tots tipus d’activitats que impliquen recerca, així com d'accions i mesures per a la seua transferència a la comunitat universitària i social (seminaris, jornades, conferències, col·loquis, etc.).

Així doncs, el GIRHA és l'eix vertebrador de la docència i de la recerca que desenvolupa l'àrea d'Història Antiga, integrant a tot el seu professorat. Igualment, per criteris de interdisciplinarietat i marc geogràfic, incorpora a docents i investigadors d’altres departaments de la Universitat de València i de la Universitat Jaume I de Castelló. També conta amb becaris i col·laboradors.