Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

 
 • Grau en Física
  imatge de la noticia

  La física és una ciència experimental que estudia el món natural en aspectes relacionats amb l’energia, la matèria i les seues interaccions. Quasi tota la tecnologia que ens envolta quotidianament està governada pels principis de la física (des de les tècniques de diagnòstic mèdic, als GPS o els sistemes de producció d’energia). El grau en Física ofereix una formació centrada en els fenòmens físics i els models i les lleis que els expliquen proporcionant familiaritat amb el llenguatge matemàtic, el mètode experimental, la instrumentació sofisticada i els mètodes computacionals. També proporciona una introducció a diferents camps punters de recerca bàsica i aplicada. Aquests estudis formen professionals versàtils i amb capacitat per a solucionar problemes de caràcter...

 • Grau en Física
  Perfil

  La versatilitat i la capacitat de resolució de problemes és la principal qualitat de les persones que es graduen en Física, que gaudeixen d’una elevada capacitat d’ocupació en sectors molt amplis i d’avantguarda, en llocs de direcció i de responsabilitat. Cal destacar-ne, entre altres: la recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i en centres de recerca (fotònica, optoelectrònica, medi ambient, energies alternatives, partícules i interaccions fonamentals, astrofísica, indústria aeroespacial, telecomunicacions, noves tecnologies, realitat virtual, etc.); la sanitat (física mèdica); els serveis meteorològics i geofísics; la consultoria cientificotècnica, la banca i les finances; i la docència i la comunicació de la ciència.

 • Grau en Física
  Informació pràctica
  • Es requereix curiositat i interès pels fenòmens naturals i la tecnologia i per plantejar-se pre - guntes i cercar explicacions plausibles dins del context científic; també es requereix familiaritat amb les matemàtiques i capacitat per a mantenir un ritme continu d’estudi.
  • Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d’alumnes que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global.
  • Als laboratoris experimentals es desenvolupen la familiaritat amb les tècniques de mesura i d’anàlisi de dades i amb la instrumentació. Es treballa en grups reduïts amb l’atenció personalitzada del professorat. Les matèries informàtiques i computacionals també inclouen pràctiques en grups reduïts.
  • Dins de l’optativitat, l’estudiantat pot realitzar pràctiques externes (6 crèdits), cosa que li permet acostar-se a algun dels múltiples àmbits professionals de la física.
  • La professió de físic/a és una professió regulada dins del sector tècnic i de les ciències experimentals. La legislació en reconeix competències en una gran diversitat d’àmbits laborals.
 • Grau en Física
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 57
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 14,03 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/fisica
  Notes de tall
  Majors 25 anys6,175
  General13,202
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,56
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.11,454
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Grau en Física
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,1
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,1
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Grau en Òptica i Optometria
  imatge de la noticia

  L’objectiu del grau en Òptica i Optometria és formar especialistes altament qualificats per a la cura de la salut visual mitjançant el desenvolupament d’activitats dirigides a la prevenció, la detecció, l’avaluació i el tractament de les alteracions de la visió. Amb aquesta finalitat s’adquireixen coneixements, habilitats i destreses en la realització d’exàmens visuals i oculars, disseny, verificació i adaptació de sistemes òptics, disseny i desenvolupament de programes d’entrenament visual i disseny i propostes de millores ergonòmiques.

 • Grau en Òptica i Optometria
  Perfil

  La professió d’òptic/a optometrista és regulada a Espanya per diferents normatives. Això fa que els camps d’actuació professional siguen ben definits, tant en el sector públic com en el sector privat. En el primer hi ha places específiques en els diversos sistemes de salut autonòmics. Pel que fa al sector privat, poden desplegar la seua activitat en establiments òptics, clíniques oftalmològiques, indústries de fabricació de lents i altres dispositius òptics, etc. Les figures més comunes són tècnic/a d’establiment òptic, òptic/a optometrista, tècnic/a de laboratori, assessor/a d’ergonomia i higiene visual, rehabilitador/a visual, comercial de productes oftàlmics, etc. A més, aquests professionals també es poden dedicar a la docència i la investigació.

 • Grau en Òptica i Optometria
  Informació pràctica
  • Aquest grau habilita per a exercir la professió d’òptic/a optometrista.
  • L’estudiant/a ha de cursar 18 crèdits de pràctiques externes obligatòries. A més dels convenis existents amb clíniques i hospitals, la Universitat de València té una Clínica Optomètrica pròpia on l’estudiant/a es forma en atenció a pacients externs. També es poden fer pràctiques a empreses vinculades al sector de l’òptica i l’optometria, com ara establiments òptics i indústries dedicades al disseny i a la fabricació de lents i altres dispositius.
  • Per a l’alumnat que curse el grau a temps parcial s’intenta que el període de pràctiques tinga un caràcter continuat i concentrat.
  • El pla d’estudis ofereix 49,5 crèdits optatius, dels quals l’estudiantat només ha de fer-ne 24. Les assignatures optatives poden ser de 9, 6 o 4,5 crèdits.
 • Grau en Òptica i Optometria
  Crèdits: 240
  Cursos: 4
  Ensenyament: Presencial
  Places: 50
  Idioma: Anglès, Castellà, Valencià
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Web específica titulació:
  www.uv.es/graus/optica
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General11,157
  Majors 40 anys8,5
  Titulats univ.7,82
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit5
  Persones div. func.5
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Grau en Òptica i Optometria
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: 0,2
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: 0,2
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: 0,2
   
  Geologia: 0,1
   
  Química: 0,2
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Física i Matemàtiques
  imatge de la noticia

  Gran part de la tecnologia que ens envolta quotidianament està governada per principis de física i/o per algorismes matemàtics (des de les tècniques de diagnòstic mèdic, als GPS o els sistemes de producció d’energia, criptografia, el tractament d’imatges, l’anàlisi estadística, etc.). El doble grau en Física i Matemàtiques ofereix una formació centrada tant en els fenòmens físics i els models i les lleis que els expliquen com en el llenguatge matemàtic, l’abstracció i la formalització del procés deductiu, el mètode experimental, la instrumentació sofisticada i els mètodes computacionals. Aquests estudis formen professionals versàtils i amb capacitat per a solucionar problemes de caràcter multidisciplinari en l’àmbit científic i tecnològic.

 • Doble Grau en Física i Matemàtiques
  Perfil

  Aquest doble grau desenvolupa les capacitats d’anàlisi, d’abstracció i sentit crític, amb una visió que combina els mètodes i el rigor de les matemàtiques amb la intuïció per a la modelització i resolució de problemes de la física. Aquesta formació proporciona major capacitat d’ocupació i adaptació en sectors molt diversos i d’avantguarda. Cal destacar-ne entre altres: la recerca bàsica i aplicada en sectors industrials d’alta tecnologia i centres de recerca (fotònica, optoelectrònica, medi ambient, energies alternatives, partícules i interaccions fonamentals, astrofísica, industria aeroespacial, telecomunicacions, nous materials, etc.); institucions financeres i d’assegurances (prospecció de mercats i anàlisi de riscos); gabinets d’assessorament científicotècnic i informàtic (optimització de processos, xarxes de comunicació, mètodes numèrics, codificació, criptografia, etc.); sanitat (física mèdica); empreses i instituts d’estadística; serveis meteorològics i geofísics; i docència i comunicació de la ciència.

 • Doble Grau en Física i Matemàtiques
  Informació pràctica
  • Els 330 crèdits es reparteixen en cinc cursos, amb 66 crèdits cadascun, sols amb una assignatura més per curs respecte d’un grau estàndard.
  • Aquests estudis es fan en un grup reduït d’estudiants diferenciat de les titulacions d’origen.
  • S’han adaptat els continguts planificant-los temporalment. Les assignatures de matemàtiques dels primers cursos incorporen una sèrie d’aplicacions i nocions instrumentals que permeten avançar també en els continguts de física.
  • Es requereix curiositat per la ciència i els fenòmens naturals, capacitat de raonament lògic i abstracte combinat amb capacitat per a l’anàlisi, el plantejament i la resolució de problemes, així com també un ritme continu d’estudi.
  • Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts. 
  • Als laboratoris de física es desenvolupen la familiaritat amb les tècniques de mesura, l’anàlisi de dades i la instrumentació, a banda de comparar resultats experimentals amb les prediccions dels models teòrics.
  • En l'accés a les dobles titulacions es tindran en compte les mateixes assignatures que ponderen per a cadascun dels graus individualment.
 • Doble Grau en Física i Matemàtiques
  Crèdits: 330
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 30
  Preu: 14,03 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5
  General13,624
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.9,42
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit12,758
  Persones div. func.11,776
  Facultat de Ciències Matemàtiques
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 356 Geolocalització
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Doble Grau en Física i Matemàtiques
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Doble Grau en Física i Química
  imatge de la noticia

  El doble grau en Física i Química proporciona a l’estudiantat una sòlida formació, tant teòrica com experimental, en aquestes dues disciplines científiques. En el seu intent d’interpretar la naturalesa, la física i la química comparteixen un tronc comú de coneixements i competències, de manera que s’ha dissenyat una organització òptima del currículum que permet obtenir els dos títols en només cinc anys amb una càrrega docent anual raonable: entre 62 i 71 crèdits per curs.

 • Doble Grau en Física i Química
  Perfil

  Els estudiants que hagen cursat aquests dos graus estaran en una posició idònia per a enfrontar-se al món de l’ensenyament, la investigació i el sector industrial. En l’àmbit docent, els continguts de física i química comparteixen assignatures fins a segon de batxillerat i una mateixa especialitat docent en educació secundària. Pel que fa a la investigació, molts dels reptes actuals requereixen perspectives interdisciplinàries. En camps com ara la ciència dels materials, la termodinàmica, la mecànica de fluids, els fenòmens de transport, la física atòmica i molecular o la química física, ambdues matèries caminen juntes. A més a més, les competències adquirides en aquests dos graus amplien les expectatives laborals, ja que cobreixen molts aspectes de l’entorn professional: producció i comercialització del sector químic i farmacèutic, tecnologia d’aliments, nous materials, medi ambient, òptica, consultories, etc.

 • Doble Grau en Física i Química
  Informació pràctica
  • Les assignatures es cursaran majoritàriament integrades en un dels grups del grau en Física i del grau en Química, en aules d’ambdues facultats. El contingut d’algunes assignatures s’ha adaptat per evitar repeticions i facilitar la formació de l’estudiantat amb un itinerari òptim.
  • Les matèries teòriques inclouen classes pràctiques de resolució de problemes en grups reduïts d’estudiants que en faciliten l’estudi i la comprensió i contribueixen a l’avaluació global.
  • Als laboratoris experimentals els estudiants es familiaritzen amb les tècniques de mesura i d’anàlisi de dades i amb la instrumentació. S’hi treballa en grups reduïts amb una atenció personalitzada del professorat i un paper actiu i pràctic de l’estudiant.
  • Les titulacions de Física i Química tenen una llarga tradició a la Universitat de València. Ambdues destaquen en les primeres posicions de les classificacions més prestigioses, concretament, la Nature INDEX de 2019 situa les dues disciplines en segona posició a Espanya. Totes dues titulacions tenen un professorat de gran nivell que participa en projectes d’innovació educativa des que es van implantar els graus en 2010.
  • En l'accés a les dobles titulacions es tindran en compte les mateixes assignatures que ponderen per a cadascun dels graus individualment.
 • Doble Grau en Física i Química
  Crèdits: 332
  Cursos: 5
  Ensenyament: Presencial
  Places: 20
  Preu: 17,34 €/Crèdit
  Notes de tall
  Majors 25 anys5,870
  General12,975
  Majors 40 anys5
  Titulats univ.7,640
  Majors 45 anys5
  Esportistes d'èlit11,046
  Persones div. func.5
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
  Facultat de Química
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 544 323 Geolocalització
 • Doble Grau en Física i Química
  Ponderacions
  Troncals generals de modalitat
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Fonaments de l'Art II: -
  Llatí: -
  Ciències
  Matemàtiques Aplicades a les C. Socials II: -
  Matemàtiques II: -
  Troncals d'opció
  Arts
  Humanitats i Ciències Socials
  Arts Escèniques: -
  Economia de l'Empresa: -
  Cultura Audiovisual II: -
  Geografia: -
  Disseny: -
  Grec II: -
  Ciències
  Història de l'Art: -
  Biologia: -
  Història de la Filosofia: -
  Dibuix Tècnic II: -
   
  Física: -
   
  Geologia: -
   
  Química: -
   
  Idiomes estrangers
  Alemany: -
  Anglés: -
  Francés: -
  Italià: -
 • Màster Universitari en Física Avançada
  imatge de la noticiaEl màster posseeix sobretot una orientació investigadora i proporciona la formació necessària per a desenvolupar una tasca en l’àmbit de la investigació universitària, empresarial o en organismes oficials dedicats a la investigació. Aquesta formació es veu enfortida mitjançant la realització d’un treball de fi de màster que es du a terme en alguna de les línies que ofereixen els grups d’investigació que participen en el màster i el prestigi dels quals és conegut a escala nacional i internacional. Per tant, des del punt de vista científic i acadèmic, l’interès del màster està directament relacionat amb la capacitació que proporciona per a la investigació en els sectors públics i privats. Així mateix, des del punt de vista professional, la transcendència de la contribució de la física al desenvolupament tecnològic, i per tant a la formació de tecnòlegs, és crucial en qualsevol societat moderna que vulga basar el seu desenvolupament en el coneixement capdavanter. En aquest sentit cal assenyalar que moltes de les línies d’investigació tenen connexió amb l’entorn econòmic i social de la Comunitat Valenciana, i són el fonament d’iniciatives com la creació del Val Space Consortium (VSC) que inclou el Laboratory of Materials for Space Applications, la participació activa en el Parc Científic de la Universitat de València i la creació d’empreses derivades (spin-off) a través dels instituts d’investigació que participen en el programa de doctorat Física: l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), l’Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular (I3M), l’Institut de Ciència de Materials de la Universitat de València (ICMUV), l’Institut d’Investigació en Física Mèdica (IFIMED) i l’Institut Tecnològic d’Òptica, Color i Imatge (AIDO),…
 • Màster Universitari en Física Avançada
  Perfil d'ingrés recomanat

  Està dirigit a estudiants que han obtingut el grau (o la llicenciatura) en Física i desitgen completar la seua formació mitjançant la realització d’estudis de postgrau amb orientació fonamentalment investigadora, encara que també professional, en l’àmbit de la física i tecnologies afins.

  També és d’especial interès per a graduats o llicenciats en Matemàtiques, Química i enginyeries tècniques i superiors amb interès a especialitzar-se en algun camp de la física.
   

 • Màster Universitari en Física Avançada
  Criteris d'admissió

  Els llicenciats o graduats en Física per una universitat espanyola o d’un país de l’EEES s’incorporaran automàticament al màster.
  Els titulats, tant d’altres branques de coneixement del sistema universitari espanyol o d’altres països de l’EEES, com aquells procedents de fora de l’EEES, s’hauran de sotmetre a un procés de selecció davant la comissió pertinent. La selecció es realitzarà, si escau, atenent l’expedient acadèmic, el currículum de l’estudiant i l’afinitat dels estudis prèviament cursats en la branca de coneixement en què s’enquadra aquest màster. Els titulats amb càrrega docent inferior a 240 ECTS també seran sotmesos a aquest mateix procés de selecció.

   

 • Màster Universitari en Física Avançada
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 60
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/fisicaavanzada
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Màster Universitari en Física Mèdica
  imatge de la noticiaAquests últims, els radiofísics, o físics experts en radiacions, realitzen als hospitals tasques concretes de tipus assistencial, com la planificació de tractaments amb radiacions, el control dels equips de radiologia, el disseny i control de les instal·lacions radiològiques, el control del personal i de les zones exposades a radiacions, etc. Aquestes tasques estan legislades des que es va crear el programa d’accés a radiofísic hospitalari intern resident. El Reial Decret 220/1997, de 14 de febrer, crea i regula l’obtenció del títol oficial d’especialista en radiofísica hospitalària, a partir d’una formació reglada de postgrau, de naturalesa teoricopràctica, en què és imprescindible desenvolupar els aspectes pràctics a través d’un sistema de residència en hospitals, amb un període formatiu de tres anys consecutius, mitjançant el qual s’obté l’especialitat de radiofísic hospitalari, que faculta per al desenvolupament professional de les tasques adés esmentades. Per a accedir a les diferents unitats docents acreditades per a la formació d’especialistes en radiofísica hospitalària cal superar una prova de caràcter nacional dependent del Ministeri de Sanitat i Consum que selecciona els aspirants (llicenciats en física o un altre títol superior en disciplines científiques i tecnològiques). Tot i que aquest màster no proporciona una formació d’especialista en radiofísica, formació que només es pot aconseguir a través del sistema de residència hospitalària, sí que pretén formar els alumnes en els aspectes físics i tecnològics que es necessiten com a base per a aprofundir en el camp de física mèdica, tant en els aspectes relacionats amb la radioteràpia i la medicina nuclear com en altres vessants d’aplicació de la física a la medicina, tant en la seua aplicació pràctica com en la investigació associada a aquest camp del coneixement.
 • Màster Universitari en Física Mèdica
  Perfil d'ingrés recomanat

  Els perfils més adequats per a obtenir un màxim aprofitament d’aquests estudis correspon a estudiants que procedisquen de llicenciatures i graus en física, química i enginyeries, i tots aquells nous graus o altres titulacions en què la persona candidata haja cursat matèries de física atòmica i nuclear. Així mateix, es considera un perfil adequat el que correspon a graduats o llicenciats en medicina amb especialitat en radiologia, radioteràpia o medicina nuclear, o que estiguen realitzant la residència en aquestes especialitats.


   

 • Màster Universitari en Física Mèdica
  Criteris d'admissió

  Els criteris de selecció són aquests:
  - L’adequació de la formació de l’estudiant al perfil recomanat (50 %).
  - L’expedient acadèmic (30%).
  - El currículum presentat (20%) (amb justificació documental dels mèrits al·legats). Si es considera convenient, es podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al·legats en el currículum.

   

 • Màster Universitari en Física Mèdica
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Semi-presencial
  Places: 25
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/master_fisica_medica
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió
  imatge de la noticiaEl camp de treball professional de l’optometrista és cada vegada més ampli i les necessitats de formació i reciclatge professional en el camp de les noves metodologies i tecnologies són ja fonamentals. L’optometria és una branca científica d’àmplia aplicació clínica que ha tingut un creixement fulgurant els últims anys amb l’obertura de nous camins de recerca i aplicació clínica relacionats amb les noves tècniques de compensació i anàlisi d’ametropies. El camp d’aplicació clínica de l’optometria ha estat ampliat a l’anàlisi prèvia i el seguiment de la cirurgia refractiva, els nous tipus de compensació mitjançant lents de contacte, els tractaments de teràpia visual avançada o les aplicacions de les metodologies psicofísiques en la de detecció precoç de patologies visuals, complementàries de les tasques de diagnòstic oftalmològic. Cal afegir-hi a més que l’envelliment de la població planteja una sèrie de problemes visuals en què l’actuació de l’optometrista serà fonamental, tant en el tractament com en l’atenció primària. Amb aquest màster s’obtindrà una alta capacitació en l’especialització professional en diferents àrees de l’optometria, com ara l’optometria geriàtrica, les teràpies visuals o els aspectes optomètrics de la cirurgia refractiva, entre altres. Els estudis capacitaran, a més, per a realitzar tasques de recerca tant en l’àrea de les ciències de la visió com en l’àrea de la clínica aplicada. Per això, l’orientació és acadèmica, i de caràcter mixt, tant per a la capacitació com per a la pràctica professional especialitzada com per a la capacitació per a la recerca.
 • Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió
  Perfil d'ingrés recomanat

  L’estudiant del màster Optometria avançada i ciències de la visió ha de ser un professional de l’àrea de les ciències de l’optometria i ciències de la visió, amb interès a ampliar els coneixements científics i pràctics en un curs de vocació clínica aplicada, però amb una formació que li permeta eventualment iniciar una carrera d’investigació.

  Al màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió de la UVEG tindran accés preferent els que estiguen en possessió del títol de Grau en Òptica i Optometria. Es consideraran també com a preferents les titulacions de l'àrea de Ciències de la Salut. També es consideraran com a preferents les titulacions d'educació superior estrangera relacionades amb la formació en l'àrea d'Òptica i Optometria i altres dins de l'àrea de Ciències de la Salut, prèvia homologació d'acord amb la normativa vigent a este efecte.

  En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster s'encarregarà de buscar els servicis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars.

 • Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió
  Criteris d'admissió

  En l’admissió dels estudiants es tindran en compte els criteris de selecció següents:
  - Afinitat dels estudis cursats amb el màster (fins al 20%)

  • Graduat en Òptica i Optometria (=20%)
  • Diplomat en Òptica i Optometria (=15%)
  • Titulacions d'educació superior estrangera relacionades amb la formació en l'àrea d'Òptica i Optometria (=13%)
  • Altres titulacions de l'àrea de la salut (=5%)

  - Mitjana de l’expedient acadèmic (70%)
  - Formació complementària en l’àrea del màster (5%)
  - Experiència laboral (5%)
   

 • Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Semi-presencial
  Places: 30
  Idioma: Castellà i valencià
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització
 • Màster Universitari en Teledetecció
  imatge de la noticiaLa teledetecció tracta sobre l’adquisició de dades des de sensors de radiació instal·lats en plataformes espacials i el seu tractament posterior per tal d’obtenir informació sobre el nostre entorn. És una disciplina que es basa en magnituds mesurables i en hipòtesis contrastables, que requereix una bona capacitat d’anàlisi i síntesi i que ofereix a la societat resultats directes que milloren el nostre coneixement del món físic. Dins de la teledetecció podem englobar productes meteorològics, aplicacions destinades a millorar els rendiments agrícoles, el cartografiatge del terreny, el control de les sequeres i els desastres naturals, la recerca de nous jaciments miners, la gestió forestal, l’ordenació del territori, i un llarg etcètera que no ha fet més que començar, ja que es tracta d’una disciplina jove. L’interès per a la societat dels estudis científics que es realitzen a partir de dades de teledetecció sobre les facetes més variades del nostre entorn és fàcilment justificable, tenint en compte la gran quantitat d’aplicacions operatives que proporcionen els resultats científics que se n’obtenen. La teledetecció subministra mapes temàtics del nostre planeta, trets i paràmetres d’interès relacionats amb l’aigua, el sòl, els conreus i la vegetació natural, i subministren informació periòdica i actualitzada, faciliten el seguiment continu i a llarg termini, i ajuden a la presa de decisions als gestors en aquests àmbits. Estableix una forma d’estudi de zones sense accés i/o amb mínim suport de camp. La teledetecció també s’aplica a estudis sobre l’espai exterior i contribueix a entendre millor l’univers que ens envolta.
 • Màster Universitari en Teledetecció
  Perfil d'ingrés recomanat

  El perfil de l’estudiant del màster en Teledetecció correspon a persones que han acabat les titulacions prèvies de grau (o llicenciatura) amb una bona base en física i matemàtiques.
  Així, es recomana com a perfil estar en possessió d’algun dels títols següents: grau (o llicenciatura) en Física, Química, Matemàtiques, Biologia, Ciències Ambientals, Enginyeria en Telecomunicacions, Agrònoma, en Geodèsia, Enginyeria Tècnica en Topografia, Forestal o títols corresponents a altres ciències i tecnologies afins.
   

 • Màster Universitari en Teledetecció
  Criteris d'admissió

  Es realitza la selecció dels estudiants a partir de raons científiques i acadèmiques basades en:

  • L’adequació de la formació de l’estudiant al perfil recomanat (50%).
  • L’expedient acadèmic (30%).
  • El curriculum vitae presentat (amb justificació documental dels mèrits al·legats) (20%).

  En el cas que es considere convenient, la CA del màster podrà realitzar una entrevista personal sobre els mèrits al·legats en el currículum.

   

 • Màster Universitari en Teledetecció
  Crèdits: 60
  Cursos: 1
  Ensenyament: Presencial
  Places: 32
  Idioma: Castellà
  Preu: 35,34 €/Crèdit
  Universitats: Universitat de València
  Web específica titulació:
  www.uv.es/master-teledeteccion
  Facultat de Física
  Campus Burjassot/PaternaC/ Dr. Moliner, 5046100 Burjassot (València)
  963 543 307 Geolocalització

Segueix-nos

Altres esdeveniments
3 d’oct. - 22 de des.
Gestió acadèmica
16 de nov. - 31 de des.
Beques i Ajudes
7 d’oct. - 15 de gen.

Troba'ns

Manteniu premuda la tecla Ctrl mentre us desplaceu per apropar o allunyar el mapa