UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Fil Sostenibilitat UV

Entrega de premis del I concurs la Sostenibilitat en un fil de Twitter: #FislSostenibilitatUV .

 Les persones guanyadores del concurs que van ser: 

Martina Romay, pel fil 

https://twitter.com/marroa20/status/1622581040828108800

José Antonio Fernández, pel fil

https://twitter.com/Joselillo_510/status/1628536658407596034

María Sánchez, pel fil 

https://twitter.com/maria_smur/status/1629245557704212482

Resolució del I Concurs: La Sostenibilitat en un fil de Twitter. #FilSostenibilitatUV

Veure en el Tauler

El Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València (UV) organitza la primera edició del concurs ‘Sostenibilitat en un fil de Twitter: ‘FilSostenibilitatUV’, que estarà actiu entre el 20 de desembre de 2022 i el 24 de febrer de 2023. 
L'objectiu del concurs és sensibilitzar i promoure reflexions i accions pràctiques en matèria de sostenibilitat entre la comunitat universitària de la UV, a més de contribuir al desenvolupament d'habilitats de comunicació i divulgació científica a través de la publicació d'un fil de Twitter. Es desenvolupa en el marc d'accions desplegades per aquest vicerectorat amb la finalitat que la sostenibilitat siga un principi rector en la UV, considerant el paper essencial de les institucions universitàries com a agents de canvi per a la sensibilització, la innovació i l'aplicabilitat dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a la consecució de l'Agenda 2030. 
Pot participar en el concurs l'estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat de València que estiga en actiu durant el curs 2022- 2023.
Les persones interessades a participar en el concurs hauran de publicar un fil de Twitter reflectint una idea o un compromís en matèria de sostenibilitat amb un màxim de 15 tuits. El primer tuit del fil haurà de començar amb #FilSostenibilitatUVInici i acabar amb un #FilSostenibilidadUVFin, citant en tots dos casos a @UV_EG i @Sostenible_UV. Els fils de Twitter hauran de prendre com a referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l'ONU en 2015 per al compliment de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible sota el lema Transformar El nostre Món. En concret, es proposen 17 objectius i 169 fiques entorn a cinc eixos principals relacionats amb: el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i les aliances:  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Les candidatures seran avaluades per un jurat compost per l'equip d'UV Sostenibilitat: https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/uvsostenible/grupos-trabajo.html

Es concediran tres premis valorats en 200 euros cadascun, en format de xec regal que es podrà canviar en la Tenda de la UV https://www.uv.es/latendauv/es/latendauv.html o en productes dels mercats sostenibles de la UV (https://www.uv.es/uv-sostenibilidad/es/universidad-sociedad/mercat-agroecologic-uv.html).

Consulta les bases detallades de la present convocatòria en el Tauló oficial de la Universitat de València (tauler.uv.es)  https://ir.uv.es/3M0REuP i en la pàgina web de UVSostenibilitat https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/uv-sostenibilitat.html

Inscripció: 

https://ir.uv.es/khc1SI6

 

Bases reguladores de la convocatòria de la primera edició del concurs ‘Sostenibilitat en un fil de Twitter: FilSostenibilitatUV

1.         Objecte de la convocatòria

L'objectiu del concurs és sensibilitzar i promoure reflexions i accions pràctiques en matèria de sostenibilitat entre la comunitat universitària de la UV, a més de contribuir al desenvolupament d'habilitats de comunicació i divulgació científica a través de la publicació d'un fil de Twitter.

Les bases de la present convocatòria es publicaran en el Tauler oficial de la Universitat de València (tauler.uv.es) i en la pàgina web de UVSostenibilitat:

 https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/uv-sostenibilitat.html

 

2.         Destinataris i requisits de participació

Pot participar en el concurs l'estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) de la Universitat de València, en actiu durant el curs 2022- 2023.

Les persones interessades en participar en el concurs hauran de publicar un fil de Twitter reflectint una idea o un compromís en matèria de sostenibilitat amb un màxim de 15 tuits. El primer tuit del fil haurà de començar amb #FilSostenibilitatUVInici  i acabar amb un FilSostenibilitatUVFinal, citant en tots dos casos a @UV_EG i @Sostenible_UV.

Els fils de Twitter hauran de prendre com a referència els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats per l'ONU en 2015, per al compliment de l'Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible sota el lema Transformar el nostre món. En concret, es proposen 17 objectius i 169 metes entorn a cinc eixos principals relacionats amb el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i les aliances. Estos objectius poden consultar-se en el següent enllaç:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

Les propostes podran estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

3.- Termini i procediment per a la participació.

El concurs estarà actiu entre el 20 de desembre de 2022 i el 24 de febrer de 2023.

Per a participar en el concurs es requereix, a més de la publicació del fil de Twitter en el període previst en el qual estarà actiu el concurs, una inscripció prèvia. Aquesta inscripció per concórrer al premi, es formalitzarà a través del següent enllaç:

https://ir.uv.es/khc1SI6

4.-Resolució del concurs

Les candidatures seran avaluades per un jurat composat per l'equip d'UV Sostenibilitat https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/uvsostenible/organigrama.html,  format pels seus d'iniciatives.

Una vegada valorades les candidatures, s'elevarà la decisió del jurat a la vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable, qui resoldrà els premis. Específicament, es concediran tres premis valorats en 200 euros cadascun, en format de xec regal que es podrà canviar a la Tenda de la UV o per productes del Mercat Agroecològic de la UV.

 

La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, entre el 9 i el 14 de març de 2023, en el Tauló oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es] i en la web d'UV Sostenibilitat https://www.uv.es/uv-sostenibilitat/ca/uv-sostenibilitat.html 

Els premis es finançaran a càrrec del capítol II, subconcepte 22870, del pressupost de la Universitat de València per a 2022, orgànica 6740100000, per un import de 600 euros en total.

 

5.- Dades personals

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les seues dades s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen.

Es preveuen les següents comunicacions de dades personals:

 • Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució a pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.

 • Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la Universitat de València (http://www.uv.es/transparencia), en compliment del que s'estableix en l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i de l'articule 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

6.- Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement, comprensió i acceptació de les presents bases.

7.- Incidències

L'organització es reserva el dret d'interpretació d'aquestes bases i també la resolució de les incidències que puguen sorgir.

 

8.-Recursos

Contra la resolució de concessió d'aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà a la seua publicació.