UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Comissió de Sostenibilitat

l. La Comissió de Sostenibilitat estarà constituïda pels membres següents, o persones en qui deleguen:

a)            El president o la presidenta de la Comissió, que serà el vicerector o la vicerectora amb competències en sostenibilitat.

b)           El vicepresident o la vicepresidenta, que serà el delegat o la delegada en matèria de Sostenibilitat, que farà funcions de president o presidenta en absència d'aquesta.

c)            El secretari o la secretaria de la Comissió, que serà nomenat a proposta de la presidència d'entre els membres de la comissió.

d)           El vicegerent o la vicegerenta de coordinació econòmica i de serveis

e)           La persona responsable de cadascun deis serveis, unitats i àrees relacionats amb el programa de Sostenibilitat de la Universitat:

•             Servei d'Unitat Tècnica

•             Servei de Contractació Administrativa

•             Servei de Formació Permanent

•             Servei de informació i Dinamització SeDI

•             Servei Tècnic i de Manteniment

•             Unitat de Cultura Científica - Gabinet de Política Científica

•             Unitat per a la integració de persones amb discapacitat

•             Unitat de igualtat

•             Àrea de Medi Ambient

•             Servei de Prevenció

•             Servei de suport a la investigació

f)            Els o les caps de iniciatives vinculats o vinculades al vicerectorat amb competències en matèria de Sostenibilitat.

g)            1 membre de la Comissió 0.7

h)           El director o la directora del jardí botànic

i)             Els degans o deganes coordinadors de Campus: Blasco lbáñez, Burjassot-Paterna i Tarongers

j)             3 PDI a proposta del Consell de Govern de entre les persones de reconeguda experiència en matèria de Sostenibilitat de dins la Universitat de Valencia.

k)            Tres estudiants o estudiantes elegits per I' Assemblea General d'Estudiants.

l) Presidents o presidentes de la Junta del PAS, Junta del PDI i el Comité d'empresa, com a convidats.

n) El delegat o delegada de la rectora o del rector per al pla estratègic.

o) El delegat o delegada de la rectora o del rector per a cooperació.

2. La presidència de la Comissió invitara a participar-hi, amb veu i sense vot, aquelles persones que considere convenient.