UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

1. Informació general

 

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d'ara endavant, LSSICE), s'ofereix la informació general dels serveis prestats en la pàgina web: 

La Fundació General de la Universitat de València (d'ara endavant FGUV) és l'entitat titular de la pàgina web www.fundacio.es/cursos i gestiona diferents cursos d'organitzats pels serveis de la Universitat de València i altres entitats.

Denominació: Fundació General de la Universitat de València.
Domicili: Carrer d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) de València.
NIF: G-46980207.
Correu electrònic: fguv@uv.es
Telèfon: 963 531 063.
Inscripció registral: Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb el número V-79.

2. Objecte i àmbit d'aplicació

 

Aquestes Condicions d'ús i contractació, així com les Condicions Particulars de cada Servei de la FGUV, regeixen l'accés i la utilització, per part dels usuaris, de la pàgina web www.fundacio.es/cursos. Per mitjà de l'acceptació d’aquestes Condicions generals d'ús, l'usuari manifesta:

 1. Que ha llegit, entén i comprèn el que ací s’exposa.
 2. Que és una persona amb prou capacitat per contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions que s’hi estableixen.

La utilització de la pàgina web www.fundacio.es/cursos (d'ara endavant, la pàgina web de Cursos de la FGUV), i el registre que conté, atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació de totes les disposicions incloses en aquestes Condicions generals d'ús i contractació, i que estan disponibles per als usuaris en cada moment en què accedeixen a la pàgina web de Cursos de la FGUV. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions generals d'ús i contractació.                                                                                                                    

La FGUV, per mitjà de la pàgina web www.fundacio.es/cursos, es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis d’aquestes Condicions generals d'ús i, en general, de tots aquells elements que integren el seu disseny i configuració, mitjançant comunicació als usuaris registrats. No afectarà a les Condicions Generals i Particulars dels cursos ja contractats, que mantindran les condicions vigents en el moment de la contractació.

3. Accés i registre

 

L'accés a la pàgina web de Cursos de la FGUV és gratuït, excepte en allò que fa al cost de connexió de l'usuari a la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'usuari.

Amb caràcter general, per accedir a l´oferta de cursos de la FGUV no cal que l’usuari s’hi registre.                                                                                          

No obstant això, per inscriure's en un curs de la FGUV, és necessari el registre previ de l'usuari i implica l’acceptació prèvia d’aquestes Condicions generals d'ús, així com les Condiciones particulars de cada curs disponibles abans de confirmar la matrícula. Pots accedir a l´apartat “iniciar sessió en Cursos FGUV” amb les opcions “Ja tinc compte”/”no tinc compte”, mitjançant el següent enllaç.

4. Usuaris

 

Les dades introduïdes per l'usuari han de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. El fet de proporcionar intencionadament dades falses, i en particular una identitat falsa, es considera una vulneració d’aquestes Condicions generals d'ús, que pot donar com a resultat el bloqueig immediat del compte de l'usuari i la reclamació de tots els danys i perjudicis que haja pogut causar la inexactitud d'aquestes dades. En cap cas l'usuari no pot registrar una altra persona sense la deguda autorització.

L'usuari registrat és responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, i assumeix en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que es puguen derivar del seu ús indegut, així com de la seua cessió, la seua revelació o la seua pèrdua. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran com a realitzats per dit usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

En virtut de tot el que antecedeix, és obligació de l'usuari notificar immediatament a la Fundació General de la Universitat de València qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori o pèrdua, o l'accés no autoritzat, amb la finalitat de cancel·lar-la immediatament. Mentre no es comuniquen aquests fets, la Fundació General de la Universitat de València queda eximida de qualsevol responsabilitat que es puga derivar de l'ús indegut de la contrasenya per terceres persones no autoritzades.

Quan siga necessari que l'usuari es registre o aporte dades personals per poder accedir a algun dels serveis, en la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris s’aplicarà el que disposa la política de privadesa que recull la pàgina web.

5. Procés de matricula

 

 • “Inscriu-te”: Per a matricular-te en un curs, deuràs seleccionar el curs en l´apartat “Inscriu-te”, seguint les indicacions recollides en pantalla.
 • “Acceptació de la inscripció”: una vegada seleccionat el curs, l´usuari seleccionarà la taxa de matrícula segons el tipus d´alumne que siga (la FGUV confirmarà la pertinència al col·lectiu escollit mediant la validació del correu electrònic @uv.es, i sol·licitant en altres col·lectius la documentació que ho acredite) i en el seu cas, seleccionarà el tipus de certificació (lliure elecció, formació permanent).

A continuació, l´usuari haurà de llegir i acceptar les Condicions generals de Cursos FGUV i les Condicions específiques del Servei/Programa de la FGUV, per tal d´acceptar la inscripció en el curs.

 • Una vegada feta la inscripció, en el apartat “pagar curs”, l´usuari procedirà al pagament del curs a través dels mitjans de pagament que apareixen en la web de cursos de la FGUV. L´usuari tindrà dos opcions: pagament amb rebut o targeta bancaria, segons l´establert en les condicions particulars de cada curs.
  • El pagament amb targeta es immediat i a continuació la FGUV enviarà un correu electrònic a l´usuari confirmant-li la matrícula amb un enllaç a la fitxa resumen del curs matriculat i a les condicions generals i particulars del curs.
  • El pagament amb rebut: una vegada feta la inscripció, la FGUV enviarà un correu electrònic a l´usuari indicant-li que pot accedir al procés de pagament del curs en la secció “els meus cursos” per a completar la matrícula. Una vegada pagat el rebut, la FGUV confirmarà que la matrícula s´ha processat mitjançant l´enviament d´un correu electrònic i un enllaç a la fitxa resumen  del curs i a les condicions generals i particulars del curs.
 • Llista d´espera:  Quan un curs s'haja completat, els usuaris que ho desitgen podran inscriure's en la llista d'espera. Si queden places disponibles, s'oferiran a les persones en llista d'espera per ordre d'inscripció.

6. Preu i pagament dels cursos

 

El preu d´un curs serà l´indicat en la fitxa descriptiva en el moment de la contractació, incloent l´IVA. Així mateix, els preus especials estaran degudament indicades en la fitxa descriptiva del curs. Les condicions específiques de cada Servei/Programa de la FGUV regulen les condicions i formes de pagament dels cursos.

7. Condicions específiques dels cursos

 

Els cursos oferts pels serveis i programes de la FGUV disposen de les seues condicions específiques que inclouen el següent:

 • Els terminis per realitzar la inscripció
 • Les instruccions específiques de la inscripció
 • Anul·lació del curs
 • Devolució de les taxes del curs: diferents casos
 • Llista d´espera
 • Obtenció de certificats

8. Desistiment

 

Conforme estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i a part de les excepcions legalment establides, si es matricula en un curs, té dret a desistir del mateix en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense penalització alguna.

En tractar-se d´un curs, que no haja començat, pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze (14) dies naturals des de l´endemà al de l´acceptació de la matrícula, es a dir, moment en que l´usuari rebrà un correu electrònic informant que la matrícula s´ha realitzat satisfactòriament.

Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir del contracte amb una declaració inequívoca (per exemple una carta enviada per fax o correu electrònic a protdadesfguv@uv.es).

Per a complir el termini de desistiment, n´hi ha prou que la comunicació relativa a l´exercici d´aquest dret siga enviada abans que vença el termini corresponent.

 • Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè sense demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se´ns informe de la seua decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial (a excepció dels pagaments per rebut que es farà mitjançant transferència bancària), llevat que vostè haja disposat expressament el contrari. En tot cas, no incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà de l'import final a retornar.

9. Exclusió de responsabilitats

 

9.1. Exclusions generals

L'accés de l'usuari a la pàgina web de Cursos de la FGUV no implica per al seu titular l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys produïts en el programari o el maquinari dels equips informàtics amb què els usuaris accedeixen a la pàgina web.

El titular del servei no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena produïts en l'usuari que siguen conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del funcionament de la pàgina web durant la prestació del servei o amb caràcter previ.

9.2. Responsabilitats sobre els enllaços i els continguts de recursos externs

El servei d'accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara endavant, llocs enllaçats). En aquests casos, la Fundació General de la Universitat de València només és responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud. En el cas que l'usuari considere que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho pot comunicar a la Fundació General de la Universitat de València, sense que en cap cas aquesta comunicació comporte l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas l'existència de llocs enllaçats no ha de pressuposar la formalització d'acords amb els seus responsables o titulars, ni la recomanació, promoció o identificació de la Fundació General de la Universitat de València amb les manifestacions, els continguts o els serveis proveïts pel seu titular.

La Fundació General de la Universitat de València no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, la qualitat, la desactualització, la indisponibilitat, l’error i la inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no li siga directament imputable.

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, i també el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació General de la Universitat de València, o de terceres persones, i no es pot entendre com a cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

L'accés a la pàgina web no atorga als usuaris cap dret ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquesta pàgina web.

Les marques, els noms comercials o els signes distintius són titularitat de la Fundació General de la Universitat de València o de terceres persones, i no es pot entendre que l'accés a la pàgina web atribuïsca cap dret sobre aquests.

11. Utilització de la pàgina web

 

Els serveis oferts a la pàgina web es dirigeixen, exclusivament, a persones majors d'edat.

L'usuari, quan accedeix i es registra a la pàgina web de Cursos de la FGUV, manifesta i garanteix que té l'edat legal suficient per formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta, veraç i actualitzada.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de Cursos de la FGUV, i tot el seu contingut i serveis, d’acord amb el que estableix la llei, els Estatuts de la Fundació General de la Universitat de València, la moral, l'ordre públic i aquestes Condicions generals d'ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no fer-los servir per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atempten contra els drets de terceres persones i/o que infringisquen la normativa vigent sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

La Fundació General de la Universitat de València no respon davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que puga estar obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, i es reserva, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que corresponga.

12. Nul·litat i ineficàcia de clàusules

 

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals siga/siguen considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no ha d’afectar les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents serveis de la FGUV.

El no-exercici o execució per part de la FGUV de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no hi constitueix una renúncia, tret que hi haja reconeixement i acord per escrit per la seua banda.

13. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

Aquestes Condicions generals d'ús i contractació es regeixen o s’han d’interpretar de conformitat amb la legislació espanyola vigent en allò que no hi estiga expressament establert. El titular de la pàgina web i l'usuari poden sotmetre qualsevol controvèrsia que puga suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions generals d'ús i contractació, als jutjats i tribunals del domicili del titular de la pàgina web, tret que legalment s'establisca el contrari.