La Comissió d’Investigació és una de les comissions de caràcter permanent que, d’acord amb els Estatuts de la Universitat de València, ha de constituir-se al si de la Universitat amb la finalitat d’assessorar el Consell de Govern en matèria de recerca.

En aplicació de l’article 113 dels Estatuts, l’objecte del present reglament és, doncs, la regulació del règim d’elecció, convocatòria, funcionament i presa d’acords d’aquest òrgan.

Reglament de règim intern de la comissió d'investigació