UVCulturaUV Logo del portal

 

III CONCURS ACTIVA MÚSICA

ACTIVA MÚSICA és una convocatòria destinada a membres amb vinculació activa a la Universitat de València en el moment de la present convocatòria: estudiants de grau, màster o doctorat d'estudis oficials o propis, personal docent i investigador (PDI) , personal d'administració i servicis (PAS) , bé a títol individual, o a través d'associacions, col·lectius o agrupacions de persones físiques on almenys 1 dels membres pertanga a alguns dels col·lectius que integren la comunitat universitària. També podrà participar el personal pertanyent a les Fundacions de la Universitat de València.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d’aquesta convocatòria és el de fomentar les pràctiques musicals i visibilizar la creativitat de la nostra comunitat universitària. Per a això, se seleccionaran 10 propostes d'actuacions musicals que es presentaran en el Centre Cultural La Nau o en algun altre espai de la Universitat de València.

Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació: PRORROGAT FINS AL 25 DE JULIOL DE 2023 [+]

Resolució ampliació termini de presentació [+]

Nomenament de la comissió avaluadora [+]

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses [+]

Resolució llista definitiva activitats admeses i excloses III Concurs Activa Música 2023 [+]

Resolució concessió Premis III Activa Música [+]

 

PARTICIPANTS

Pot participar-hi qualsevol membre amb vinculació activa a la Universitat de València  en el moment de la present convocatòria: estudiants de grau, màster o doctorat d’estudis oficials o propis, personal docent i investigador (PDI), personal d’administració i serveis (PAS), bé a títol individual, o a través d’associacions, col·lectius o agrupacions de persones físiques en què almenys 1 dels membres pertanga a alguns dels col·lectius que integren la comunitat universitària. Igualment, pot participar l’agrupació dels esmentats col·lectius d’aquesta Universitat. També pot participar el personal pertanyent a les fundacions de la Universitat de València.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ (PRORROGAT FINS AL 25 DE JULIOL DE 2023)

El termini per a presentar les sol·licituds començarà l’endemà del dia en què es publique l’extracte de la resolució de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i acabarà transcorreguts 20 dies hàbils des de la publicació.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’import total de les ajudes és de 5.000 €. La comissió avaluadora seleccionarà fins a 10 propostes d’actuacions musicals dotades de 500 € cadascuna. La quantitat econòmica indicada estarà subjecta a les retencions legalment establertes per la legislació fiscal.

 

SOL·LICITUD

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llegiu les BASES de la convocatòria.

Les sol·licituds d'aquest concurs s’han de presentar segons els formularis accessibles a través d'ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat de València), amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València. El personal pertanyent a les fundacions de la Universitat, si no està obligat per la seua normativa pròpia a relacionar-se per mitjans electrònics amb ella, també pot presentar les sol·licituds en paper a través dels registres regulats per l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

A l’hora d’omplir el formulari d'ENTREU, cal seleccionar:

Tipus d'unitat destinatària: Serveis Universitaris i Serveis Centrals.

Nom de la unitat destinatària: Servei de Cultura Universitària.

Grup destinatari: III Concurs Activa Musica.

 

 La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  1. El formulari de la sol·licitud, degudament emplenat i signat (annex II).
  2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona participant o del col·lectiu o agrupació de persones físiques i, si escau, NIF de l’associació
  3. Currículum de les persones sol·licitants. Si el projecte és presentat per una associació, col·lectiu o agrupació de persones físiques, s’ha d’aportar, a més de la memòria de l’activitat realitzada per l’associació, col·lectiu o agrupació de persones físiques, els currículums individuals de les persones que participen en el projecte.
  4. Declaració responsable de cada una de les persones sol·licitants de l'ajuda, segons model normalitzat proporcionat pel Servei de Cultura Universitària, en el qual s'ha d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que no s’incorre en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Si les sol·licituds són presentades per col·lectius o associacions, cal incorporar la declaració individual de cada participant. (annex III).

 

CONSULTES

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria podran podeu dirigir-vos a:

actimusi@uv.es