Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Adaptació a graus

Si ja tens el títol de diplomat/ada o enginyer/a tècnic

En algunes titulacions s'ofereix la possibilitat de realitzar un Curs d'Adaptació per a obtenir el corresponent títol de grau.
És una agrupació d'assignatures que aporten la formació addicional necessària per a poder expedir el títol de grau als diplomats/diplomades o enginyers/enginyeres tècnics que hagen finalitzat els estudis segons plans anteriors, a fi de poder atorgar el títol de grau corresponent.

Adaptació al Grau dels estudiants d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions (pla 2000, 3 anys)

La Comissió Acadèmica del Títol aprovarà una taula d'equivalències entre les assignatures del títol actual existent i les futures del nou Grau, que permeten a tots els/les estudiantes que així ho desitgen adaptar-se al nou Grau. La taula proposada proposa adaptar assignatures o grups d'assignatures per matèries. Cas de no disposar d'un grup complet d'assignatures del pla a extingir, el/l'estudianta podrà adaptar les assignatures aprovades per assignatures de la matèria, una vegada aquestes hagen estat definides per la Comissió Acadèmica del Títol.

A més, a la vista d'una implantació progressiva de curs a curs aquesta adaptació no es produirà de forma massiva si no escalonada i conforme es vaja extingint el títol antic.

La taula d'adaptació del nou Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, per als/les estudiantes de l'actual títol d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació – Sistemes Electrònics serien: 
 

Tabla d'adaptació

A aquells estudiants que hagen realitzat almenys 240 hores de Pràctiques Externes, se'ls reconeixeran 12 ECTS de la matèria “Pràctiques externes”.

El reconeixement de qualsevol assignatura inclosa en el pla d'estudis a extingir, que haja estat superada per el/l'estudianta i que no haja estat considerada en la taula anterior serà considerat per la Comissió Acadèmica del Títol.

Addicionalment, una vegada que el pla d'estudis de Grau s'haja implantat en forma d'assignatures concretes, la Comissió Acadèmica del Títol concretarà la taula de reconeixements/convalidacions anterior per a incorporar les assignatures del Grau i no solament les matèries
 

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria Troncal Formació bàsica Matemàtiques I
    Formació bàsica Matemàtiques II
Mètodes Matemàtics de l'Enginyeria Optatiu Formació bàsica Matemàtiques III
Fonaments Físics de l'Enginyeria Troncal Formació bàsica Física I
Microelectrònica Troncal Formació bàsica Física II
Tècniques Informàtiques Obligatori Formació bàsica Informàtica
Eines de Programació Optatiu Formació bàsica Ampliació d'informàtica
Anàlisi de Circuits i Sistemes Lineals Troncal Formació bàsica Circuits electrònics
Electrònica de Dispositius Troncal Formació bàsica Dispositius electrònics i fotònics
Economia i Organització Industrial Optatiu Formació bàsica Empresa
Fonaments i Arquitectura de Computadors Troncal Obligatori Programació
Components i Circuits Electrònics Digitals Troncal Obligatori Sistemes electrònics digitals I
Sistemes Electrònics Digitals Troncal Obligatori Sistemes electrònics digitals II
Instrumentació i Equips Electrònics Troncal Obligatori Instrumentació i equips electrònics
    Obligatori Sistemes i equips de mesura
Instrumentació Virtual Optatiu Obligatori Disseny de productes electrònics
Tècniques de CAD Obligatori Optatiu Disseny de productes electrònics
Sistemes Electrònics de Control (ITTSE) Troncal Obligatori Dinàmica i control
Introducció al Processat Digital de Senyals Obligatori Obligatori Senyals i sistemes lineals
Fonaments i Electrònica de Comunicacions Obligatori Obligatori Fonaments de les comunicacions
Xarxes de Transmissió de Dades Optatiu Obligatori Fonaments de xarxes de computadors
Electrònica Analògica I Troncal Obligatori Electrònica analògica I
    Obligatori Electrònica analògica II
Electrònica Analògica II Obligatori Obligatori Circuits i subsistemes d'alta freqüència
Introducció als Sistemes de Telecomunicacions Optatiu Obligatori Sistemes electrònics de telecomunicació
Components Electrònics de Potència Optatiu Obligatori Sistemes electrònics multimèdia
Sistemes Electrònics amb Microprocessadors Optatiu    
Sistemes Electrònics d'Alimentació Optatiu    
Sistemes Industrials Distribuïts Optatiu    
Tractament Multimèdia de la Informació Optatiu    
Introducció a l'Electrònica de Potència Obligatori Obligatori Energies renovables i el seu condicionament
Projectes (ITTSE) Troncal Obligatori Gestió de projectes