Logo de la Universitat de València Logo Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon Correu electrònic/Web
Departament d'Informàtica Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot

9635 44565

Fax 96.354.47.68

dep.informatica@uv.es
www.uv.es/dptinf
Departament d'Enginyeria Electrònica Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot

9635 44032

Fax 9635 44353

dep.enginyeria.electronica@uv.es
www.uv.es/die
Departament d'Enginyeria Química Avinguda de la Universitat s/n, 46100 Burjassot 9635 44325
Fax: 963544898
dep.enginyeria.quimica@uv.es
www.uv.es/ingequim